4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

RA Materijal > Knjiga II (S 31-35)

21922

Ra – materijal je vjerojatno najpotpunije i najpriznatije djelo poteklo sa L/L seansi kanaliziranja. Nastalo je u periodu od 1981. do 1984. s Carlom Rueckert, koja je radila kanaliziranje, Donom Elkinsom, koji je postavljao pitanja, i Jimom McCartyjem, koji je pravio beleške.

Zakon jednog, knjiga II seansa 31
25.02.1981. god.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svjetlosti jedinog beskonačnog kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitivač: Imam pitanje za vas za koje me instrument zamolio da pitam. Ide ovako: vi govorite o različitim tipovima energetskih blokada i transfera, pozitivni i negativni, koje mogu uzeti mjesto tokom učešća u našem seksualnom reproduktivnom kompleksu akcija. Možete li molim vas objasniti te blokade i transfere energije sa emfazama na individuu koja traži da bude uključena u Zakon jednog sa više pozitivnosti u tim erijama? Da li je moguće za vas da odgovorite na to pitanje?

Ra: Ja sam Ra. Djelimično je moguće, jer je to odavanje pozadine koju smo vodili. To je odgovarajuće i više izazovno pitanje. Zbog specifičnosti ovog pitanja možemo dati uopšten odgovor. Prvi transfer energije crvena zraka. To je slučajni transfer koji ima veze sa vašim reproduktivnim sistemom. Narandžasta i žuta zraka pokušavaju da imaju seksualni unutrašnji kurs kreiranja, kao prvo, a blokada ako samo jedan entitet vibrira u toj eriji, to izaziva seksualnu vibraciju u toj eriji da ima beskonačan apetit za tu aktivnost. Taj nivo vibratora želi da dosegne zelenu zraku aktivnosti. Postoji mogućnost narandžaste i žute zrake energije, to se dešava polarizovanjem kroz negativnost: jedna izgleda kao objekat radije nego druga strana sebe; druga vidi sebe kao pljačkaš ili gospodar situacije. U zelenoj zraci postoje dvije mogućnosti. Kao prvo, ako obje vibriraju u zelenoj zraci tu će biti uzajamno osnažavanje transfera enargije, negativne ili ženske, kao što je vi zovete, crtanjem energije iz korijena postojanja kroz energije centra, to postaje onda fizička revitalizacija; pozitivna ili muški polaritet, kada je potreba u vašoj iluziji, ona pronalazi u sebi kao transper energije kao inspiraciju koja zadovljava i hrani cjelinu grupa od tijelo/um/duh Kompleks, tako su obje polarizovane i puštene u eksces onoga što svako ima u izobilju prirode inteligentne energije, to je negativna/intuitivna, i pozitivna/fizička energija kao što je vi zovete. Ovaj trensfer energije je blokiran samo ako jedan ili oba entiteta imaju strah od posjedovanja ili biti posjedovan, ili ako žele posjedovanje ili žele biti posjedovani. Druga zelena zraka mogućnosti je ona kada jedan entitet nudi zelenu zraku energije, drugi ne nude energiju univerzalne ljubavi energije, to rezultira blokiranjem energije za jednu koja nije zelena zraka nego koja povećava frustraciju i apetit. Zelena zraka je bila polarizovana polako kroz službu drugima. Plava zraka transfera energije je pomalo rijetka među vašim ljudima u to vrijeme ali je od velike pomoći tokom transfera energije i uključena je u sposobnost da izrazi sebe bez rezervacije ili straha. Indigo zraka transfera je ekstremno rijetka među vašim ljudima. To je sakaramantni dio vašeg tjelesnog kompleksa gdje kontakt može biti načinjen kroz violetnu zraku sa inteligentnom beskonačnošću. Nijedna blokada se ne može pojaviti u ova dva kasnija nivoa tokom činjenice, da ako oba entiteta nisu spremna da ta energija nije vidljiva. Ni jedan transfer čak ni blokada ne mogu zauzeti mjesto. Misao je distributer koji pomijera sve iz moćne mašine.

Ispitivač: Možete li definisati seksualnu energiju transfera i proširiti njeno značenje, molim vas?

Ra: Ja sam Ra. Transfer energije eplicira opuštanje potencijalne energije preko, možemo reći, potenciranog prostora. Transfer seksualne energije se pojavljuje tokom polarizacije dva um/tijelo/duh Kompleksa, svaki od njih koji ima neki potencijal razlikuje ih jedne od drugih. Priroda transfera energije ili blokada tih energija je onda funkcija te interakcije ta dva potencijala. U slačujevima gdje transfer zauzima mjesto, vi to možete voljeti sve dok kruženje ne bude zatvoreno. Vi takođe možete vidjeti tu aktivnost, kao i sve druge iskustvene aktivnosti, kao što kreator iskušava samog sebe.

Ispitivač: Može li to onda biti primarni mehanizam za kreatora da iskusi samog sebe?

Ra: Ja sam Ra. To nije odgovarajući termin. Možda bi pridjevi bili „odgovarajući“ put za kreatora da upozna sebe, za njegu bilo koje interakcije, bez obzira na iskrivljenje, kreator će iskusiti samog sebe. Biseksualno znanje kreatora od samog sebe ima potencijal za dva izazova. Kao prvo, u zelenoj zraci aktivisanog bića postoji potencijal sa direktnom i jednostavnom analogijom što vi zovete užitak, spirutualna ili metafizička priroda koja egzistira u intilegentnu energiju. To je velika pomoć za razumijevanje istinite prirode postojanja. Prvi potencijal izazova je biseksualni reproduktivni čin koji je u mogućnosti za sakaramentalno razumijevanje ili vezu, možemo reći, sa kapijom do inteligentne beskonačnosti za odgovarajuću pripremu. Posao za koji vi možete reći da je završen magijom i iskustvom inteligentne beskonačne energije. Pozitivno orjentisane individue koncentrišu se na tu metodu dostignuća inteligentne beskonačnosti, zatim, kroz traženje ili čin volje, a sposobni su da direktno tu beskonačnu inteligenciju stave u rad ti entiteta koji žele to da rade, bez obzira na znanje službe ili sposobnost da iscjeljuju ili bilo koju drugu službu drugima koja je željena. To su dva izazova ovog određenog metoda kojim kreator želi da iskusi samog sebe. Kao što smo rekli ranije, vijenac snage tog određenog transfera energije je to, da on otvara vrata, možemo reći, ka individualnim um/tijelo/duh Kompleksima željnim da služe u jednom beskonačnom broju puta drugim - sebi, to se polarizuje kroz pozitivnost.

Ispitivač: Možete li proširiti nešto od koncepta koji ovu akciju ne dozvoljava samo kreatoru da upozna sebe boljeg nego takođe i da kreira, u našem denzitetu, jednu otvorenost ili da čini dostupnim pravac puta za druge entitete koji prolaze taj denzitet.

Ra: Ja sam Ra. Kao što smo ranije rekli, seksualna enegrija transfera uključuje crvenu zraku transfera koja je slučajna čija je funkcija u drugom denzitetu pokušaj da raste, da preživi, možemo tako reći. To je odgovarajuća funkcija seksualne interakcije. Otvorenost, kako vi zovete inkarnisani entitet, uzima za um/tijlo/kompleksa priliku nuđenu tim slučajnim činom ili čak zvanom fertilizacijom jajeta od strane sjemena koje se uzrokuje u jednom entitetu da ima priliku da onda prođe kroz taj denzitet kao jedan inkarnisani entitet. To nam daje dvije jedinke koje su bile zauzete u toj biseksualnoj energiji transfera, potencijala za veliku službu u toj eriji prirode malih iskustava entiteta koji tako rastu u iskustvu. Biće vrlo interesantno u toj tačci da primijetimo da uvijek postoji mogućnost korištenja onih prilika koje se polarizuju kroz negativnost, i to je bilo potpomognuto postepenim građenjem na više hiljada vaših godina društvenog kompleksa iskrivljenja koje kreira tendenciju kroz zbunjenost, možemo reći, ili ometa službu drugima aspektom tog trensfera energije i supsvekvencom prilika za službu drugima – sebi.

Ispitivač: Ako se seksualna energija transfera pojavljuje u zelenoj zraci – ja pretpostavljam u ovom slučaju da ne postoji crvena zraka transfera energije - da li to znači da je nemoguće za taj određeni transfer da uključuje fertilizaciju i rađanje jednog entiteta?

Ra: Ja sam Ra. To je netačno. Uvijek postoji crvena zraka energije transfera kroz prirodu tjelesnog kompleksa. Slučajan rezultat ovog transfera energije će biti kakav će biti, kao funkcija mogućnosti fertilizacije u dato vrijeme u datom parenju entiteta, svaki entitet će biti nesmetan u bilo kojem vitalnom smislu od strane žute ili narandžaste zrake energije; to je dar, možemo tako reći, koji je dat slobodno, bez zahtijevane naplate bilo kojeg od tijela, od uma, ili od duha. Zelena zraka je jedna od uopštenih univerzalnih ljubavi. Ona je data bez očekivanja na povratak.

Ispitivač: Pitao sam se ako postoje neki principi ili činjenice da seksualna jedinjenja ne moraju odmah voditi ka fertilizaciji. Nisam zainteresovan za hemijske i fizičke principe toga. Zainteresovan sam bez obzira da li je tu ili nije neki metafizički princip koji navodi parove da imaju dijete ili ne, ili je to čista slučajnost?

Ra: Ja sam Ra. To je slučajnost sa određenim granicama. Ako je jedan entitet dosegao starost bez obzira na izbor njegove osnovne strukture njegovog životnog iskustva, taj entitet može onda da izabere da se inkarniše u fizički kompleks koji nije sposoban za reprodukciju. Tu ćemo pronaći neke entitete koji su izabrali da budu neplodonosni. Drugi entiteti, kroz slobodnu volju, imaju korist od različitih izuma da osiguraju neplodnost. Osim onih stanja, stanja značajnosti.

Ispitivač: Hvala vam. U prošlom materijalu ste spomenuli „magnetska privlačnost“. Da li biste definisali ili proširili taj termin?

Ra: Ja sam Ra. Koristili smo taj termin da iniciramo ono što je vašoj biseksualnoj prirodi to je ono što potiče od polariteta. Taj polaritet može biti viđen kao različit prema, možemo reći, muškoj/ženskoj polarizaciji svakog entiteta, biti svaki entitet biološki muški ili ženski. Tako možete vidjeti magnetizam koji dva entiteta sa odgovarajućim balansom, muški/ženski protiv ženski/muški polaritet, susrećući i one osjećaje privlačnosti čije polarizovane sile će napregnuti, jednu na drugu. To je snaga biseksualnog mehanizma. I to ne uzima čin volje da odluči da osjeti privlačnost za odnog koji je suprotno seksualno polarizovan. To će se pojaviti u neizbježnom smislu davanja slobodnom toku energije odgovarajuće, možemo reći avenije. Ta avenija može biti blokirana nekim iskrivljenjem kroz vjerovanje/stanje tvrdeći entitetu da njegova privlačnost nije željena. U svakom slučaju, osnovni mehanizmi funkcijonišu na najjednostavniji mogući način, možemo reći, magnet i gvožđe.

Ispitivač: Imamo nešto što izgleda kao da je povećanje broja entiteta inkarnisanih ovdje i sada koji imaju ono što mi zovemo hormoseksualnu orjentaciju. Možete li objasniti i proširiti ovaj koncept?

Ra: Ja sam Ra. Entiteti ovog stanja su iskusili veliki dio iskrivljenja tokom činjenice da su oni iskusili mnoge inkarnacije kao biološki muškarci i kao biološke žene. To ne sugeriše ono što vi zovete homoseksualnošću u jednoj aktivnoj fazi gdje nije zbog poteškoće vibratornog stanja vaše planetarne sfere. Tu je ono što bi vi mogli zvati velika aura prekršaja među vašim prenatrpanim urbanim erijama u vašim višepopulativnim zemljama, kako vi zovete dijelove vaše planetarne površine. Ispod tih stanja zbunjenost će se pojaviti.

Ispitivač: Zašto denziteti populacije kreiraju tu zbunjenost?

Ra: Ja sam Ra. Biseksualna reproduktivna hitnost ima svoj cilj. Ne samo jednostavnu reproduktivnu funkciju, nego veću i naročitu želju da služi drugim bićima buđenjem te aktivnosti. U jednoj prenatrpanoj situaciji gdje svaki um/tijelo/duh Kompleksta je pod stalnim bombardovanjem od strane drugih – sebe razumljivo je da oni koji su naročito osjetljivi neće osjetiti želju da služe drugima. To će takođe pojačati mogućnost manjka želje ili blokirati crvenu zraku reproduktivne energije. U jednoj neprenatrpatoj atmosferi ti isti će entiteti, kroz stimulisanje osjećanja usamljenosti u vezi toga, onda će imati mnogo više želje da dosegnu za nekim koji im može biti od službe za regularizovanje seksualne reproduktivne funkcije.

Ispitivač: Približno koliko prošlih inkarnacija je imalo muške entitete u toj inkarnaciji i koliko će ih imati u prošlosti kada kao ženski imaju visoku homoseksualnu orjentaciju u toj inkarnaciji?

Ra: Ja sam Ra. Ako je jedan entitet imao otprilike 65% svoje inkarnacije u seksualnom – biološkom tjelesnom kompleksu, suprotni polariteti će ga prestaviti tjelesnom kompleksu, taj entitet je podložan prekršaju vaših urbanih erija i vjerovatno mogu postati ono što vi zovete homoseksualnom prirodom. Primijećeno je u tim spajanjima iako je mnogo više i teže, ipak je moguće za ovaj tip asocijacije za jedan entitet da bude od velike službe drugima u vjernosti i iskrenoj zelenoj zraci ljubavi za neseksualnu prirodu koja se prilagođava ili uči iskrivljenje sopstvene seksualne pojave.

Ispitivač: Postoji li otisak pojave na DNA kod bilo kojeg entiteta tako da su seksualne baze otisnute tokom ranijeg seksualnog iskustva?

Ra: Ja sam Ra. To je djelimično tačno. Tokom prirode usamljenog seksualnog iskustva, u većini slučajeva malo vjerovatno da ono što vi zovete masturbacijom ima bilo koji utisnuti efekat na kasnija iskustva. To je djelimično tačno sa nekim od susreta koja mogu bitzi viđena kao homoseksualna među onim te starosne grupe. To je često, umjesto, nevinih vježbi iz znatiželje. U svakom slučaju, to je djelimično tačno da u prvom iskustvu u koje um/tijelo/duh Kompleksa je intezivno uključen će u stvari biti otisnuti na onaj entitet za to životno iskustvo kao dio prednosti.

Ispitivač: Da li Orion grupa koristi to kao kapiju da inpresionira one entitetske prednosti koje mogu biti negativne polarizacije?

Ra: Ja sam Ra. Baš kao što smo mi konfederacija pokušavali da zračimo našu ljubav i svjetlost gdje god nam se ukazala prilika, uključujući i seksualne prilike, tako će Orion grupa koristiti priliku ako je negativno orjentisana ili ako je individua negativno orjentisana.

Ispitivač: Postoji li neka emocionalna pristrasnost koja nema ništa sa muškim/ženskim seksualnim polaritetom koji može kreirati seksualnu energiju podignutu na jedan entitet?

Ra: Ja sam Ra. Podignuta seksualna energija je ekstremno malo vjerovatna da se pojavi bez seksualne pristrasnosti na dio entiteta. Možda mi nismo razumjeli vaše pitanje, ali se čini očiglednim da je uzeto od jednog entiteta sa potencijalom za seksualnu aktivnost da iskusi podignutu seksualnu energiju.

Ispitivač: Mislio sam više o mogućnosti Orion grupe uticaja određenim članovima Trećeg Rajha čije sam izvještaje čitao o tome kako su imali seksualnu gratifikaciju koja je opslužena plinom i ubijanjem entiteta u gasnim komorama.

Ra: Ja sam Ra. Mi ćemo ponoviti da su ti entiteti imali potencijal za seksualnu energiju podizanja. Izbor stimulansa je u svakom slučaju izbor entiteta. U slučaju o kojem vi govorite, ti entiteti su bili snažno polarizovani narandžastom zrakom, zato tu nalazimo energetsku blokadu moći nad drugima, stavljanje u smrt je bila ultimativna moć nad drugima; to je onda bilo izraženo u seksualnom smislu, kroz usamljenost. U tom slučaju želja će se nastaviti neoslabljena i biti virtualno neuhvatljiva. Vi ćete naći, da ako opslužite čitav spektar seksualne prakse među vašim ljudima, da postoje oni koji iskuse takt gratifikacije iz dominacije nad drugim bez obzira da li je u pitanju silovanje ili drugog značenja dominacije. U svakom sluačju to je primjer energetske blokade koja je seksualna u svojoj prirodi.

Ispitivač: Da li će Orion grupa onda biti sposobna, da inpresionira entitete narandžaste zrake efekta? Da li je to put gdje će se ovo riješiti? Ako se vratimo unazad na početak trećeg denziteta tu moraju postojati primarni uzroci toga.

Ra: Ja sam Ra. Uzrok toga svakako nije Orion. To je slobodan izbor vaših ljudi. To je pomalo teško objasniti. Ali ćemo mi pokušati. Seksualna energija trensfera i blokade su više manifestacije ili primjer onog što je više fundomentalno nego drugi dio o tome. Zato, ako su vaši ljudi postali otvoreni za koncept ratobornosti i pohlepe posjedovanja, ta različita iskrivljenje su onda počela da se filtriraju dole kroz drvo uma u tjelesni kompleks izražavanja, seksualno izražavanje je osnovno u tom kompleksu. Zato te seksualne energije blokade, kroz uticaj Oriona su intezivirane, i u osnovi one su produkt postojanja slobodnog izbora od strane vaših ljudi. To će biti poslednje pitanje sem ako mi možemo govoriti dalje na ova pitanja da rasčistimo, ili da odgovorim na neka kratka pitanja prije nego što zatvorimo.

Ispitivač: Ja samo želim da znam kako ovaj rad kroz racionalnu memoriju utiče na čitavu populaciju u nekom smislu?

Ra: Ja sam Ra. Racionalna memorija nastavlja sve ono što je dosad iskustveno. Zato su tu neke, možemo reći, kontaminacije čak i od seksualnosti, to se pokazuje najviše u vašoj strukturi kao različite predispozicije za neprijateljske veze, ili kako ih vi zovete, brakovima, radije nego biti slobodan davajući se jedni drugima u ljubavi i svjetlosti beskonačnog kreatora.

Ispitivač: To je bila tačna poenta onog što sam pokušavao da napravim. Mnogo vam hvala. Ne želim da suviše umorim instrument, tako da ću samo pitati ako postoji nešto što možemo uraditi da načinimo instrument više udobnim ili da unaprijedimo kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Molim vas budite svjesni da je ovaj instrument pomalo fatigviran. Kanal je pomalo čist. U svakom slučaju mi nalazimo da mu je vitalna energija slaba. Mi ne želimo da iskorištavamo instrument. U svakom slučaju, postoji, možemo reći, razmjena energije tako da osjećamo jednu čast – dužnost da se nudimo kada se instrument otvori. Zato, savjetujemo ovaj instrument da pokuša da procijeni vitalnu energiju pažljivo prije nego što ponudi sebe kao otvoren kanal. Sve je dobro. Vi ste savjesni. Ja sam Ra. Ostavljam ovaj instrument i vas u ljubavi i svjetlosti jedinog beskonačnog kreatora. Idite naprijed, zatim, ujedinite se u moći i miru jedinog kreatora. Adonai.

Zakon jednog, knjiga II seansa 32
27.02.1981. god.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svjetlosti jednog beskonačnog kreatora. Komuniciramo sada.

Ispitivač: A sada ćemo nastaviti sa materijalom koji smo radili dan prije juče. Predmet je kako se seksualni polariteti ponašaju kao katalizatori u evoluciji i kako najbolje iskoristiti te katalizatore. Idući unazada do tog materijala, ja ću sada popuniti nekoliko pukotina koje vjerovatno nismo razumjeli najbolje do te tačke. Možete li mi reći razliku između narandžaste i žute zrake aktivacije? Ja ću sada da radim na tome da se iz crvenog zraka pretvorim pravo kroz violetnu. Pokrili smo crvenu zraku, tako da bih volio da vas pitam sada koja je razlika između žute i narandžaste zrake aktivacije?

Ra: Ja sam Ra. Narandžasta zraka je taj uticaj ili vibratorski primjer koji um/tijelo/duševno izražava svoju moć na individualnim fazama. Ta moć preko individualizma može biti viđena kao narandžasta zraka. Ta zraka je bila potpuno intezivna među vašim ljudima na individualnoj bazi. Vi možete vidjeti u toj zraci odnos drugih–sebe kao ne-entiteta, robova, ili govorljivaca, to daje status bilo koga samog sebi. Žuta zraka je fokal i veoma snažna zraka i zabrinjava entitete u vezi sa, hoćemo li reći, grupama, društvima, ili velikim brojevima u tijela/uma/duha Kompleksa. Narandžasta – mi ispravljamo sami sebe – dok je žuta zraka vibracije u samom srcu ratobornih akcija u kojim jedna grupa entiteta osjeća potrebu i pravo dominacije drugim grupama entiteta i pokoravajući njihovu volju, volju gospodara. Negativan put, kako ste vi to nazvali koristi kombinaciju žutih zraka i narandžastih zraka u svojoj uzornoj polarizaciji. Ove zrake, korištene u posvećenom obliku, će donijeti kontakt sa inteligentnom beskonačnošću. Uobičajena priroda seksualne interakcije, ako je jedna žuta ili narandžasta u primarnom vibratornom primjeru, jedna od zaustavljanja starosti i onda neobuzdana glad za prestankom starosti. Kada su tu dvije odvojene vibracije u tim erijama potencijal za polarizaciju kroz seksualnu interakciju je počeo, jedan entitet će iskusiti zadovoljstvo ponižavanja porobljavanja ili ropstva, drugi će iskusiti zadovoljstvo gospodarenja ili kontrole nad drugim entitetom. Tako je seksualna energija prenešena u negativni polaritet i tako je iskušena.

Ispitivač: Iz materijala koji ste nam poslali 17. februara vi ste tvrdili: „Da u trećoj zraci postoje dvije mogućnosti. Kao prvo, ako obje vibriraju u trećoj zraci tu će biti uzajamno ojačavanje prenosa energije.“ Koje je boje treća zraka u ovom materijalu.

Ra: Ja sam Ra. Zrak o kojem smo često govorili u tom materijalu bi trebala biti odgovarajuća zelena zraka ili četvrta zraka.

Ispitivač: Znači ja bih trebao promijeniti tu treću četvrtu ili zelenu?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Molim vas nastavite sa posmatranjem grešaka koje imaju veze sa brojenjem, kao što ih vi zovete, kao što je ovaj koncept stran nama i mi ga moramo prevesti, ako vi želite, kada koristimo brojeve. To je jedna nadolazeća slabost ovog kontakta tokom razlika između našeg puta i načina vašeg brojanja. Vaša pomoć je cijenjena.

Ispitivač: Hvala vam. Ja vjerujem da za vrijeme koje smo bili ovdje da smo dovoljno pokrili zelenu zraku, tako da ću sada preskočiti preko zelene zrake i ići na plavu zraku. A možete li mi reći razlike koje se pojavljuju između zelene zrake i zelene zrake sa emfazama na plavoj zraci?

Ra: Ja sam Ra. Sa zelenom zrakom prenos energije dolazi do velikog preokreta tačke seksualnosti kao i svakog drugog oblika iskustva. Zelena zraka ona može biti okrenuta vanćelijski, entitet onda radije daje nego što prima. Prvo davanje izvan zelene zrake je davanje prihvatanja ili slobode, to dozvoljava primaocu plave zrake prenos energije i mogućnost za osjećaj prihvatanja, to oslobađanje drugog – sebi izražava samog sebe kao davaoca toj zraci. Biće primijećeno ako jednom zelena zraka prenosa energije bude ostvarene kroz dva um/tijelo/duh u parenju, naredne zrake su sposobne da bez oba entiteta imaju potrebu da se razvijaju jednako. Tako da vibracija plave zrake entiteta ili vibracija indigo zrake entiteta čije druge zrake vibriraju je jasno da mogu dijeliti tu energiju i sa zelenom zrakom drugom – sebi. To se ponaša kao katalizator za nastavljanje učenja/predavanja drugom – sebi. Sve dok drugi sebi primaju zelenu zraku, takav transfer energije nije moguć.

Ispitivač: Koja je razlika između indigo i plave zrake prenosom.

Ra: Ja sam Ra. Indigo zraka je zraka, možemo reći, budnosti ili svjesnosti samog kreatora; tako oni koji su bili aktivirani indigom zrakom vibracije mogu ponuditi prenos energije od kreatora ka kreatoru. To je početak sakramentalne prirode (prirode krštenja ili svete tajne) ili kako vi već zovete vaš biseksualni reproduktivni čin. To je unikatno u oslanjanju na svemoguće, cjelokupnost, to jedinjenje u svemu nudi nam drugog – sebe.

Ispitivač: Koja je razlika između violetne zrake i drugih?

Ra: Ja sam Ra. Violetna zraka, baš kao i crvena zraka, je nepromijenjena u svom seksualnom iskustvu. To iskustvo drugom – sebi može biti iskrivljeno ili potpuno izignorisano ili neosjetljiv prema drugom – sebi. U svakom slučaju, violetna zraka, počinje suštinu i supstancu uma/tijela/duševnog kompleksa, okruženom i informisanom bilo kom akcijom od uma/tijela/duševnog kompleksa.

Ispitivač: Da li se ovaj prenos energije ove prirode pojavljuje i u petom, šestom i u sedmom denzitetu – svih zraka?

Ra: Ja sam Ra. Zrake, kao što ih vi razumijete imaju tako različito značenje u svakom sledećom denzitetu i u svakom sledećem tako da ćemo mi morati odgovoriti na vaše pitanje negativno. Transfer energije zauzima mjesto samo u četvrtom, petom, šestom denzitetu. To su još uvijek, kako biste ih vi nazvali, polarizovane prirode. U svakom slučaju, tokom sposobnosti svakog od ovih denziteta da vide harmoniju između individualca, ti su entiteti izabrali one supružnike koji su harmonični, to im dozvoljava nepromijenjen prenos energije i propagiranje tjelesnog kompleksa koji svaki denzitet koristi. Proces je različit u petom i šestom denzitetu kao što možete razumjeti. U svakom slučaju, to je u ovom slučaju još uvijek bazirano na polarnosti. U sedmom – denzitetu ne postoje takve određene razmjene energije kao što je nepotrebno recikliranje tjelesnog kompleksa.

Ispitivač: Ja pretpostavljam da imamo na Zemlji danas i da smo imali prošlom četvrtom, petom i šestom denzitetu Lutalice. Kao što su oni došli u inkarnaciju u fizičkom obliku tog denziteta za period kao Lutalice, koji tip polarizacije uz poštovanje onim ratobornim zrakama su se oni našli pogođeni?

Ra: Ja sam Ra. Vjerujem da sam shvatio istinitost vašeg pitanja. Molim vas pitajte dalje ako vam ovaj odgovor nije dovoljan. Četvrti denzitet Lutalica, u kojem oni nisu većina, će pokušati da izaberu one entitete za koje se čini da su puni ljubavi ili da trebaju ljubav. To je velika mogućnost/vjerovatnoće entiteta čineći greške u procjeni kroz svoju strast sa drugim – sebi su sami gledaoci. Peti denzitet Lutalica je onaj koji nije užasno pogođen stimulansom ratničkim zrakama drugom – sebi i to je njihov put nuđenja samih sebe kada se ukaže potreba. Takvi entiteti nevole biti privučeni u, hoćemo li reći, običaj vaših ljudi koji vi zovete brakom i vrlo je moguće da osjete odbojnost ka donošenju djece i podizanju djece tokom svoje svjesnosti nedoličnosti planetarnih vibracija koje su relativne harmonijskim vibracijama denziteta svjetlosti. Šesti – denzitet, koji smisao propagande koji ćete vi vjerovatno voljeti je ono što vi zovete fuzijom, je pomalo uzdržan, ka velikom produžetku, iz biseksualnog reproduktivnog programiranja tjelesnog kompleksa i umjesto traženja onih sa kojim je prenos seksualne energije potpuna fuzija prirode je tako daleko kao i mogućnost manifestacije u trećem denzitetu.

Ispitivač: Možeti li proširiti malo šta mislite pod „potpunom fuzijom prirode“?

Ra: Ja sam Ra. Čitava ova kreacija počinje od jednog Kreatora. Ta dioba seksualne aktivnosti u jednostavnu koja je od tjelesnog kompleksa je jedna umjetna dioba, tako da sve te stvari počinju bivati viđene seksualno srazmnjerne, u tijelu, i duhu; sve ono što je dio polariteta entiteta. Ta seksualna fuzija sa ili bez onoga što vi zovete seksualno kretanje, da bude potpuno stapanje uma, tijela, i duha što bi trebalo da bude stalni orgazam, hoćemo li reći, uživanje i slasti jednih sa drugim i njihovog začetka.

Ispitivač: Da li su mnoge Lutalice ovih Denziteta imali zabrinjavajuće probleme sa punim poštovanjem sa inkarnaciju u traćem – denzitetu zbog ovih različitih orjentacija?

Ra: Ja sam Ra. Mogućnost/vjerovatnoća takvih problema, kao što ih vi zovete, tokom šestog – denziteta inkarnisanog u treće je veoma duga. To nije neophodno i problem ako biste ga vi nazvali na taj način. To zavisi od jedinstvene orjentacije svakog um/tijela/duševnog kompleksa koji ima ovu situaciju ili postavljanje vibratornih relativiteta.

Ispitivač: Možete li mi dati ideju kako različite boje ... to je teško pitanje za pitati. Imam problema da nađem odgovarajuće riječi. Ono što pokušavam da iskažem je kako različite boje počinju kao funkcija za različita izražavanja u savjesti? Neznam da li je ovo pitanje dovoljno.

Ra: Ja sam Ra. To pitanje je sasvim jesno za nas koji ćemo pokušati da objasnimo, kao što ste vi posmatrali, nije lako shvatiti materijal čak ni za intelektualni um. Priroda vibracija je takva da se može činiti da ima matematičku ravan ili ograničene korake. Ti koraci mogu biti viđeni kao granice. Unutar svake granice postoji beskonačna gradacija vibracije ili boje. U svakom slučaju, kada se jedna približi granici, napor mora biti načinjen da se pređe ta granica. Te boje su jednostavno put koje izražavaju granicu diobe vašeg denziteta. Tu je takođe vrijeme/prostorna analogija koja može biti viđena kao sama boja u modifikovanom aspektu.

Ispitivač: Hvala vam. Da li je moguće za jedan entitet u trećem denzitetu fizički pređe u čitavu grupu boja ili je entitet prilično dobro nuliran u jednoj od boja?

Ra: Ja sam Ra. To će biti poslednje puno pitanje u obimu ovog rada. Molim vas odstupite za jasnoću.

Ispitivač: Mislio sam da li je moguće za zelenu zraku lično koja je primarna zelena zraka aktivacije da se razlikuje na obje strane zelene zrake u velikom ili malom značenju u odnosu na energiju aktivacije, ili je on primarno zelena zraka?

Ra: Ja sam Ra. Mi razumijemo novitete materijala koji ste vi zahtijevali. Bilo je nejasno, za nas jer smo mislili da smo pokrili taj materijal. Dio koji smo pokrili je ovaj: Zelena zraka aktivacije je uvijek podložna žutoj ili narandžastoj zraci posjedovanje, to je bilo veliko djelo žute zraka koja često prelazi u narandžastu zraku. Strah od posjedovanja, želja za posjedovanjem, strah od biti posjedovan, želja da se bude posjedovan: To su iskrivljenja koja će izazvati deaktivaciju zelene zrake energije prenosa. Novi materijal je ovo: Jednom kada zelena zraka bude ostvarena, sposobnost entiteta da uključi plavu zraku je neophodna i samo je očekivan napor individue. Indigo zraka je otvorena samo kroz razmatranje discipline i praktične veličine imajući da radi prihvatanja samog sebe, ne samo na polarivanju i balansiranju samog sebe nego i kreatora, kao jedan entitet beskonačne vrijednosti. To će početi da aktivira indigo zraku.

Ispitivač: Hvala vam.

Ra: Ja sam Ra. Da li imate neko kratko pitanje prije nego što zatvorimo?

Ispitivač: Mislim sve što imam će biti uglavnom predugo. Tako da ću samo pitati postoji li nešto što mogu učiniti da instrument bude udobniji ili da kontakt bude bolji?

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro. Mi smo oprezni ne samo prema instrumentu nego prema svemu da izgleda dobro prema vitalnoj energiji potrebe za ne iskorištavanjem instrumenta i nivo kontakta. Vi ste veoma savjesni moj prijatelj. Mi ćemo biti sa vama. Ostavljam vas sada u ljubavi i svjetlosti jedinog beskonačnog kreatora. Idite naprijed, onda, ujedinite se u moći i miru jedinog beskonačnog kreatora. Adonai.

Zakon jednog, knjiga II seansa 33
01.03.1981. god.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svjetlosti jedinog beskonačnog kreatora. Komuniciramo sada.

Ispitivač: U našoj poslednjoj seansi vi ste rekli da svako od nas u ovoj seansi treba dobro gledati na vitalnu energiju potrebnu za neiskorištavanje instrumenta i nivoa kontakta. Da li to znači da mi trebamo gledati na vitalnu energiju instrumenta ili biti pažljivi u vezi naše vitalne energije.

Ra: Ja sam Ra. Svaki entitet je odgovoran za samog sebe. Mehanizmi ovih procesa zauzimaju mjesto uključivanja prvenstveno, korištenja fizičkog tjelesnog kompleksa trećeg denziteta uz prisustvo fizičkih materijala u redu da se izgovaraju ove riječi. Zato ovaj instrument treba da čuva svoju vitalnu energiju pažljivo, jer mi ne želimo da iskoristimo taj instrument. Kao drugo, funkcija podržavajuće grupe može biti viđena prvenstvano kao zaštita ovog kontakta; kao drugo opet, to energiziranje instrumenta i inteziviranje negovih vitalnih energija. Ta podržavajuća grupa je uvijek, tokom svoje ležeće harmonije, bila veoma sigurne prirode kao briga zaštite u ljubavi i svjetlosti, to osigurava nastavljanje ovog ograničenog grupnog kontakta. U svakom slučaju, vitalna energija bilo kojeg podržavajućeg člana je iskorištena, i instrument mora onda da koristi veći dio svoje sopstvene vitalne energije i tako iscrpljuje sebe više nego što bi bilo korisno na dužoj – termičkoj bazi. Molim vas razumite da mi molimo za vaš oproštaj za ovo kršenje vaše slobodne volje. U svakom slučaju, to je naše iskrivljenje/razumijevanje da biste radije ovu informaciju nego da budete ostavljeni u potpunosti vašoj odluci/iskrivljenju, iscrpljujući instrument, ili iscrpljujući grupu do tačke gdje kontakt više ne može biti podržan.

Ispitivač: Možete li nam dati savjet kako da nastavimo najbolje moguće stanje za nastavak kontakta?

Ra: Ja sam Ra. Mi smo vam dali informacije razmatrajući odgovarajuću prirodu ovog kanala. Mi, zato, ponavljamo sami sebi, a i vama samo na dva puta uopšteno. Kao prvo, mi predlažemo da je bolje nego biti, možemo reći, hrabar i ignorisan u fizičkom kompleksu budnosti/iskrivljenja i da je dobro dijeliti to iskrivljenje sa grupom i onim koji možda, možemo reći, pomijeraju mogućnost za kontakt koji je veoma svjestan, instrumentan. U redu da druga prilika može doći u kojoj će instrument biti odgovarajuće podržan. Kao drugo, posao počet u harmoniji može biti nastavljen u harmoniji, zahvalnost i cijena prilika su od kreatora. To je vaša zaštita. To su naši prijedlozi. Mi nemožemo biti specifični za vašu slobodnu volju koja je od suštine u ovom kontaktu. Kao što smo rekli, mi samo govorimo onim subjektima zbog naše sposobnosnosti shvatanja vaše orjentacije kroz duži period nastavljanja ovog kontakta. To je prihvatljivo za nas.

Ispitivač: Hvala vam mnogo. Mi imamo spravu za takozvanu terapiju bojama, i pošto smo u konceptu različitih boja u prošloj seansi sam se pitao, ako bi se ovo u nekom smislu odnosilo na principu terapije bojama u sjajnosti određenih boja, kako će reagovati naše fizičko tijelo. Da li to kreira dobronamjerne efekte i možete li mi reći nešto o tome?

Ra: Ja sam Ra. Ta terapija, kako je vi zovete, je pomalo neskladna i donijela bi različitost u nekom entitetskom um/tijelo/duh Kompleksa u intezifikaciji energije ili vibraciji koja može biti od koristi entitetu. Različitosti tih podjela su kao prvo manjak korištenja istinitih boja, a kao drugo ekstremna različitost u senzivitetu vibracija među vašim ljudima.

Ispitivač: Volio bih da mislim i da biste vi mogli primiti istinitu boju prolazeći kao svjetlost, kroz kristal određene boje. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To bi bio jedan od načina pristupanja pojavljivanja u boji. Veoma je važno ono što bi ste vi nazvali kvalitetna kontrola koju celuloidi koriste je drugačija boja. To nije velika ili čak vidljiva varijacija, u svakom slučaju, pravi neke razlike davanjem specifičnih aplikacija.

Ispitivač: Moguće je da bi mogli koristiti lomljenje prizmine bijele svjetlosti u svoj spektar i ekranizacija svih dijelova spektra osim onog koji vi želite da koristite prolaskom kroz otvor. Da li bi to bilo istina?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Pitao sam se ako postoji programiranje iskustava koje uzrokuju individuu da dobije određene katalizatore u svakodnevnom životu. Naprimjer, kako idemo kroz naš svakodnevni život postoje mnoge stvari koje mi možemo iskusiti. Možemo gledati na ta iskustva kao na pojavu čiste šanse ili kao na dizajn savjesti nas samih kao što je činiti sastanke ili ići na neka mjesta. Pitao sam se ako postoji nešto iza scene, kao što bi se to moglo nazvati, programiranje katalizatora da kreiraju potrebu iskustava za mnogo veći i brži rast u slučaju nekih entiteta. Da li se to dešeava?

Ra: Ja sam Ra. Vjerujem da smo uhvatili srce vašeg pitanja. Molim vas zahtijevajte za dalje informacije ako nismo u pravu. Inkarnisani entiteti koji su postali svjesni inkarnativnih procesa i tog programa njihovog sopstvenog iskustva mogu izabrati vrijednost katalizatora ili da izraze te razlike, brojem tih lekcija koje će onda preuzeti to iskustvo i učiti iz njega u jednoj od inkarnacija. To ne znači da je sve predodređeno, mnogo radije izgleda da su tu nevidljivi izviđači oblikovani prema različitim funkcijama uključujući i to programiranje. Zato ako jedna prilika propusti drugu ona će se pojaviti unutar te, možemo reći, da student životnog iskustva zgrabi tu lekciju koja mu je ponuđena i preuzima da je uči.

Ispitivač: Onda će ta lekcija biti reprogramirana, može se tako reći, kako se životno iskustvo nastavlja. Hajde da kažemo da neki entitet razvija bazu koju u stvari nije izabrao da razvija u prethodnoj inkarnaciji. Da li je onda moguće da se programira iskustvo koje će onda imati priliku da elevetira tim bazama kroz balansiranje. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je precizno tačno.

Ispitivač: Hvala vam. Iz ovoga ću ekstrapolirati sticaj koji orjentaciju u umu entiteta čini jedinom stvari koja je bez bilo kakve posledice uopšte. Fizički katalizator koji je on iskusio omalovažava u vezi sa onim što se desilo njemu, to će biti funkcija strogo njegove orjentacije u umu. Ja ću koristiti jedan primjer (primjer je izbrisan) to je bila izjava orjentacije u umnom vladanju katalizatora. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Mi više volimo da ne koristimo neki dobro poznati primjer, govoreći, ili izričući na našu komunikaciju vama ogromnu količinu iskrivljenja koju svako dobro poznat govori da je prošao. Zato, možemo odgovoriti na prvi dio vašeg pitanja moleći da izbrišete primjer. U potpunosti je tačno da najbolje od našeg znanja koje je orjentacija ili polarizacija uma/tijela/duh Kompleksa je izazvala promatranjem generisanja svakog entiteta. Ta scena može služiti u vašoj prehrambenoj radnji. Entitet prestiže samog sebe bez suvišnih fondova. Neki entitet može onda uzeti tu priliku da ostane miran. A drugi može uzeti tu priliku da osjeti sebe kao gubitnika. Neki mogi nerazumno premjeste poslednji neophodni predmet, plate ono što mogu, i ponovo uče u vezi njihovog biznisa. Jedan iza sebe opslužujući, može osjetiti suosjećanje, može osjetiti uvredu zato što stoji do moćno stroge osobe, da može osjetiti velikodušnost, može osjetiti indiferentnost. Da li sada vidite analogije u mnogo priličnijem značenju?

Ispitivač: Mislim da da. Onda ću iz ovoga ekstrapolirati koncept koji je u nečemu mnogo veći i teži zbog, kao što ste vi ranije objasnili, svakog četvrtog denziteta pozitivnosti koji ima koncept odbrambene akcije. A o nivou četvrtog denziteta koncepta odbrambene akcije to nije korišteno. Koncept napadne akcije (defanzivno) i odbrambene akcije (ofanzivno) s mnogo više koristi u našem današnjem denzitetu. Ja pretpostavljam da ako je neki entitet dovoljno snažno polarizovan u svojoj misli u pozitivnom smislu da odbrambena akcija neće biti neophodna za njega zbog mogućnosti da se obrati odbrambenoj akciji se neće nikada poteći iz njega. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je nekorisno. U svakom slučaju, kao što smo rekli, neki entitet sposoban da programira iskustvo, a može izabrati broj i intezitet lekcija koje će biti učene. Moguće je da u nekom ekstremnom pozitivnom orjentisanom entitetu se može programirati situacija za samog sebe testirajući sposobnost sebe da se uzdrži od defanzivnih akcija (odbrambenih) čak i do tačke fizičke smrti sebe ili drugog sebe. Ova jedna intezivna lekcija i nije poznata, možemo reći, šta su entiteti programirali. Mi možemo, ako želimo, čitati to programiranje. U svakom slučaju, to je jedan od prekršaja i mi smo izabrali da ne radimo tako.

Ispitivač: Pitaću vas ako ste upoznati sa kretanjem slike zvanom Deveta konfiguracija da li ste vi upoznati sa tim?

Ra: Ja sam Ra. Mi smo skenirali vaš um i vidjeli tu konfiduraciju zvanu Deveta konfiguracija.

Ispitivač: Ta pokretna slika iznijela je tačke oko kojih smo mi govorili. Koilonel je mora da načini neke odluke. Ja sam se pitao u vezi njegove polarizacije mogao je imati koljenice ispod, kao što biste vi rekli, za negativne sile, ali je on umjesto toga izabrao da brani svoje prijatelje. Da li je moguće za vas da procijenite šta je više pozitivno polarizovano: da se odjavi pozitivno orjentisani entitet, ili da se dozvoli prikrivanje od strane negativno orjentisanih entiteta?

Ra: Ja sam Ra. To pitanje traži vađenje iz četvrtog denziteta kao i iz vašeg i njegov odgovor najbolje može biti viđen kao akcija entiteta zvanog Jehoišua (Jehoshuah), kojeg vi zovete Isus (Jesus). Taj entitet bi trebo biti odbranjen od svojih prijatelja. Taj entitet podsjeća svoje prijatelje da odlože sablju. Onda taj entitet dostavlja samog sebe da bude stavljen u fizičku smrt. Njegov inpuls je da zaštiti voljene – druge sebe je stavio u položaj koji opstaje kroz četvrti denzitet, denzitet napušten u suosjećanju. Više od ovoga nemožemo i ne smijemo da kažemo.

Ispitivač: Hvala vam. Kako se približivamo kraju ovog velikog ciklusa može se desiti povećanje iznosa katalizatora za entitete. Pitam se ako, se planetarne vibracije ne poklope nekako sa četvrtim denzitetom vibracije i katalizatorom koji je se povećao, dali će to kreirati veću polarizaciju kroz dobijanje neznatne količinu žetve.

Ra: Ja sam Ra. Pitanje mora biti odgovoreno u dva dijela. Kao prvo, planetarne katastrofe, kako ih vi zovete, su simptomi teške žetve tačnije nego savjesno promirani katalizatori za žetvu. Zato mi ne brinemo sebe sa tim, zato je sličnost poništovanju savjesnog katalizatora takvih ko što smo mi mogu načiniti mogućim. Drugi dio je ovaj: rezultat slučajnog katalizatora kako vi zovete zemljine promjene su takođe slučajnost. Zato mi možemo vidjeti vjerovatnoću – mogućnost vrijednosti koje idu kroz pozitivnost i negativnost. U svakom slučaju, biće kako mora biti. Prave prilike za savjesne katalizatore nisu funkcije zemljanih promjena nego rezultat starijih sistema inkarnacije koji su u to vrijeme žetve bili smješteni u inkarnaciju onih čije šanse životnog iskustva su bile da postanu najbolji žetvenici.

Ispitivač: Da li je taj stariji sistem takođe korišten u službi sopstvene strane za postajanje žetvenika na toj strani?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Možete postaviti još jedno puno pitanje sada.

Ispitivač: Ono što bih volio od vas da uradite je lista svih velikih mehanizama dizajniranih da obezbijede katalistička iskustva koja ne uključuju interakciju sa drugim – sebe. To je prvi dio.

Ra: Ja sam Ra. Mi shvatamo iz ovog pitanja da ste vi uvidjeli da primarni mehanizmi za katalistička iskustva u trećem denzitetu su drugi – sebe. A lista drugih katalističkih uticaja: kao prvo, univerzalnost kreatora; i kao drugo, vi sami.

Ispitivač: Možete li nabrojati neki podnaslov pod sobom ili puteve vašeg ponašanja prema katalizatoru koji će izazvati iskustvo?

Ra: Ja sam Ra. Kao prvo, JA se ne manifestuje. Kao drugo, JA u relaciji sa društvenim ja kreira kod sebe i odnos drugih ja. Kao treće, interakcija između samog sebe i isprava, igračaka, i razonode od samog sebe, i poziva drugih – ja. Kao četvrto, JA veza sa onim atributima koje vi možete zvati rat i glasinama rata.

Ispitivač: Ja sam mislio o mogućnosti katalizatora fizičkog bola. Da li to ide ispod ovog naslova.

Ra: Ja sam Ra. To je tačno, ide ispod naslova nemanifestovanog JA; to je, JA koje ne treba odnos drugih ja u smislu da manifestuje taj čin.

Ispitivač: Da li nam je ostalo dovoljno vremena da pitamo i drugi dio ovih pitanja što je lista svih velikih mehanizama dizajniranih da obezbijede katalizator koji uključuje akciju sa drugim ja?

Ra: Ja sam Ra. Vi imate dugo vremena za ovo, za nas mi možemo izraditi listu na jedan od dva načina. Možemo govoriti beskonačno, ili možemo jednostavno tvrditi da bilo koja interakcija između ja i drugog ja bez obzira ima potencijal za katalizator koji postoji u potencijalnoj razlici između ja i drugog – ja, to ublažava i potkopava konstantnu činjenicu kreatora kao samog i odnos drugog – njega. Vi možete pitati ova pitanja dalje ako želite specifične informacije.

Ispitivač: Mislim da će ovo biti dovoljno za ovo vrijeme.

Ra: Ja sam Ra. Da li imate kratko pitanje ili dva prije nego što zatvorimo ovaj rad?

Ispitivač: Da, evo jedno pitanje. Postoji li neka razlika u violetnoj zraci aktivnosti ili osvijetljenosti između entiteta koji su ulazu nivoa obje pozitivne i negativne ka četvrtom denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Violetna zraka pozitivnog četvrtog denziteta će biti kalajna sa zelenom, plavom, indigo trijadom energije. Ta kalajnost može biti viđena kao dio duge ili prizme, kao što vi znate, zrake znaju biti prilično upečatljive. Violetna zraka četvrtog denziteta negativnosti ima svoju auru, hoćemo li reći, primjesu crvene, narandžaste, žute, a na kraju te zrake postaju mutne, a ne jasne.

Ispitivač: Kako bi izgledale zrake petog i šestog denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Možemo govoriti samo o neodređenosti. U svakom slučaju, mi se nadamo da vi razumijete, kada kažemo, da postoji istinita razlika u strukturi boja svakog denziteta. Peti denzitet je možda najbolje opisan kao ekstremno bijeli u vibraciji. Šesti denzitet bjeline koja se nastavlja u zlatnom prilivu kao što biste vi to primijetili; te boje imaju veze sa mješavinom mudrosti i suosjećanje učeno u četvrtom denzitetu, onda u šestom miješanje mudrosti natrag sa nepohranjenim razumijevanjem suosjećanja ogleda se sa mudrošću. Zlatna boja nije vaš spektar ali je ono što biste vi nazvali živa. Možete postaviti još jedno kratko pitanje.

Ispitivač: Onda ću pitati postoji li nešto što možemo uraditi da načinimo instrument više udobnim ili da unaprijedimo kontakt.

Ra: Ja sam Ra. Ovaj rad je dobro. Vi pokušavate da budete savjesni. Mi vam zahvaljujemo. Možemo li reći da smo uživali u vašoj viziji našeg društvenog memorijalnog kompleksa pijući jedan od vaših likvida dok smo govorili kroz ovaj instrument. Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svjetlosti jedinog beskonačnog kreatora. Idite naprijed, zatim, ujedinite se u moći i miru jedinog beskonačnog kreatora. Adonai.

Zakon jednog, knjiga II seansa 34
04.03.1981. god.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svjetlosti jedinog beskonačnog kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitivač: Vi ste tvrdili u ranijem periodu da pentracija osmog nivoa ili inteligentne beskonačnosti dozvoljava um/tijelo/duševnom kompleksu da bude žetven, ako to želi u bilo kojem vremenu/prostoru tokom ciklusa. Kada ta pentracija (probojnost) osmog nivoa se pojavi šta entiteti koji su pentratirani (probojni) iskuse?

Ra: Ja sam Ra. Iskustvo svakog entiteta je jedinstveno u njegovoj sopstevnoj precepciji inteligentne beskonačnosti. Percepcija se proteže od ograničenog zadovoljstva do snažne posvećenosti službe drugima dok su u inkarnisanom stanju. Entitet koji doseže inteligentnu beskonačnost najčešće će primiti ta iskustva kao jednu od neizgovorenih dubina. U svakom slučaju, nije uobičajeno za entitet da odmah poželi prekid inkarnacije. Najčešća želja za komunicarenjem ili korištenja tih iskustava za pomoć drugima je veoma snažna.

Ispitivač: Hvala vam. Da li biste definisali karmu?

Ra: Ja sam Ra. Naše shvatanje karme je ono što bi moglo biti nazvano inercijom. Ove akcije koje su stavljene u kretanje će nastaviti koristiti puteve balansiranja do takvog vremena kao što je kontrolisano ili viši principi koje vi možete omogućiti sve dok ja vaše raspadanje ili zaustavljanje provocirano. To zaustavljanje starosti inercije akcija, može biti nazvano opraštanje. Ta dva koncepta su nerazdvojiva.

Ispitivač: Ako jedan entitet razvija ono što zovemo karma u inkarnaciji, ima li tamo programiranje koje se ponekad pojavljuje tako da će on iskusiti katalizator koji će ga onemogućiti da dođe do tačke opraštanja u kojoj karma elevetira (lebdi)?

Ra: Ja sam Ra. To je, uglavnom, tačno. U svakom slučaju, individualac ili bilo koji drugi uključeni pojedinac može, u bilo koje vrijeme kroz proces razumijevanja, prihvatanja i opraštanja, predstaviti ove primjere. Ovo je tačno u svakom smislu inkarnativnog primjera. Oni koji su se stavili u kretanje akcije mogu oprostiti sami sebi i nikada više počiniti tu grešku. I ovo takođe uništava ili zaustavlja ono što vi zovete karma.

Ispitivač: Hvala vam. Možete li mi dati primjere katalističkih akcija iz prošle seanse, počete sa samom nemanifestovanom proizvodnjom učenja katalizatora.

Ra: Ja sam Ra. Mi opslužujemo vaš interes u katalizatoru bola. To iskustvo je najčešće u vašim entitetima. Bol može biti od fizičkog kompleksa. Češće je to mentalni ili emocionalni kompleks. U samo nekoliko slučajeva bol je spiritualan u kompleksu prirode. To stvara potencijal za učenje. Te lekcije će biti učene raznovrsno. Skoro uvijek te lekcije uključuju strpljenje, toleranciju, i mogućnost za svjetlosni dodir. Veoma često katalizator za emocijalnu bol bez obzira da li je to smrt fizičkog kompleksa jedne individue koja je voljena ili drugog sličnog gubitka će jednostavno rezultirati u suprotnom, u gorčini i nestrpljenju, ozlojeđenosti. To je katalizator koji je prošao sve tačke. U ovom slučaju onda će biti dopunski katalizator omogućen da ponudi nemanifestovanog sebe u budućnosti u mogućnostima za otkrivanje sebe kao sve-suvišnog Kreatora nastavljajući sve ono što je puno radosti.

Ispitivač: Da li ono što zovemo zaraznim bolestima igra ulogu u tim procesima sa poštovanjem nemanifestovanog u sebi?

Ra: Ja sam Ra. Te takozvane zarazne bolesti su oni entiteti drugog – denziteta koji nude priliku za taj tip katalizatora. Ako je taj katalizator nepotreban, onda ta bića drugog denziteta, kao što bi ih vi nazvali, nemaju efekta. U svakoj od tih generalizacija vi možćete primijetiti da postoje anomalije tako da nemožemo govoriti o svim okolnostima nego samo o genijalnom bijegu od stvari, a da ih vi iskusite.

Ispitivač: Koju ulogu igra u ovom procesu ono što mi zovemo defekt rođenja?

Ra: Ja sam Ra. To je dio programiranja uma/tijela/duha kompleksa potpuno manifestovanog u um/tijelo/duh trećeg denziteta. Ti defekti su planirani kao ograničenja koji su dio iskustva namjere entiteta ovog potpunog kompleksa. Ovo uključuje genetske pred-dispozicije, kao što bi ih vi nazvali.

Ispitivač: Hvala vam. Možete li mi dati isti tip informacija o sebi o relaciji kroz društvenog sebe?

Ra: Ja sam Ra. Nemanifestovano JA može naći svoje lekcije koje razvijaju svaki priliv energije centara uma/tijela/duha kompleksa. Interakcija društva i samog sebe je najčešće koncetrovana na drugom i trećem energetskom centru. Oni najaktivniji u pokušaju u obnavljanju ili sva ta društva su oni koji rade iz osjećanja ispravnosti lično ili imaju odgovore koje su stavljali na moć u više tačne konfiguracije. To može biti viđeno kao puni put iz negativne ka pozitivnoj orjentaciji. Bilo koji će aktivirati tu energetsku zraku centara. Postoji nekolicina onih koji žele da pomognu društvu oni su zelena zraka prirode ili oboje. Ti entiteti, u svakom slučaju, su puni kroz razumijevanje, možemo reći, od četvrte zrake koja daje univerzalnu slobodnu ljubav. To je mnogo više nego biti željen ili principovan ili čak re-aranžiran od ljudi ili političkih struktura.

Ispitivač: Ako jedan entitet postavljen da bude snažno baziran kroz pozitivne društvene efekte, šta bi to uradilo žutoj zraci u auri kao suprotnost entitetu koji želi da kreira carstvo društva i tako izraste iz okova?

Ra: Ja sam Ra. Dajte nam da uzmemo dvije takve pozitivno orjentisane aktivne duše koje nisu više u vašem fizičkom vremenu/prostoru. Jedna znana kao Albert otišla je u strano i, varvarsko društvo u želji da bih mogla iscijeliti. Taj entitet je bio sposoban da mobilizuje veliku količinu energije i ono što vi zovete novac. Taj entitet je potrošio mnogo zelene zrake energije u oba smisla i kao iscjeljivač i kao voljenik vašeg instrumenta zvanog kao organ. Žuta zraka ovih entiteta je bila svijetla i kristalizovana od strane napora potrebnih da obezbijede fond da se promovišu ti napori. U svakom slučaju zelena i plava zraka su kao uvijek bile briljantne prirode takođe. Viši nivoi, kao što bih vi nazvali, su aktivirani, na niže, kao što bi ih vi nazvali tačke energije koje podsjećaju na balans, postajući sasvim, sasvim svijetle. Drugi primjer je entitet, Martin. Ovaj entitet se sukobi u velikom slaganju sa negativnom narandžastom zrakom i žutom zrakom vibratorskog uzroka. U svakom slučaju, taj entitet je bio sposoban da čuva otvorenu zelenu zraku energije i kroz različitosti njenog testiranja, bilo čega, ako je taj entitet mogao izgledati kao da je više polarizovan kroz pozitivnost to jest kroz tačnost da služi drugima u licu velikog katalizatora.

Ispitivač: Možete li mi dati prezimena Alberta i Martina.

Ra: Ja sam Ra. Ti entiteti a vama znani su Albert Schweitzer i Martin Luther King.

Ispitivač: I mislio sam da je tako; ali nisam bio siguran. Možete li mi dati neki tip informacija koji smo dobijali ovdje sa poštovanjem nemanifestovanog interaktivnog između sebe i naprave, i igračaka i inovacija?

Ra: Ja sam Ra. U ovom određenom primjeru dajemo koncentrisanje za većinu primjera narandžastom i žutom centru energije. U negativnom smislu većina sprava među vašim ljudima, koje vi zovete vašim komunikacionim sredstvima i drugim iskrivljenjima kao druge manje takmičarske igre, mogu izgledati tako da imaju iskrivljenje čuvanja uma/tijela/duha kompleksa neaktivisanog tako da žuta i narandžasta zraka aktivnosti je mnogo slabija kroz pažljivo smanjenje mogućnosti od eventualne zelene zrake aktivacije. Druge vaše sprave mogu biti viđene kao igračke bez obzira na istraživače entiteta i njihove mogućnosti njihovog fizičkog ili mentalnog kompleksa i nekim veoma rijetkim slučajevima, duševni kompleks, onda aktivira narandžastu zraku koju vi zovete vaš sportski tim i druge naprave kao što su vaši modeli transporta. To može biti viđeno kao put istraživanja osjećanja i moći; najposebnija od svega moć nad drugima ili grupa moćnika nad drugom grupom drugih - sebe.

Ispitivač: Što je generalni efekat televizije u našem društvu sa poštovanjem tom katalizatoru?

Ra: Ja sam Ra. Bez ignorisanja zelene zrake pokušaj mnogih da komuniciraju pomoću medijuma jer takve informacije su i lijepe, a mogu biti od pomoći, mi moramo sugerisati da neki efekti od tih naprava su smetnje i san.

Ispitivač: Možete li mi dati isti tip informacija na kojima radimo sada s poštovanjem o ratu i o glasinama o ratu?

Ra: Ja sam Ra. Vi to možete vidjeti kao vezu sa vašim napravama. Taj rat i sama veza je od fundomentalno opažanje zdravog entiteta. To je velika šansa za akselerisanje u bilo kojem željenom pravcu. Jedno može polarizovati negativnost pod pretpostavkom ratobornih stavova iz bilo kojeg razloga. Jedna se može naći u situaciji rata i polarizovanje nečeg kroz pozitivno aktivisanje narandžaste, žute i zelene zrake heroja, ako ih možete nazvati tako, akcije su preuzete da sačuvaju um/tijelo/duh kompleksa od drugih – sebe. Konačno, jedno može polarizovati snažno treću zraku izražavanjem principa univerzalne drugim kao potpuno širenje bilo kojeg iskrivljenja kroz uključenost u ratoborne akcije. Na tom putu entieti mogu postati i savjesna bića u veoma kratkom razmaku vašeg vremena/prostora. To može biti viđeno ono što bi vi nazvali traumatskom progresijom. Primijećeno je da među vašim entitetima postoji velik postotak svih progresija čiji je katalizator, trauma.

Ispitivač: Vi ste samo koristili termin treća zraka. Da li je to zaista bio termin koji ste željeli da koristite?

Ra: Ja sam Ra. Mi smo sumnjali na zelenu zraku. Naše poteškoće leže u našem opažanju crvene i violetne zrake kao popravljenih; tu su i unutrašnje zrake koje su različite i opslužuju one indikacije starosti u pokušaju da formiraju žetvu.

Ispitivač: Da li bi crvena zraka, intezivno crvena zraka, onda bila korištena kao indekst za starost u inkarnaciji kao i jedna intenzivna violetna zraka?

Ra: Ja sam Ra. To je djelimično tačno. U gradaciji ili žetvovanju do četvrtog pozitivnog denziteta, crvena zraka je viđena samo kao, ono što je aktivirano, je osnova za sve ostale pojave u vibratornom nivou, a suma od svega toga je nastanak violetne zrake energije. Violetna zraka je jedino shvatanje za četvrti pozitivni denzitet. U pokušaju da se žetvuje četvrti negatini denzitet, intenzitet crvene kao i narandžaste i žute zrake je blokiran veoma pažljivo kao veliko djelo oprašivanja i energija tog tipa je potreba progresije negativne energije. Bilo je veoma teško otvoriti kapiju ka inteligentnoj beskonačnosti solarnog centra pleksusa. To je bilo neophodno za žetvu četvrtog negativnog denziteta.

Ispitivač: Da li je moguće za vas da nam kao primjer date generala Pattona i da mi kažete efekte koje je rat imao pod njim i njegov razvoj?

Ra: Ja sam Ra. To će biti puno poslednje pitanje tokom ovog rada. Taj o kome vi govorite poznat je kao Georgie, je bio onaj po kojem inkarniranje od prošlih inkarnacija su kreirane primjerom ili inercijom što je bilo neodoljivo u njegovoj inkarnaciji u vašem vremenu/prostoru. Taj entitet je bio od snažne žute zrake aktivacije za čestim otvaranjem zelene zrake i povremenim otvaranjem plave zrake. U svakom slučaju, nije se pronašlo sposobnim da razvije oblik prošlog praumatičnog iskustva iz ratoborne prirode. Ovaj entite polarizuje nešto kroz pozitivnost u svojoj inkarnaciji tokom svoje osamljenosti i vjerovanja u istinu i ljepotu. Ovaj entitet je bio sasvim osjetljiv. Osjećam veliku čast/dužnost opsluženju onoga što je osjećao kao entitet da bi moglo biti istina, ljepota, i u potrebi od odbrane. Ovaj entitet je opažao sebe kao galantnu figuru. Polarizovao je nešto kroz negativnost u sopstvenom manjku zelene zrake koju je nosio sa sobom, odbacijući principe praštanja što je inciplit u univerzalnoj ljubavi. Potpuna suma tih inkarnacija vibracionalnih je bio slab rast u pozitivnom polaritetu, ali opadanje u žetvenosti tokom odbacivanja Zakona ili Puta Odgovornosti; to je, univerzalne ljubavi,s kojima je još uvijek u borbi.

Ispitivač: Da li imate dovoljno vremena za mene da vas pitam ako je smrt, skoro odmah, dali nakon rata ovi entiteti mogu biti takvi da mogu biti odmah reinkarnisani tako da mogu činiti žetvu?

Ra: Ja sam Ra. To je precizno tačno.

Ispitivač: Hvala vam onda ću samo pitati ako postoji nešto da učinimo da instrument bude više udaban ili da unaprijedimo kontakt?

Ra: Ja sam Ra. AR je dobro. Ostavljam vas, moji prijatelji, u ljubavi i svjetlosti jednoga koji je Sve u Semu. Ostavljam vas u nesmetanom miru. Idite naprije, zato, ujedinite se u moći i miru jednog beskonačnog kreatora. Adonai.

Zakon jednog, knjiga II seansa 35
06.03.1981. god.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svjetlosti jedinog beskonačnog kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitivač: Želio bih da kažem da smo razmatrali ovu veliku privilegiju koja mi je ukazana što radim ovaj posao, i da se nadam da će biti ispitivanje u pravcu koji će biti od koristi čitaocima ovog materijala. I mislio sam da bi u ovoj seansi moglo biti od pomoći da ispitamo efekte zraka različitih nama dobro znanih figura u istoriji da pomognemo u razumijevanju kako katalizator iluzije kreira duševni rast. Napravio sam listu koju bi mogli koristiti da dokučimo najvišu tačku ovog rada na ovim katalizatorima ovih individua počećemo sa nama dobro poznatim; Franklin D Roosevelt. Možete li mi reći nešto o tome entitetu?

Ra: Ja sam Ra. Primijećeno je da u diskusiji o onim koji su dobro poznati vašim ljudima postoji mogućnost informacije mogu biti viđene kao određene na jedan entitet bez obzira na aktualnost velikog dizajna i iskustva koje u mnogo čemu isto za svaki entitet. To je sve u umu o kojem ćemo mi diskutovati o eksperementalnim silama koje nude katalaizator ka individualizmu. Osim toga primijećeno je da u slučaju tih entiteta kasnije inkarnisanih mnoga iskrivljenja mogu zauzeti mjesto u pogledu nedostatka oblika i netačnih interpretacija entitetovih misli ili ponašanja. Mi ćemo sada nastaviti, možemo reći, govoriti o osnovnim parametrima jednog znanog kao Franklin. Kada jedan entet dođe u treći denzitet internacije svaki od tih centara energije je potenciran, ali i mora biti aktiviran od korištenja sopstvenog iskustva. Ovaj znani kao Franklin razvio se veoma brzo kroz crvenu, narandžastu, žutu i zelenu i počeo da radi u plavoj zraci energetskog centra u ponuđenim godinama kao što biste vi rekli. Taj brzi rast je bio, kroz, prvenstveno, prošlo dostignuće u aktivaciji zraka, a kao drugo, kao relativno udobnost s tim zadovoljstvom svom ranijem postojanju, i kao treće; tokom snažne želje na dio entiteta u razvitku. Taj entitet je uspio sa entitetom koji je plave zrake vibracije i gdje je snaga mnogo više nego jednaka njegovoj. To je zadobijanje katalizatora za daljnji rad u oblastima, te je to postojalo tokom i inkarnacije. Taj entitet je imao teškoće sa nastajanjem zelene zrake aktivacije tokom eksesivne energije koja je stavljena u aktiviranje opažanja drugog – sebe u iskrivljenju kroz zadobijenu moć. To je bilo zato da bi imao svoju visinu u odnosu na svoje fizičko tjelo, kao što biste vi to nazvali. Ograničenje nekretanja dijelova fizičkih kola otvoreno je još jedno, za taj entitet, mogućnost za koncetraciju, na više, hoćemo reći, univerzalni ili idealistički aspekti moći, to je bilo neiskorištavanje korištenja moći. To kao i vanjski dio ratoborni akcija tog entiteta koji su izgubili nešto od pozitivnog polariteta tokom ekscesivnih korištenja narandžaste i žute zrake energije, u širenju zelene i plave zrake energije. To je onda donijelo polarnost kroz katalističke efekte bolnih ograničenja na fizički kompleks. Ovaj entitet nije bio ratoborne prirode jer je i tokom konflikta nastavljao da vibrira u zelenoj zraci radeći sa plavom zrakom energije. Entitet nama poznat kao Franklinov učitelj takođe je funkcionisao velikodušno kao aktivizator plave zrake. I ne samo na onome što je načinjeno i na mnogo većem univerzalnom izjašnjavanju. Taj entitet se polarizuje stalno u pozitivnom obliku u univerzalnom obliku, dok u manje univerzalnom oliku, razvija primjer ono što bismo mi zvali karma; ta karma ima veze sa neharmonijskim vezama iskrivljenja sa drugom/učiteljem.

Ispitivač: Volio bih da rasčistim dvije stvari. Prva, onda je li Franklinov učitelj bila njegova supruga? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: I kao drugo, da li je Fanklin zmijenio fizička ograničenja na svom tijelu sam?

Ra: Ja sam Ra. To je djelimično tačno. Osnovna linija za lekciju i svrhu inkarnacije je bila pažljivo postavljena naprijed prije inkarnacije uma/razuma/duha Kompleksa u potpunosti. Ako je jedan znan kao Franklin izbjegao pretjerano uživanja ili dodira sa takmičenjima koja mogu biti vođena kao naslijeđe u procesima deokupacije, ti entiteti onda nebi imali ograničenja. U svakom slučaju, želja da služe i da rastu bila je snažna u njihovom programiranju i kada su prilike počele da se rješevaju tokom tih iskrivljenja kroz ljubav i moć ograničenje entiteskog faktora bilo je aktivirano.

Ispitivač: Sada bi želio da pitam o istitom tipu informacija sa poštovanjem prema Adolfu Hitleru. Već smo dali malo od toga. I nije neophodno od vas da pokrivate ono što ste već dali. Možeteli upotpuniti tu informaciju?

Ra: Ja sam Ra. U pričanju o onome kojeg vi zovete Adolf mi imamo poteškoća tokom intezivnih pokušaja ili zbunjenosti u ovom entitetskom životu, primjer kao i velika zbunjenost što vodi do diskusije među entitetima. Ovdje smo vidjeli jedan primjer onoga koji, pokušaj aktiviranja najviše zrake energije dok je nedostajući zelene zrake ključ, otkazao samog sebe van kao i polarizaciju bilo kojeg kroz pozitivnost ili negativnost. Taj entitet je u osnovi bio negativan. U svkom slučaju, njegova zbunjenost je bila takva da lično raspadanje, je napustilo um/tijelo/duh Kompleksa ne žrtvujući mnogo ni u potrebi iscjeljenja. Taj entitet je pratio primjer negativne polarizacije koji mu je sugerisala elita i robovlasnici, to je viđeno kod entiteta koji je trebao biti pomoćne prirode za društvene strukture. U svakom slučaju, u skretanju iz savjesne polarizacije u ono što biste vi nazvali dvolični svijet gdje je san uzeo maha nad događajima na vašem prostoru/vremenu nastavljen je, taj entitet je propao u pokušaju da služi kreatoru u jednoj žetvenoj složnosti zajedno sa stazom služenja samog sebi. To što mi vidimo kao takozvanu ludost što se može često desiti kada jedan entet pokušava da se polarizuje mnogo brže nego što mu iskustvo može biti integrisano. Mi smo savjetovali i sugerisali oprez i strpljenje u prethodnim komunikacijama i tako i sad, koristeći ovaj entitet kao primjer pretjerane mržnje otvorene polarizacije bez namjerne pažnje da se sintetiše i integriše um/tijelo/duh Kompleks. Znati samog sebe je imati pretpostavku o vašemu postanku.

Ispitivač: Hvala vam. Vjerujem da je to veoma važan primjer. Pitam se da li je bilo koji od onih koji su asistirali Adolfu u to vrijeme bili sposobni da se polarizuju u žetvenoj prirodi na negativnoj stazi?

Ra: Ja sam Ra. Možemo govoriti samo o dva entiteta koja su bila u mogućnosti da žetvuju u negativnom smislu, drugi su još uvijek bili u fizičkoj inkarnaciji: jedan znan vama kao Hermann; i drugi koji je više volio biti zvan kao Himmler.

Ispitivač: Hvala vam. Ranije smo diskutovali o Abrahaamu Linkolnu kao unikatnom slučaju. Da li je moguće za vas da nam kažete zašto je četvrti denzitet koristio tijelo Abrahama Linkolna, ko je bila njegova orjentacija, i kada je to uzelo maha sa poštovanjem aktivnostima koja su se pojavila u našem društvu u to vrijeme.

Ra: Ja sam Ra. To je moguće.

Ispitivač: Da li bi bilo od važnosti za čitaoca da sazna to iz vašeg mišljenja?

Ra: Ja sam Ra. Vi morate oblikovati vaša pitanja prema vašoj pronicljivosti.

Ispitivač: A u tome slučaju volio bi znati motiv za korištenje tijela Abrahama Linkolna u to vrijeme?

Ra: Ja sam Ra. To će biti vaše zadnje pitanje za ovu seansu jer smo primijetili da je instrumentova vitalna energija slaba. Jedan znan kao Abraham imao je ogromne poteškoće na mnogim putevima i fizičku, mentalnu i duševnu bol, bio je, umoran od života ali bez orjentacije ka samouništenju. U vašem vremenu 1853, taj entet je bio kontaktitran u snu od bića četvrtog denziteta, to biće je bilo zabrinuto borbama između svjetlosti i sila teme koje su vođene u četvrtom denzitetu za mnogo od vaših godina. Taj entitert je prihvatio čast/dužnost završavajući ono vama znano kao Abrahamov karmički primjer i ono vama znano kada je Abraham otkrio da će ti entiteti pokušati raditi ove stvare koje onaj znani kao Abraham želio da uradi ali nije se osjećao sposobnim. Te su promjene bile učinjene. Entitet, Abraham, je uzeo plan suspenzije sve do prestanka njegovog fizičkog kola mnogo više nego što smo mi od Ra mislili ili željeli srediti sa tim instrumentom da podsjetimo na vozilo (kola), koje je izašlo iz stanja transa i funkcionisalo kao taj instrument, ostavljaćujući instrumentov um i duševni kompleks u njegovom suspendovanom stanju. Planetarne energije u to vrijeme bile su, kako se čini, prema tom entitetu na kritičkoj tačci, za to što vi znate slobodu je dobilo u prihvatanju i mogućnosti među vašim ljudima. Taj entitet je vidio sav urađeni posao od onih koji su počeli demokratski koncept slobode, kao što vi to zovete, u opasnosti da budu spojeni ili razdvojeni Orionovim vjerovanjem i korištenje principa porobljavanje entiteta. To je negativni koncept pravične serije prirode u vašem denzitetu. Taj entitet, je zato, otišao naprijed u onom što smo mi vidjeli za svjetlost, za iscjeljenje raskida u konceptu slobode. Taj entitet nije povećao ili izgubio karmu od tih aktivnosti tokom svog učešće od bilo kojeg došljaka. Njegov stav kroz koji je on služio drugima, mnogo više onim koji su bili na dnu ili porobljeni. Polarnost individualiteta je bila nešto, ali ne slično, učeno kroz kumulativne osjećaje i misone forme, što je kreirano tokom velikih brojeva entiteta koji su ostavljali fizički plan zbog trauma iz bitke. Možemo li pitati dali je ovo informacija koju ste vi zahtijevali ili ako možemo pružiti bilo koju dalju informaciju?

Ispitivač: Ja ću pitati dalja pitanja tokom našeg sledećeg radnog perioda koja bi se trebala desisti otprilike za četiri dana. Mi ne želimo da iscrpimo instrument. Ja ću samo pitati da li postoji nešto što mi možemo raditi da načinimo instrument više udobnim ili da unaprijedimo kontakt.

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro. Ostavljam vas, moji prijatelji, u ljubavi i svjetlosti jedinog beskonačnog kreatora. Idite naprijet, zato ujedinite se u moći i miru jedinog kreatora. Adonai.

Preneseno sa:

Tags:     ra materijal      kanaliziranje      galaksija      forum      new age      4dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

GORAN ŠARIĆ: Život poslije smrti

GORAN ŠARIĆ: Život poslije smrti

Povijesničar i teolog Goran Šarić održao je u MNIC Nikola Tesla predavanje na temu "Život poslije smrti", pogledajte video...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12318

Više...
TOP 10 dokaza putovanja kroz vrijeme

TOP 10 dokaza putovanja kroz vrijeme

Što je zapravo putovanje kroz vrijeme? Da li mi upravo sada putujemo kroz vrijeme? Kada pričamo o putovanju kroz vrijeme mnoga nam se pitanja nameću s time da je na...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17130

Više...
EGZORCIZMI U KOJIMA DEMONI OTKRIVAJU SVOJE NAJVEĆE TAJNE JER IH ISTJERUJE PASTOR JOSHUA! Kako i zašto opsjedaju ljude? Pogledajte svjedočanstva opsjednutih...

EGZORCIZMI U KOJIMA DEMONI OTKRIVAJU SVOJE NAJVEĆE TAJNE JER IH ISTJERUJE PASTOR JOSHUA! Kako i zašto opsjedaju ljude? Pogledajte svjedočanstva opsjednutih...

Temitope Balogun Joshua, poznatiji kao T. B. Joshua, pastor iz Nigerije, osnivač je crkve svih nacija (SCOAN), ima dva i pol milijuna sljedbenika na Facebooku i vrlo je popularan propovjednik...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16480

Više...
SVJETSKI POZNATI EGZORCIST:

SVJETSKI POZNATI EGZORCIST: "Ljudi koji se pretvaraju u reptile postoje, ja sam ih vidio!"

Gary Thomas, trenutno je egzorcist biskupije San Jose u Kaliforniji. Njegov put ka službi egzorcizma počeo je 2005. godine kada ga je njegov biskup, Patrick Joseph McGrath poslao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:24476

Više...
KAKO JE OVO MOGUĆE? Voodoo magijski ritual u kojem Zangbeto pleše sam od sebe

KAKO JE OVO MOGUĆE? Voodoo magijski ritual u kojem Zangbeto pleše sam od sebe

Stotine Haićana koji prakticiraju voodoo sudjeluje u godišnjem hodočašću u selu Souvenance. Kao dio rituala 'odavanja počasti duhovima' bude plesa, molitve i udaranja bubnjeva, ali i žrtvovanja životinja, nakon čega...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15212

Više...
Žena rodila čudovište!

Žena rodila čudovište!

Uznemirujuća video snimka tek rođenog djeteta kruži internetom, a koliko se iz priloženog videa može vidjeti, dijete je vjerovatno rođeno u Indiji gdje su ovakve pojave uobičajene - djeca s...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:27211

Više...
Vanzemaljac snimljen kako ulazi u svemirski brod

Vanzemaljac snimljen kako ulazi u svemirski brod

Internetom kruži najnovija video snimka vanzemaljca kako šeta njivom, a zatim ulazi u svemirski brod i odlazi u nepoznatom smijeru. Da li se radi o autentičnoj video snimci ili je...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16204

Više...
LOŠA GRAFIKA ILI NLO? Ufolozi ne sumnjaju – ulovili su svemirce kako bježe kroz portal iznad Rusije

LOŠA GRAFIKA ILI NLO? Ufolozi ne sumnjaju – ulovili su svemirce kako bježe kroz portal iznad Rusije

Malo je toga jasno na ovoj snimci, ali ju zato ufolozi nepogrešivo tumače – NLO uhvaćen je kako leti iznad Rusije i potom ulazi u trapeziodni portal.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16283

Više...
CNN uživo prenosio invaziju vanzemaljaca - Projekt

CNN uživo prenosio invaziju vanzemaljaca - Projekt "Bluebeam"?

Sinoć u kasnim satima po našem lokalnom vremenu CNN putem Facebook stranice uživo je prenosio invaziju vanzemaljaca, istu onakvu kakvu ste mogli vidjeti u filmu "The War of the Worlds"....

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15505

Više...
Iskustvo bliske smrti i nelokalna svijest

Iskustvo bliske smrti i nelokalna svijest

Pim van Lommel, nizozemski je kardiolog, vodeći je svjetski autoritet kada su u pitanju iskustva bliske smrti. U ovom tekstu, slavni liječnik i pisac dokaze o stvarnim izvantjelesnim iskustvima i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12428

Više...
Chris Everard izdao knjigu o Zevitima i tajnom štovanju demona kroz povijest

Chris Everard izdao knjigu o Zevitima i tajnom štovanju demona kroz povijest

Poznati autor dokumentarnih filmova ('Illuminati', 'Spirit World', 'Secret Space') Chris Everard odvažio se na sve učestalije pisanje knjiga, a upravo mu je izašao i novi naslov.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11866

Više...
Preživjeti paranormalno (CBS Reality)

Preživjeti paranormalno (CBS Reality)

Paranormal Survivor, naziv je emisije koja se prikazuje na kanalu CBS Reality, a bavi se paranormalnim događajima, tj. osobama koje su doživjele paranormalna iskustva kao što su opsjedanja demona, poltergeisti,...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11828

Više...
Projekt

Projekt "Plava knjiga": Intervju s vanzemaljcem

Projekt "Plava knjiga", poznatiji pod nazivom "Blue book" je kodno ime vezano za NLO aktivnosti i istraživanja. Jedna takva aktivnost je zabilježena kamerom gdje su vanzemaljcu postavljali važna pitanja u...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:24332

Više...
Za vrijeme mise kip Isusa otvorio oči

Za vrijeme mise kip Isusa otvorio oči

Portal Adimensional koji se inače bavi paranormalnim fenomenima, prije nekoliko je dana objavio snimku navodnog čuda - kipa Isusa Krista koji otvara oči. Kontroverznu je snimku vidjelo dva milijuna ljudi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17515

Više...
Bliski susret treće vrste u Španjolskoj?

Bliski susret treće vrste u Španjolskoj?

Amaterska snimka koju je snimio jedan gost restorana u Španjolskoj prikazuje let NLO-a i zanimljiv događaj susreta treće vrste s vanzemaljcem kakav još niste vidjeli.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:23382

Više...
ZABRANJENA SNIMKA: Apollo 11 snimio vanzemaljca kako šeta po Mjesecu

ZABRANJENA SNIMKA: Apollo 11 snimio vanzemaljca kako šeta po Mjesecu

Na autentičnoj video snimci koju su snimli astronauti prilikom misije Apollo 11, a koja je dugo vremena bila strogo skrivana od javnosti, jasno se vidi čovjekoliko biće kako hoda po...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:30907

Više...
Riba zombi - Potpuno zaleđena riba OŽIVJELA!

Riba zombi - Potpuno zaleđena riba OŽIVJELA!

Videosnimak koji se pojavio na internetu prikazuje nesvakidašnju pojavu - riba koja je bila potpuno zamrznuta oživjela je nakon što je stavljena u vodu da se odledi.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17749

Više...
Priča o Johnu Titoru, vremenskom putniku iz 2036. godine

Priča o Johnu Titoru, vremenskom putniku iz 2036. godine

Ako je putovanje kroz vrijeme moguće, zašto nismo susreli nekog vremenskog putnika – pitanje je koje je postavio Stephen Hawking. No, što ako smo susreli vremenske putnike bez da smo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:29176

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Važnost svjesnog disanja
15 Ožujak 2019, 12.00
Važnost svjesnog disanja
Priroda je uravnotežena, budi i ti
14 Ožujak 2019, 20.26
Priroda je uravnotežena, budi i ti
Snaga koju imamo!
20 Ožujak 2019, 08.00
Snaga koju imamo!

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno