4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

RA Materijal > Knjiga I. (S 16-20)

19668

Ra – materijal je vjerojatno najpotpunije i najpriznatije djelo poteklo sa L/L seansi kanaliziranja. Nastalo je u periodu od 1981. do 1984. s Carlom Rueckert, koja je radila kanaliziranje, Donom Elkinsom, koji je postavljao pitanja, i Jimom McCartyjem, koji je pravio beleške.

Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 16
31.01.1981.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Stvoritelja. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Želeo bih da pitam, kako s obzirom na distorziju slobodne volje Zakona Jednog Čuvari mogu da stave Zemlju pod karantin? Da li je taj karantin u skladu sa zakonom slobodne volje?

Ra: Ja sam Ra. Čuvari čuvaju distorziju slobodne volje celina uma/duha/tela trećeg denziteta na ovoj planeti. Događaji koji su zahtevali postavljanje karantina su narušili distorziju slobodne volje celina uma/tela/duha.

Ispitivač: Možda grešim, ali mi se čini da je to narušavanje, recimo, Orionske grupe da se umeša. Kako je to usaglašeno sa informacijama koje ste nam upravo dali?

Ra: Ja sam Ra. Balansiranje se kreće sa dimenzije do dimenzije. Pokušaj takozvanih krstaša da naruše slobodnu volju je prihvatljivo na dimenziji njihovog razumevanja. Međutim, celine uma/tela/duha ove dimenzije, treći oblik distorzije slobodne volje, nisu u stanju da u punoj meri raspoznaju distorziju manipulacije. Zbog toga, da bi se uskladile dimenzione nepodudarnosti u vibraciji, uspostavljen je karantin kao balansirajuća situacija u kojoj slobodna volja Orionske grupe nije zaustavljena, već joj je dat izazov. U međuvremenu, slobodna volja treće grupe da slobodno bira nije ometena.

Ispitivač: Da li bi oni „prozori“, koji se javljaju da bi propustili Orionsku grupu mogli biti povezani sa balansiranjem slobodne volje?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Možete li mi reći kako to funkcioniše?

Ra: Ja sam Ra. Najbliža analogija bi bio proizvoljan broj generatora unutar nekog limita.

Ispitivač: Šta je izvor tih generatora? Da li su to stvorili Čuvari, da bi balansirali svoje čuvanje? Ili je izvor neki drugi?

Ra: Ja sam Ra. Svi izvori su jedan. Međutim, mi razumemo vaše pitanje. Fenomen prozora je fenomen drugog sopstva-drugih nego Čuvara. To deluje sa dimenzija iznad prostora/vremena, u onome što možete nazvati oblast inteligentne energije. Kao i vaš ciklus, takvo balansiranje, takvi ritmovi su kao udari sata. U slučaju prozora, niko nema sat. Zbog toga su oni proizvoljni. To nije proizvoljno u dimenziji koja proizvodi to balansiranje. Zato smo izjavili da je analogija u okviru određenih limita.

Ispitivač: Onda taj prozor balansirajući ometa prevagu pozitivne polarizacije do koje došlo kada bi zaštita potpuno eliminisala kontakte sa Orionskom grupom. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno. U ishodu, balansiranje omogućava jednaku količinu pozitivnog i negativnog dotoka, izbalansiranog distorzijama um/tela/duh socijalnog kompleksa. Konkretno, na vašoj planetarnoj sferi manje je negativnih, kako biste ih nazvali, informacija neophodo nego pozitivnih zbog donekle negativne orijentacije distorzije vašeg socijalnog kompleksa.


Ispitivač: Na taj način apsolutna slobodna volja je balansirana, tako da pojedinci imaju podjednake mogućnosti da izaberu služenje drugima i služenje sebi. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Verujem da to pruža temeljan uvid u Zakon Slobodne Volje. Hvala vam.

Samo još jedno kratko pitanje u tom pravcu, kao primer tog principa. Ako bi Konfederacija sletela na Zemlju, oni bi bili smatrani bogovima. Na taj način bi prekršila Zakon Slobodne Volje i ograničila polarizaciju služenja svima. Pretpostavljam da bi se ista stvar dogodila ukoliko bi Orionska grupa sletela. Kakav bi uticaj imala njihova polarizacija prema služenju sebi, ako bi bili u stanju da slete i bili smatrani bogovima?

Ra: Ja sam Ra. U slučaju masovnog sletanja Orionske grupe efekat polarizacije bi bio snažno usmeren ka služenju sebi. Upravo suprotno bi se dogodilo u prethodnom slučaju koji ste spomenuli.

Ispitivač: Ukoliko bi Orionska grupa bila u stanju da sleti, da li bi to pojačalo njihovu polarizaciju? Ono što pokušavam da pitam je, da li je za njih bolje da rade iza scene da bi pridobili regrute, da tako kažem, sa naše planete, pri čemu bi osoba sa naše planete striktno koristila svoju slobodnu volju, ili je za njih podjednako dobro da slete na našu planetu, demonstriraju impozantnu moć i na taj način pridobiju ljude?

Ra: Ja sam Ra. Prva mogućnost je dugoročno mnogo povoljnija za Orionsku grupu, jer u tom slučaju ne bi prekršili Zakon Jednog izvršivši sletanje, a ipak bi obavili svoj posao preko onih koji žive na ovoj planeti. U drugoj mogućnosti, masovno sletanje bi stvorilo opadanje polarizacije, jer bi se prekršila slobodna volja ove planete. Međutim, to bi bila kocka. Ukoliko bi planeta bila pokorena i postala deo Imperije, slobodna volja bi bila ponovo uspostavljena. To je obuzdavanje delovanja zbog želje Orionske grupe da napreduje ka jednom Stvoritelju. Želja da se napreduje sprečava grupu da prekrši Zakon Konfuzije.

Ispitivač: Spomenuli ste reč Imperija u vezi sa Orionskom grupom. Već neko vreme razmišljam o tome da film Ratovi zvezda na neki način predstavlja alegoriju današnjih događaja. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Tačno je na isti način kao što jednostavne dečije priče mogu biti alegorije distorzije/razumevanja za fizičke/filozofske/socijalne komplekse.

Ispitivač: Da li žetva entiteta orijentisanih prema sebi liči na žetvu orijentisanih prema drugima?

Ra: Ja sam Ra. Žetva je jedna. Oni koji su u stanju da uđu na četvrti denzitet zbog svog vibracionog nivoa mogu sami izabrati svoj način traganja za Jednim Stvoriteljem.

Ispitivač: Onda, kada budemo došli na četvrti denzitet, doći će do razdvajanja, i deo jedinki koje pređu na četvrti denzitet će otići na planete orijentisane prema drugima a deo na planete orijentisane prema sebi.

Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Da, to je tačno.

Ispitivač: Možete li mi reći nešto o poreklu Deset zapovesti?

Ra: Ja sam Ra. Deset zapovesti slede zakon negativnih entiteta koji su utisnuli informacije u pozitivno orijentisane celine tela/uma/duha. Namera je bila da se informacija imitira, odnosno da se prikaže kao pozitivna, zadržavajući negativne karakteristike.

Ispitivač: Da li je to učinila Orionska grupa?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Sa kojom namerom su oni to uradili?

Ra: Ja sam Ra. Namera Orionske grupe je, kao što je pomenuto, osvajanje i porobljavanje. Oni to čine tako što pronalaze i osnivaju elitu i primoravaju druge da služe tu elitu putem takvih zakona koje ste spomenuli i drugih, koje je taj entitet dao.

Ispitivač: Da li je primalac bio pozitivno ili negativno orijentisan?

Ra: Ja sam Ra. Primalac je bio ekstremno pozitivno orijentisan i privučen nekim pseudo-pozitivnim karakteristikama informacije koju je primio. Baš kao sa kontaktima koji nisu uspešni, taj entitet, vibracionog kompleksa Mojsije, nije održao pouzdan uticaj među onima koji su prvi čuli filozofiju Jednog i taj entitet je napustio treći denzitet u oslabljenom i ražalošćenom stanju, izgubivši veru i poštovanje sa kojom je započeo konceptualizaciju Zakona Jednog i oslobađanje onih koji su bili iz njegovog plemena, kako se to zvalo u ono vreme.

Ispitivač: Ukoliko je entitet bio pozitivno orijentisan, kako je Orionska grupa uspela da ga kontaktira?

Ra: Ja sam Ra. To je bila intenzivna, da tako kažemo, bitka između pozitivno orijentisanih snaga Konfederacije i negativno orijentisanih izvora. Onaj po imenu Mojsije je bio otvoren za prijem i dobio je Zakon Jednog u njegovom najjednostavnijem obliku. Međutim, informacija je poprimila negativnu orijentaciju zbog pritiska njegovih ljudi da čini specifične fizičke stvari na treće-denzitetskim planovima. To je učinilo entitet otvorenim za tip informacija i filozofije koje su imale karakter orijentacije prema sebi.

Ispitivač: Za entitet potpuno svestan Zakona Jednog bi bilo potpuno neprihvatljivo da kaže: „Ne činite.“. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Možete li da mi date neku vrstu istorije vaše socijalno-memorijske grupe i kako ste postali svesni Zakona Jednog?

Ra: Ja sam Ra. Staza našeg učenja je urezana u sadašnjem trenutku. Nema istorije, kako mi razumemo vaš koncept. Zamislite, ako želite, ciklus bića. Mi znamo alfu i omegu kao beskonačnu inteligenciju. Ciklus nikada ne prestaje. On je sadašnjost: prvi, ciklus svesti; drugi, ciklus rasta; treći, ciklus samo-svesti; četvrti, ciklus ljubavi ili razumevanja; peti, ciklus svetla ili mudrosti; šesti, ciklus ljubavi/svetla svetla/ljubavi ili jedinstva; sedmi, ciklus prolaska; osmi, oktava koja se pomera u misteriju koju ne sagledavamo.

Ispitivač: Hvala vam mnogo. U ranijem materijalu, pre nego što smo komunicirali sa vama, od strane Konfederacije nam je bilo rečeno da u stvari nema budućnosti ni prošlosti … da je sve sadašnjost. Da li bi to bila dobra analogija?

Ra: Ja sam Ra. U trećem denzitetu postoji prošlost, sadašnjost i budućnost. Iz perspektive, kakvu može imati entitet koji je izdvojen iz kontinuuma vremena/prostora, može se videti da u ciklusu dovršenja postoji samo sadašnjost. Mi sami tragamo za tim razumevanjem. Na sedmom nivou trebalo bi, ako je naš skroman napor dovoljan, da postanemo jedno sa svime, bez memorije, bez identiteta, bez prošlosti i budućnosti, jednostavno egzistirajući u svemu.

Ispitivač: Da li to znači da ćete imati svest svega što jeste?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno. Prema našem shvatanju to neće biti naša svest, već svest Stvoritelja. U Stvoritelju je sve što jeste. To znanje bi bilo dostupno.

Ispitivač: Pitam se koliko ima naseljenih planeta u našoj galaksiji i da li one sve napreduju ka višim denzitetima preko Zakona Jednog. Izgleda da nema drugog načina da se dostigne viši denzitet.

Ra: Ja sam Ra. Molim vas, ponovite pitanje.

Ispitivač: Koliko naseljenih planeta ima u našoj galaksiji?

Ra: Ja sam Ra. Pretpostavljamo da se ovo pitanje odnosi na sve dimenzije svesti ili dimenzije budnosti. Otprilike jedna petina svih planeta poseduje svest jednog ili više denziteta. Neke planete su gostoljubive samo za jedan denzitet. Vaša planeta na primer pruža uslove za prvi, drugi, treći i četvrti denzitet.

Ispitivač: Koliko je planeta u zvezdanoj galaksiji u kojoj živimo svesno nezavisno od denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Otprilike 67 miliona.

Ispitivač: Možete li mi reći koji procenat od njih su trećeg, četvrtog, petog, šestog denziteta?

Ra: ja sam Ra. Sedamnaest procenata za prvi denzitet, dvadeset procenata za drugi, dvadeset sedam za treći, šesnaest za četvrti, šest procenata za peti. Druge informacije se moraju uskratiti.

Ispitivač: Od ovih pet denziteta, da li su sve planete napredovale od trećeg putem razumevanja i primene Zakona Jednog?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Onda je jedini način za ovu planetu da izađe iz stanja u kome smo da populacija postane svesna i počne da primenjuje Zakon Jednog. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Možete li mi reći koliki je procenat planeta trećeg, četvrtog i petog denziteta orijentisanih prema sebi?

Ra: Ja sam Ra. To nije pitanje o kome smemo da govorimo zbog Zakona Konfuzije.

Možemo samo reći da je negativno orijentisanih planeta ili planeta orijentisanih prema služenju sebi mnogo manje. Ne bi bilo prihvatljivo da se da tačan procenat.

Ispitivač: Napravio bih analogiju o tome zašto ima manje negativno orijentisanih planeta i onda vas pitao da li je ta analogija tačna.

U pozitivno orijentisanim društvima, uz službu drugima, bilo bi jednostavnije da se pokrene velika stena, tako što će se potraži nečija pomoć. U zajednici orijentisanoj prema sebi bi bilo mnogo teže naći nekoga da radi za dobro svih pomerajući stenu; zbog toga je mnogo lakše da se dobiju stvari stvorene služenjem drugima i da se raste u pozitivno orijentisanoj zajednici nego u negativnoj. Da li je to tačno?

Ra: ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Mnogo vam hvala.

Možete li nam reći kako je formirana Konfederacija planeta i zašto?

Ra: Ja sam Ra. Želja da se služi bićima u dimenziji ljubavi i razumevanja postaje preovlađujuća želja socijalno-memorijskog kompleksa. Tako, ovi procenti planetarnih entiteta, plus otprilike četiri procenta onih entiteta, o kojima ne možemo govoriti, su pronašli jedni druge pre mnogo, mnogo vašeg vremena, tražeći istu stvar: služenje drugima. Odnos između tih entiteta, kada su dostigli razumevanje drugih bića, drugih planetarnih entiteta i drugih koncepata služenja drugima je takav da oni dele i zajedno nastavljaju taj zajednički cilj služenja. Tako su svi podaci, koji su dobrovoljno pohranjeni u socijalno-memorijskoj celini, kako možete posmatrati centralni misaoni kompleks, dostupni svima. To zatim stvara strukturu u kojoj svaki entitet može raditi na svom sopstvenom služenju i potražiti bilo kakvo razumevanje koje mu je potrebno za to služenje. To je razlog za ovakav sklop i način funkcionisanja Konfederacije.

Ispitivač: Sa tako velikim brojem planeta u galaksiji kažete da je otprilike pet stotina planeta u Konfederaciji. Čini se da je broj planeta Konfederacije prilično mali.

Ra: Ja sam Ra. Postoji mnogo Konfederacija. Ova Konfederacija radi sa planetarnim sferama u sedam vaših galaksija, ako tako želite, i odgovorna je za pozive denziteta sa tih galaksija.

Ispitivač: Da li biste definisali reč galaksija?

Ra: Ja sam Ra. Mi koristimo taj termin u smislu u kome vi koristite termin sunčevi sistem.

Ispitivač: Malo sam zbunjen u pogledu broja planeta kojima Konfederacija pomaže.

Ra: Ja sam Ra. Vidimo zabunu. Imamo teškoća sa vašim jezikom.

Termin galaksija se mora odvojiti. Mi galaksijom nazivamo vibracioni kompleks koji je lokalan. Tako, vaše sunce je ono što bismo nazvali galaksijom. Vidimo da ovaj termin za vas ima drugačije značenje.

Ispitivač: Da. U našoj nauci termin galaksija se odnosi na zvezdani sistem, koji sadrži milione i milione zvezda. Bilo je zabune oko toga i ranije i drago mi je da smo to razjasnili.

Ako upotrebimo termin u ovom smislu zvezdanog sistema koji sadrži milione zvezda, da li poznajete evoluciju drugih galaksija osim ove?

Ra: Ja sam Ra. Mi smo svesni života u beskonačnom kapacitetu. Vaša pretpostavka je tačna.

Ispitivač: Možete li mi reći da li je razvitak života u svakoj galaksiji sličan razvitku života u našoj?

Ra: Ja sam Ra. Razvitak je svuda gotovo isti, postepeno dostižući usaglašavanje kroz beskonačnost. Slobodni izbor onoga što nazivate galaksijama prouzrokuje ekstremno male varijacije od galaksije do galaksije.

Ispitivač: Onda je Zakon Jednog zaista univerzalan u stvaranju razvitka prema osmom denzitetu u svim galaksijama. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Postoje beskonačni oblici, beskonačno razumevanje, ali razvitak je jedan.

Ispitivač: Pretpostavljam da za pojedinca nije neophodno da razume Zakon Jednog da bi prešao sa trećeg na četvrti denzitet. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Apsolutno je neophodno da entitet svesno shvati da ne razume da bi bio požnjeven. Razumevanje nije za ovaj denzitet.

Ispitivač: Ovo je veoma važna tačka. Upotrebio sam pogrešnu reč. Ono što sam hteo da kažem je da verujem da entitet ne mora biti svestan Zakona Jednog da bi prešao sa trećeg na četvrti denzitet.

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Na kom denzitetu je za entitet važno da bude svestan Zakona Jednog da bi napredovao?

Ra: Ja sam Ra. Žetva petog denziteta obuhvata one koji su svesno prihvatili čast/dužnost Zakona Jednog. Ova odgovornost/čast je osnova ove vibracije.

Ispitivač: Možete li mi reći nešto više o tom konceptu časti/odgovornosti?

Ra: Ja sam Ra. Svaka odgovornost je čast, svaka čast je odgovornost.

Ispitivač: Hvala vam. Da li je za vas moguće da date kratak opis uslova na četvrtom denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. Molimo vas da dok govorimo imate u vidu da ne postoje reči za pozitivno opisivanje četvrtog denziteta. Mi samo možemo opisati šta on nije i samo približno šta jeste. Posle četvrtog denziteta ograničenja naših sposobnosti rastu sve dok ne ostanemo bez reči.

Ono što četvrt denzitet nije: on se ne sastoji iz reči, osim ako se ne izabere drugačije. On ne sadrži čvrsta hemijska vozila za aktivnosti telesnog kompleksa. On ne sadrži disharmoniju u sebi. On ne sadrži disharmoniju među ljudima. On nije unutar ograničenja mogućnosti da se prouzrokuje disharmonija na bilo koji način.

Pozitivne izjave približno: to je plan sa jednom vrstom dvonožnog vozila, koje je puno gušće i mnogo ispunjenije životom; to je plan na kome je entitet svestan misli sopstva-drugih; to je denzitet empatije i razumevanja tuge trećeg denziteta; to je plan koji teži ka mudrosti ili svetlosti; to je plan u kome se individualne razlike izgovaraju iako se odmah harmonizuju preko konsenzusa grupe.

Ispitivač: Možete li da definišete reč denzitet, onako kako je koristite?

Ra: Ja sam Ra. Termin denzitet je matematički. Najbliža analogija je muzika, pri čemu posle sedam nota vašeg zapadnog tipa skale, da tako kažemo, osma nota započinje novu oktavu. U vašoj velikoj oktavi, koju delimo sa vama, postoji sedam oktava ili denziteta. Unutar svakog denziteta postoji sedam pod-denziteta. Unutar svakog pod-denziteta postoji sedam pod-pod-denziteta. Unutar svakod pod-pod-denziteta sedam pod-pod-pod-denziteta i tako u beskonačnost.

Ispitivač: Primećujem da je vreme seanse prešlo sat. Hteo sam da pitam da li treba da nastavimo? U kakvom je stanju instrument?

Ra: Ja sam Ra. Instrument je u balansu. Možemo da nastavimo ako to želite.

Ispitivač: Razumeo sam da svaki denzitet ima sedam pod-denziteta koji opet imaju sedam pod-pod-denziteta i tako dalje. To se širi istinski velikom brzinom ako je svaki uvećan moći ovih sedam. Da li to znači da se na nekom denzitetskom nivou dešava ono što mislite.

Ra: Ja sam Ra. Iz ove zbrke ćemo izdvojiti koncept za kojim tragate, beskonačnost/mogućnosti. Možete posmatrati svaku mogućnost/verovatnoću kao nešto što egzistira.

Ispitivač: Da li stvari kao što su dnevni snovi postaju realnost u drugim denzitetima?

Ra: Ja sam Ra. To zavisi od prirode dnevnih snova. To je široka tema. Možda bi najjednostavnije mogli reći da ukoliko dnevni san, kako biste vi to rekli, očarava samog sebe, on onda postaje realnost za sebe. Ukoliko je to kontemplativan dnevni san, on može ući u beskonačnost mogućnosti/verovatnoće i pojaviti se negde drugde, nemajući posebnog dodira sa energijom Stvoritelja.

Ispitivač: Da to malo razjasnimo; ako sanjarim o tome da sagradim brod, da li će se to manifestovati u nekoj drugoj realnosti?

Ra: Ja sam Ra. To se/će/manifestuje se.

Ispitivač: Onda, ako neki entitet sanjari da vodi bitku sa nekim drugim, da li će se to manifestovati?

Ra: Ja sam Ra. U slučaju kada se fantazija entiteta odnosi na sopstvo i sopstvo-drugih, vezujući misaonu-formu uz mogućnost/verovatnoću povezanu sa sopstvom koje je kreator te misaone forme, povećaće se mogućnosti/verovatnoće za manifestaciju na trećem denzitetu.

Ispitivač: Da li Orionska grupa koristi ove principe da bi kreirala okolnosti koje bi joj odgovarale?

Ra: Ja sam Ra. Odgovorićemo preciznije na ovo pitanje. Orionska grupa koristi misaone-forme neprijatelja ili druge negativne prirode da bi vratila ili ojačala te misaone-forme.

Ispitivač: Da li su mnogi Putnici koji su dolazili i koji dolaze predmet misli Orionske grupe?

Ra: Ja sam Ra. Kao što smo prethodne rekli, Putnici postaju u potpunosti bića trećeg denziteta u celini uma/tela. Tako postoje šanse za takav uticaj na entitet Putnika kao celine uma/tela/duha ove planetarne sfere. Jedina razlika se javlja u celini duha, koja je, ako tako hoćete, okružena svetlom i koja ga osposobljava da mnogo jasnije prepozna šta za celinu uma/tela/duha jeste a šta nije adekvatno želeti. To nije više nego sklonost i ne može se nazvati razumevanjem.

Osim toga, Putnik u svom sopstvenom umu/telu/duhu pokazuje manje distorzija prema podmuklostima treče-denzitetske konfuzije pozitivnog/negativnog. Zbog toga on ne raspoznaje tako lako kao negativniji entiteti negativnu prirodu bića i misli.

Ispitivač: Onda bi Putnici, kada su inkarnirani ovde, bili meta prvog prioriteta za Orionsku grupu?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Ukoliko bi napad na Putnika od strane Orionske grupe bio uspesan, šta bi se dogodilo sa Putnikom kada žetva dođe?

Ra: Ja sam Ra. Ukoliko bi entitet Putnika putem akcije demonstrirao negativnu orijentaciju prema sopstvima-drugih, kao što je to rečeno ranije, on bi bio zahvaćen planetarnom vibracijom i, ukoliko bi bio požnjeven, ponovio bi veliki ciklus trećeg denziteta kao planetarni entitet. Neka ovo bude poslednje opširno pitanje za ovu seansu.

Imate li neko kratko pitanje pre nego što zaključimo seansu?

Ispitivač: Možemo li nešto učiniti da instrumentu bude ugodnije?

Ra: Ja sam Ra. Instrumentu je udobno koliko god je moguće za vas da se oslobodite distorzije celine tela. Vi ste savesni.

Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Stvoritelja. Idite, radujući se u snazi i u miru. Adonai.

Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 17
03.02.1981.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Stvoritelja.

Pre nego što počnemo sa pitanjima ispravićemo jednu grešku koju smo otkrili u informacijama koje smo vam preneli. Imamo teškoće sa vašim vremenom/prostorom. Možda će se ponovo javiti greške ovog tipa. Osećajte se slobodnim da nas pitate, da bismo preračunali u vaše mere.

Greška koju smo otkrili odnosi se na jedan od dolazaka Orionske grupe na vašu planetarnu sferu uticaja i odgovarajući dolazak Konfederacije. Mi smo dali podatke od 2.600 godina za ulazak Oriona i 2.300 za Konfederaciju. To nije tačno. Ponovno preračunavanje ukazuje na 3.600 za ulazak Oriona i 3.300 za ulazak Konfederacije.

Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Hvala vam veoma. Hteo bih još jednom da ponovim da mi obavljanje ovog posla smatramo velikom čašću, privilegijom i dužnošću. Takođe bih ponovio da neka od mojih pitanja mogu izgledati irelevantna u ovom trenutku, ali ja ih postavljam da bih dobio uporište za primenu Zakona Jednog.

Mi smo sada u četvrtom denzitetu. Da li će se efekti četvrtog denziteta pojačati u sledećih trideset godina? Da li ćemo videti mnoge promene u našem okruženju i našem delovanju na to okruženje?

Ra: Ja sam Ra. Četvrti denzitet je vibracioni spektar. Vaš kontinuum vremena/prostora je spiralno zavio vašu planetarnu sferu i vašu, kako bismo je mi nazvali, galaksiju, što vi nazivate zvezdom, u tu vibraciju. To će prouzrokovati da vaša sfera elektromagnetski promeni poravnanje vrtložnih receptora za upliv kosmičkih energija, koje se izražavaju kao vibracione mreže, tako da Zemlja postane četvrto-denzitetski namagnetisana, kako biste mogli reći.

To će biti praćeno nekim neprijatnostima, kao što smo i rekli ranije, zbog energija misaonih-formi vaših ljudi koje ometaju propisan sklop energetskih putanja u Zemljinim energetskim spiralama što pojačava entropiju i nekorisno otopljavanje. To će usloviti da vaša planetarna sfera napravi nekoliko lomova u svom omotaču, da bi se adekvatno namagnetisala za četvrti denzitet. To je planetarno podešavanje.

Videćete nagao porast broja ljudi, kako nazivate celine uma/tela/duha, čiji vibracioni potencijal uključuje vibracije za četvrto-denzitetsku distorziju. Oni će biti neka vrsta, da tako kažemo, novog semena. Oni su se ovde inkarnirali za četvrto-denzitetski rad.

Nastaće i nagao porast negativno orijentisanih ili negativno polarizovanih kompleksa uma/tela/duha i socijalnih kompleksa, zbog polarizirajućih uslova oštre linije razgraničenja između četvrto-denzitetskih karakteristika i treće-denzitetske orijentacije prema sebi.

Oni koji ostanu na četvrtom denzitetu na ovom planu biće takozvane pozitivne orijentacije. Mnogi će doći sa drugih strana, jer će uz najveći trud Konfederacije, koji uključuju i one sa unutrašnjih planova, unutrašnjih civilizacija i drugih dimenzija, žetva biti mnogo manja nego što je ova planeta u stanju da udobno podrži u svom služenju.

Ispitivač: Da li je moguće da se uz pomoć neke tehnike ili nečeg drugog pomogne entitetima da dostignu četvrto-denzitetski nivo u ovim poslednjim danima?

Ra: Ja sam Ra. Nemoguće je pomoći drugom biću direktno. Moguće je samo napraviti katalizator u bilo kom obliku, pri čemu je najvažnije zračenje shvatanja Jednosti sa Stvoriteljem, manje ovakve informacije koje delimo sa vama.

Mi, sami, ne osećamo neophodnost širokog razglašavanja ove informacije. Dovoljno je da smo je učinili dostupnom za troje, četvoro, petoro. To je bogata nagrada, jer ako i jedan od njih dostigne četvrto-denzitetsko razumevanje, zahvaljujući katalizatoru, mi bismo ispunili Zakon Jednog u svojoj distorziji.

Mi bismo ohrabrili nepristrasan pristup (bez strasti), bez razmišljanja o broju i brzini rasta drugih. To što vi želite da učinite ovu informaciju dostupnom, u vašim terminima, to je vaša služba. Ako nastojanje dostigne jednog, dostiže sve.

Mi ne možemo ponuditi prečicu za prosvetljenje. Prosvetljenje je, u ovom trenutku, otvaranje ka inteligentnoj beskonačnosti. To samo može obaviti sopstvo za sopstvo. Druga sopstva ne mogu podučavati/naučiti prosvetljenje, već samo mogu podučavati/učiti informacije, inspiraciju, ili deljenje ljubavi, misteriju, nepoznato, koje čini da sopstva-drugi posegnu napolje i počnu proces traganja koji se završava u trenutku, ali ko može znati kada će entitet otvoriti prolaz ka sadašnjosti?

Ispitivač: Možete li mi reći ko je bio entitet poznat kao Isus od Nazareta pre njegove inkarnacije na Zemlji?

Ra: Ja sam Ra. Imam teškoće sa formulacijom tog pitanja. Možete li pronaći drugu formulaciju za ovo pitanje?

Ispitivač: Ono na šta mislim je da li biste mogli da mi kažete da li je entitet, poznat kao Isus od Nazareta, došao iz Konfederacije pre svoje inkarnacije ovde?

Ra: Ja sam Ra. Onaj ko je poznat kao Isus od Nazareta nije imao ime. Entitet je bio deo petog denziteta najvišeg tipa na ovoj sub-oktavi. Entitet je želeo da dođe na ovu planetarnu sferu da bi podelio vibraciju ljubavi u najčistijem mogućem vidu. Entitet je dobio odobrenje da izvrši tu misiju. Tako je entitet bio Putnik bez imena, poreklom iz Konfederacije, sa petog denziteta, predstavljajući peto-denzitetsku vibraciju ljubavi i razumevanja.

Ispitivač: Da li ste rekli da je peta vibracija vibracija ljubavi?

Ra: Ja sam Ra. Napravili smo grešku. Ono što smo nameravlai da kažemo je biće četvrtog denziteta, najviši stepen četvrtog koje se kreće ka petom. Taj entitet je mogao da ode na peti ali je odlučio da se vrati na treći zbog te određene misije. Entitet je bio na najvišoj sub-oktavi vibracije ljubavi. To je četvrti denzitet.

Ispitivač: Kada komuniciram sa Ra, da li ste vi tada individualizovani kao entitet, ili razgovaram sa čitavim socijalno-memorijskom grupom?

Ra: Ja sam Ra. Vi govorite sa Ra. Ne postoji separacija. Vi biste to nazvali socijalno-memorijskom grupom koja sadrži mnoštvo. Prema našem razumevanju, vi govorite sa individualizovanim delom svesti.

Ispitivač: Da li na svakoj seansi govorim sa istim delom individualizovane svesti?

Ra: Ja sam Ra. Vi kroz kanal ili instrument govorite sa istim entitetom. Vitalna energija instrumenta je ponekad niža. To ponekad koči transmisiju. Međutim, instrument ima ogromnu veru u ovaj zadatak i daje sve što ima za taj zadatak. Zbog toga možemo nastaviti i kada je energija niska. To je razlog zašto na kraju svake seanse prenosimo našu procenu o stanju vitalne energije instrumenta.

Ispitivač: Želeo bih da razjasnim ovu tačku da bih bio siguran. Ljudi na ovoj planeti, nezavisno da li slede neku religiju ili je ne slede, da li imaju intelektualno znanje o Zakonu Jednog ili ne, mogu biti požnjeveni na četvrti denzitet ukoliko su na toj vibraciji. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Međutim, naći ćete malo onih koji će moći da budu požnjeveni, a čije zračenje ne utiče na druge da postanu svesni njihove, da tako kažemo, spiritualnosti, kvaliteta distorzije uma/tela/duha. Nije posebno verovatno da takav entitet ne bude poznat među svojim poznanicima kao ličnost snažnog zračenja, nezavisno od pripadnosti distorzijama takozvanih religija.

Ispitivač: Kada je Isus od Nazareta bio inkarniran, da li je Orionska grupa pokušavala da ga diskredituje na neki način?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Možete li mi reći šta je Orionska grupa učinila da bi prouzrokovala njegov pad?

Ra: Ja sam Ra. Opisaćemo u kratkim crtama šta se dogodilo. Tehnika je podrazumevala konstruisanje na drugim negativno orijentisanim informacijama. Te informacije su date od strane onoga koga vaši ljudi znaju kao „Yahweh“. Ta informacija je sadržavala mnoga ograničenja u pogledu ponašanja i obećanja moći treće-denzitetske prirode, služenja sebi. Ta dva tipa distorzije su bila utisnuta u one koji su već bili orijentisani da razmišljaju u tim misaonim-formama.

To je konačno dovelo do mnogih izazova za entitet, poznat kao Isus. To je konačno uključilo entitet, poznat pod glasovno-vibracionim kompleksom Juda, kako vi zovete taj entitet, koji je verovao da čini odgovarajuću stvar time što će izazvati ili iznuditi kod onoga koga nazivate Isus neminovnost da se na treći denzitet donese planetarna distorzija moći vladanja nad drugima.

Entitet Juda je osećao da bi, priteran u ćošak entitet, koga znate kao Isus, bio u stanju da uvidi mudrost korišćenja beskonačne inteligencije da bi se vladalo drugima. Entitet koji nazivate Judom je pogrešno u predvideo reakciju tog entiteta, Isusa, čije učenje nije bilo orijentisano ka ovoj distorziji. To je za posledicu imalo uništenje telesnog kompleksa onoga, poznatog kao Isus.

Ispitivač: Onda, ako je entitet Isus bio sa četvrtog denziteta, a danas ima Putnika koji dolaze sa šestog denziteta, šta je onda omogućilo Isusu da postane tako dobar iscelitelj i da li bi ta peto-denzitetska i šesto-denzitetska bića danas mogla činiti isto?

Ra: Ja sam Ra. Oni koji isceljuju mogu biti sa bilo kog denziteta, koji ima svest duha. To uključuje treći, četvrti, peti, šesti i sedmi denzitet. Na trećem denzitetu se isceljivanje može obavljati baš kao i na drugima. Međutim, tu ima više materijala iluzije, koji treba razumeti, izbalansirati, prihvatiti i udaljiti se od njega.

Prolaz ka beskonačnoj inteligenciji se može otvoriti samo uz razumevanje tokova ulaska inteligentne energije koji se otvaraju nad isceliteljem. To su takozvani Prirodni Zakoni vašeg kontinuuma vremena/prostora i njegove mreže elektro-magnetskih izvora ili tačaka utoka energije. Zatim kada duh bude integrisan i objedinjen, oni se harmonizuju u celini tela/uma/duha koja se može kretati kroz dimenzije i može otvoriti prolaz ka inteligentnoj beskonačnosti, lečeći time sebe svetlom i deleći to svetlo sa drugima.

Pravo lečenje je jednostavno zračenje sopstva na okolinu u kojoj se iscelitelj nalazi, koji kod sopstva-drugih inicira prepoznavanje sebe od strane sebe, samo-isceljujućih svojstava sebe.

Ispitivač: Kako je Isus to naučio tokom inkarnacije?

Ra: Ja sam Ra. Entitet je to naučio putem sposobnosti da se seti u veoma ranom uzrastu. Na žalost, entitet je svoju sposobnost da prodre do beskonačne inteligencije naučio preko onoga što nazivate „besom“ na svog druga u igri. Taj entitet je bio dotaknut od strane onog, poznatog kao Isus, i fatalno ranjen.

Tada je onaj, poznat kao Isus, postao svestan da u njemu postoji užasan potencijal. Entitet je odlučio da nauči kako da koristi tu energiju za dobro, ne za negativno. Entitet je bio ekstremno pozitivno orijentisan i sećao se više nego što se Putnici većinom sećaju.

Ispitivač: Kako je taj agresivni akt prema drugu iz igre uticao na Isusa u njegovom spiritualnom razvitku? Gde je on otišao posle svoje fizičke smrti?

Ra: Ja sam Ra. Entitet koji nazivate Isusom je bio galvanizovan ovim iskustvom i započeo je život potrage i traženja. Entitet je prvo izučavao dan i noć svoj sopstveni raligiozni sistem, koji vi nazivate Judaizam, i naučio je dovoljno da postane rabin, kako vi nazivate učitelje/učenike tog posebnog ritma distorzije razumevanja, u veoma mladim godinama.

U uzrastu od otprilike trinaest i po godina entitet je napustio mesto prebivanja svoje zemaljske porodice, kako biste je vi nazvali, i lutao po mnogim mestima, tražeći dalje informacije. To se odvijalo sporadično, dok entitet nije napunio otprilike dvadeset pet i vratio se svojoj porodici gde je izučio i praktikovao zanat svoga oca.

Kada je entitet postao sposoban da integriše ili objedini sva svoja iskustva, počeo je da govori sopstvima-drugih i podučava/uči ono za šta je prethodnih godina osećao da je vredno pažnje. Entitet je bio očišćen od karme zbog uništenja drugog sopstva-drugog kada je bio u poslednjem delu svog života i na onome što nazivate krstom izgovorio: „Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine.“. U oproštaju leži prekidanje točka akcije, koji nazivate karmom.

Ispitivač: U kome denzitetu je sada entitet poznat kao Isus?

Ra: Ja sam Ra. Informacija je bezopasna mada nevažna. Entitet sada izučava lekcije vibracije mudrosti, petog denziteta, koji se naziva i vibracijom svetla.

Ispitivač: U našoj kulturi se govori da će se on vratiti. Možete li mi reći da li je to planirano?

Ra: Ja sam Ra. Pokušaću da proberem ovo pitanje. Ono je teško. Taj entitet je postao svestan da on nije entitet po sebi, već da deluje kao glasnik jednog Stvoritelja, koga je entitet video kao ljubav. Entitet je bio svestan da je ovaj ciklus pri kraju i govorio je o tome da će se oni, koji imaju tu svest, vratiti sa žetvom.

Pojedinačna celina uma/tela/duha koju nazivate Isus se neće vratiti, osim kao član Konfederacije, govoreći kroz neki kanal. Međutim, ima drugih sa istom svesti koji će poželeti dobrodošlicu onima na četvrtom denzitetu. To je smisao povratka.

Ispitivač: Možete li mi reći zašto ste rekli da će Zemlja biti pozitivna četvrto-denzitetska planeta a ne negativna, budući da izgleda da ovde ima puno više negativnosti?

Ra: Ja sam Ra. Zemlja izgleda kao da je negativna. To je usled tihe, da tako kažemo, groze, koju oni dobri ili pozitivno orijentisani osećaju u odnosu na događaje u vašem sadašnjem vremenu/prostoru. Međutim, oni, koji su tako orijentisani i koji se mogu požnjeti, u broju veoma nadmašuju one, čija orijentacija prema sebi postaje kvalitet koji omogućava žetvu.

Ispitivač: Drugim rečima, biće manje negativnih nego pozitivnih entiteta koji će biti požnjeveni na četvrti denzitet?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Velika većina vaših ljudi će ponoviti treći denzitet.

Ispitivač: Kako su Taras Buljba, Džingis Kan i Raspućin bili požnjeveni pre žetve?

Ra: Ja sam Ra. To je pravo/privilegija/dužnost onih koji svesno otvore vrata ka beskonačnoj inteligenciji da izaberu način svog odlaska sa trećeg denziteta. Oni negativne orijentacije, koji su dostigli to pravo/dužnost najčešće nastavljaju svoje učenje/podučavanje u službi sebi.

Ispitivač: Da li sam razumeo da žetva treba da se dogodi 2011. ili će se taj period produžiti?

Ra: Ja sam Ra. To je približno. Rekli smo da imamo problema sa vašim vremenom/prostorom. To je odgovarajuće moguće/verovatno vreme/prostor za žetvu. Oni koji u ovom trenutku nisu u inkarnaciji će biti uključeni u žetvu.

Ispitivač: Ukoliko neki entitet želi da služi drugima radije nego da služi sebi dok je u trećem denzitetu, da li postoje „najbolji načini“ služenja drugima, ili je svaki put podjednako dobar kao i drugi?

Ra: Ja sam Ra. Najbolji način da se služi drugima je pokriven prethodnim materijalom.

Kratko ćemo ponoviti.

Najbolji način služenja drugima je konstantan pokušaj da se pronađe i podeli ljubav Stvoritelja, onako kako je poznaje unutrašnje sopstvo. To uključuje poznavanje sebe i otvaranje sebe prema drugima bez predrasuda. To uključuje, da tako kažemo, zračenje koje je esencija ili srce celine uma/tela/duha.

Govoreći u smislu intencije, sa kojom je postavljeno vaše pitanje, najbolji način za svakog tragaoca u trećem denzitetu da služi drugima je jedinstven za tu celinu uma/tela/duha. To znači da celina uma/tela/duha mora potražiti unutar sebe inteligenciju sopstvenog rasuđivanja kao i način na koji će najbolje služiti drugima. Ne postoji najbolji. Ne postoji generalizacija. Ništa nije unapred dato.

Ispitivač: Ne želim da oduzimam dodatno vreme postavljajući više puta isto pitanje. Neke oblasti smatram dovoljno važnim u odnosu na Zakon Jednog da bih postavio pitanja na drugačiji način i dobio odgovore iz drugačije perspektive.

U knjizi „Oahspe“ stoji da ako entitet pređe pedeset jedan procenat služenja drugima i manje od pedeset procenata služenja sebi, onda se taj entitet može požnjeti. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno ukoliko je žetva za pozitivni četvrti dimenzioni nivo.

Ispitivač: Koliko procenata je potrebno entitetu da bi bio požnjeven za negativni?

Ra: Ja sam Ra. Entitet koji želi da sledi stazu služenja sebi, mora dostići stepen pet, to je pet posto služenja drugima i devedeset pet posto služenja sebi. Negativnom stazom se veoma teško dostiže zrelost za žetvu i zahteva ogromnu posvećenost.

Ispitivač: Zašto je negativnom stazom toliko teže dostići zrelost za žetvu nego pozitivnom?

Ra: Ja sam Ra. To je tako usled distorzije Zakona Jednog, koji ukazuje da je prolaz ka inteligentnoj beskonačnosti prolaz na kraju direktne i uzane staze, kako biste je mogli nazvati. Pokušaj da se postigne pedeset jedan procenat posvećenosti opštem dobru je podjednako teško kao i pokušaj da se dostigne stepen od pet procenata služenja drugima. Da tako kažemo, krater ravnodušnosti postoji između ta dva.

Ispitivač: Onda, ako su neki entiteti požnjeveni na četvrti denzitet sa stepenom od pedeset jedan posto za druge i devedeset pet za druge, na koji nivo će oni otići? Pretpostavljam da postoje različiti nivoi četvrtog denziteta.

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Svako ulazi na onaj sub-denzitet koji vibrira u skladu sa razumevanjem entiteta.

Ispitivač: Koliko nivoa imamo na trećem denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. Treći denzitet ima beskonačan broj nivoa.

Ispitivač: Čuo sam da postoji sedam astralnih nivoa i sedam devahanskih nivoa. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Vi govorite o nekima od velikih distinkcija u nivoima vaših unutrašnjih planova. To je tačno.

Ispitivač: Ko naseljava astralne i devahanske planove?

Ra: Ja sam Ra. Entiteti naseljavaju različite planove u skladu sa svojim vibracijama/prirodom. Astralni plan varira od misaonih-formi u najnižoj krajnosti do prosvetljenih bića, koja se posvećuju podučavanju/učenju na višim astralnim planovima.

Na devahanskim planovima su oni, čija je vibracija bliža primarnoj distorziji svetla/ljubavi.

Iznad tih planova ima i drugih.

Ispitivač: Da li su tih sedam sub-planovi onoga što nazivamo fizičkim planom ovde?

Ra: Ja sam Ra. U pravu ste. To je teško razumeti. Postoji beskonačan broj planova. U vašem konkretnom kontinuumu vremena/prostora postoji sedam nivoa celina uma/tela/duha. Vi ćete otkriti vibracionu prirodu tih sedam planova ako budete prošli kroz distorziju iskustva, srećući sopstva-druge na različitim nivoima koji korespondiraju sa ulaznim centrima energije na fizičkom vozilu.

Nevidljivi, ili unutrašnji treće-denzitetski planovi su naseljeni onima, koji nemaju prirodu telesnog kompleksa kakav je vaš; oni ne okupljaju oko svojih kompleksa duha/uma hemijsko telo. Međutim, ti entiteti su razdeljeni u ono što biste mogli nazvati sintetičkim snom unutar sna na nekoliko različitih nivoa. Na višim nivoima želja da se komunicira vraćanjem znanja na spoljnje nivoe postaje manja zbog intenzivnog učenja/podučavanja koje se odvija na tim nivoima.

Ispitivač: Da li je neophodno da se prodre u neki od tih nivoa ako se krećemo kroz te planove?

Ra: Ja sam Ra. Prema našem iskustvu neki su prodreli u nekoliko planova odjednom. Neki su u njih prodirali polako. Neki su žudni (pohlepni) da prodru u više planove pre nego što su prodreli do energija mnogo fundamentalnijih planova. To prouzrokuje energetski disbalans.

Pronaći ćete bolest/zdravlje, kako vi zovete tu distorziju, kako se često javlja kao posledica suptilne neusaglašenosti energija kojima je neko sa višeg nivoa aktiviran svesnim pokušajem entiteta, dok taj entitet nije prodreo do nižih energetskih centara ili sub-denziteta ovog denziteta.

Ispitivač: Da li postoji najbolji način da se meditira?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitivač: U ovo vreme, pred kraj ciklusa, kako se određuju fizičke inkarnacije, da tako kažemo, na ovoj planeti?

Ra: Ja sam Ra. Entiteti, koji žele da steknu iskustva koja su neophodna da bi bili požnjeveni, će se pre svega inkarnirati kraj onih, koji su im, bez mnogo moguće/verovatne sumnje, potrebni da ponove ta iskustva trećeg denziteta.

Ispitivač: Koliko dugo traje taj tip određivanja?

Ra: Ja sam Ra. To počinje svešću entiteta o potrebi da nauči lekcije trećeg denziteta. To počinje onim što biste mogli nazvati zrelošću (starošću) vibracija.

Ispitivač: Možete li da objasnite šta podrazumevate pod zrelošću vibracija?

Ra: Ja sam Ra. Neka ovo bude poslednje opširno pitanje za ovu seansu.

Zrelost vibracija je postupak prednosti, da tako kažemo, koji sledi Zakon Jednog i ohrabruje pojedince koji mogu biti požnjeveni, tako što svaki postaje svestan vremena žetve i potrebe na nivou sopstva da usmeri celina uma/tela/duha ka učenju/podučavanju tih lekcija, dajući im prednost, da bi entitet imao najbolje moguće šanse da postigne uspeh u svojoj nameri.

Možemo li zamoliti da postavite neko kratko pitanje pre kraja seanse?

Ispitivač: Moje jedino pitanje je da li možemo učiniti nešto da se instrument oseća udobnije?

Ra: Ja sam Ra. Instrument ne nosi odgovarajuću odeću za ovaj rad. Dolazi do izlivanja u regionu, kako biste je vi nazvali, sedme čakre, filtrirajući se kroz šestu i ostale i entitetove ostale čakre postaju na neki način energetski osiromašene. Instrument bi trebalo da bude brižljiviji u izboru toplije odeće za deo tela koji nazivate noge.

Možemo li zamoliti da postavite neko kratko pitanje?

Ispitivač: Onda bi trebalo da obujemo čvršću obuću? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ostaviću sada ovaj instrument, ostavljam vas u ljubavi i svetlu jednog Stvoritelja. Adonai.

Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 18
04.02.1981.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u svetlu i ljubavi beskonačnog Stvoritetelja. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Prošle noći sam razmišljao: kada bih bio Ra, prva distorzija Zakona Jednog bi mi dopustila da neke pogrešne informacije pomešam sa pravim koje prenosim ovoj grupi. Da li vi to radite?

Ra: Ja sam Ra. Ne radimo to namerno. Međutim, biće zabuna. Naša namera u ovom konkretnom projektu nije da damo pogrešne informacije, već da preko omeđenog prostora vašeg jezičkog sistema izrazimo osećaj Beskonačne Misterije Jedne Kreacije u njenom beskonačnom i inteligentnom jedinstvu.

Ispitivač: Hvala vam. Imam pitanje koje ću sada pročitati: „Većina mističnih tradicija potrage na Zemlji se drži verovanja da individualno sopstvo mora da bude uklonjeno ili poništeno i da se mora ignorisati materijalni svet da bi se dostigla ’nirvana’, kako se to naziva, ili prosvetljenje. Šta je odgovarajuća uloga individualizovanog sopstva i njegovih zemaljskih aktivnosti da bi pomogla rast u skladu sa Zakonom Jednog?“

Ra: Ja sam Ra. Odgovarajuća uloga entiteta na ovom denzitetu je da iskusi sve stvari koje želi, da onda analizira, razume i prihvati ta iskustva, destilišući iz njih ljubav/svetlo sadržano u njima. Ništa ne treba nadvladavati. Ono što nije potrebno otpada.

Orijentacija se razvija usled analize želja. Želje pokazuju sve veću distorziju ka svesnoj primeni ljubavi/svetla, jer entitet unosi u sebe destilovana iskustva. Mi smatramo da je ekstremno neodgovarajuće ohrabriti potiskivanje bilo kojih želja, jedino bismo sugerisali imaginaciju pre nego izvršenje na fizičkom planu, kako biste rekli, želja koje nisu u skladu sa Zakonom Jednog, štiteći tako primarnu distorziju slobodne volje.

Razlog zašto nije mudro potiskivanje (prevazilaženje) želja leži u tome, što je potiskivanje nebalansirana aktivnost, koja stvara teškoće u balansiranju u ovom vremenu/prostoru. Potiskivanje kreira okruženje u kome ono, što je spolja potisnuto, traje i dalje.

Sve stvari su prihvatljive u odgovarajuće vreme za svaki entitet, i kroz iskustva, razumevanje i prihvatanje i razmenu sa sopstvima-drugih odgovarajuća distorzija bi trebalo da se pomeri od distorzije jednog tipa ka distorziji koja bi u većoj meri bila u skladu sa Zakonom Jednog.

Jednostavno ignorisanje ili potiskivanje bilo koje želje je, da tako kažemo, prečica. Umesto toga ona treba da se razume i prihvati. Ovo zahteva strpljenje i doživljaje (iskustva) koje treba analizirati uz brižljiv pristup i sa empatijom prema sebi i prema sopstvima-drugih.

Ispitivač: Rekao bih da bi u biti kršenje slobodne volje drugog entiteta bilo osnovna stvar koju nikada ne bi trebalo učiniti pod Zakonom Jednog. Možete li navesti još neko kršenje Zakona Jednog pored tog osnovnog pravila?

Ra: Ja sam Ra. Kada se krećemo od primarne distorzije slobodne volje, nastavljamo ka razumevanju središnje tačke inteligentne energije koja je kreirala inteligenciju ili puteve pojedinačne celine uma/tela/duha u njegovom okruženju, kako prirodnom, tako i onom koje je stvorio čovek, kako biste to nazvali. Tako, distorzije koje treba izbegavati su one koje se ne preduzimaju uz uvažavanje distorzija fokusa energije ljubavi/svetla ili da tako kažemo Logosa ove određene sfere ili denziteta. To uključuje nedostatak razumevanja za potrebe prirodnog okruženja i potrebe celina uma/tela/duha sopstva-drugih. Takvih je mnogo zbog različitih distorzija kompleksa, koje je načinio čovek, u kojima je inteligencija i svest entiteta sama izabrala put korišćenja dostupne energije.

Tako, ono što bi bila neodgovarajuća distorzija kod jednog entiteta je odgovarajuća kod drugog. Možemo sugerisati pokušaj da se postane svestan sopstva-drugih kao sebe i zatim preduzimanje akcija koje su potrebne sopstvima-drugih i razumevanje izvedeno iz inteligencije i svesti sopstva-drugih. U većini slučajeva ovo ne uključuje degradiranje slobodne volje u pravcu distorzije ili fragmentacije nazvane narušavanje (slobodne volje). Međutim, to je delikatan način služenja i empatija, senzitivnost i sposobnost da se saoseća pomažu da se izbegnu distorzije inteligencije i svesti, koje je stvorio čovek.

Zbog toga vi imate dve jednostavne smernice: svest o inteligentnoj energiji, izraženoj u prirodi i svest o inteligentnoj energiji u sebi, da bi se podelila sa socijalnim kompleksom, kada entitet smatra da je to primereno; postoje beskonačno dovitljivi i različiti aparati distorzije, kojih biste mogli postati svesni; to je distorzija u pogledu sebe i sopstva-drugih ne s obzirom na slobodnu volju, već s obzirom na harmonočne odnose i služenje drugima, na način koji će za njih biti najkorisniji.

Ispitivač: Kada neki entitet kao dete raste na ovom denzitetu, on postaje sve više svestan svoje odgovornosti. Da li postoji neka granica u uzrastu, ispod koje entitet nije odgovoran za svoje delovanje ili je odgovoran od trenutka rođenja?

Ra: Ja sam Ra. Entitet koji je inkarniran na Zemlji postaje svestan sebe u različitim tačkama svog vremena/prostora kroz kontinuum. U proseku je to približno posle petnaest vaših meseci. Neki entiteti postaju svesni sebe u periodu koji je bliže inkarnaciji, neki u kasnijem periodu u odnosu na taj događaj. U svakom slučaju odgovornost postaje retroaktivna od te tačke unazad u kontinuumu samo ako entitet treba da shvati distorzije i da ih poništi, budući da entitet uči.

Ispitivač: Onda bi dete od četiri godine bilo u potpunosti odgovorno za sve aktivnosti koje su protiv ili nisu u skladu sa Zakonom Jednog. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Treba dodati da su strukture vašeg socijalnog kompleksa uredile da novi entiteti dobiju vodiče fizičkih celina uma/tela/duha, tako da su sposobni da uče šta je u skladu sa Zakonom Jednog.

Ispitivač: Ko su ti vodiči?

Ra: Ja sam Ra. To su vaši roditelji, učitelji, prijatelji.

Ispitivač: Juče ste izjavili da je oproštaj uklanjanje karme. Pretpostavljam da bi balansiran oproštaj za potpuno uklanjanje karme zahtevao oproštaj ne samo sopstvima-drugih, već i oproštaj sebi. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. Sažeto ćemo proširiti ovo razumevanje da bismo objasnili.

Opraštanje drugima je opraštanje sebi. Razumevanje ovoga počiva na punom oproštaju na svesnom nivou sebi i sopstvima-drugih, jer oni su jedno. Puni oproštaj je tako nemoguć bez uključenja sebe.

Ispitivač: Hvala vam. Veoma važna tačka.

Pomenuli ste da postoje brojne Konfederacije. Da li sve služe beskonačnom Stvoritelju na isti način ili su neke specijalizovane za posebnu vrstu služenja?

Ra: Ja sam Ra. Svi služe Jednog Stvoritelja. Ne postoji ništa drugo do služenje, jer Stvoritelj je sve što postoji. Nemoguće je ne služiti Stvoritelja. Postoje samo različite distorzije tog služenja.

Kao i Konfederacija koja radi sa vašim ljudima, svaka Konfederacija je grupa individualizovanih socijalno-memorijskih celina od kojih svaka čini ono što predstavlja da bi to dovela do manifestacije.

Ipitivač: Možete li mi reći kako je Yahweh komunicirao sa ljudima Zemlje?

Ra: Ja sam Ra. To je donekle kompleksno pitanje.

Prva komunikacija je bila genetska, kako biste je vi nazvali. Druga komunikacija je bila hodanje među ljudima, da bi se proizvele daljnje genetske promene u svesti. Treći je bio serija dijaloga sa izabranim kanalom.

Ispitivač: Možete li mi reći šta su bile te genetske promene i kako su izvođene?

Ra: Ja sam Ra. Neke od tih genetskih promena su su odvijale na sličan način kao ono što biste nazvali procesom kloniranja. Tako su se entiteti inkarnirali u kopiju Yahweh entiteta. Treći je bio kontakt, kako biste vi rekli, seksualne prirode, pri čemu je promenjena celina uma/tela/duha preko prirodnih načina reproduktivnih obrazaca, izvedenih iz inteligentne energije vašeg fizičkog kompleksa.

Ispitivač: Možete li mi reći određeno šta su oni radili u tom slučaju?

Ra: Ja sam Ra. Odgovorili smo na to pitanje. Molimo vas da preformulišete radi daljih informacija?

Ispitivač: Možete li mi reći nešto o seksualnom programiranju pre intervencije Yahweh-a i posle?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je pitanje na koje možemo odgovoriti samo izjavom da je intervencija genetskim načinom ista, nezavisno šta je izvor te promene.

Ispitivač: Možete li mi reći nešto o namerama Yahweh-a pri stvaranju genetskih seksualnih promena?

Ra: Ja sam Ra. Namera pre 75.000 godina, kako vi merite vreme, je bila jedino: da se u celini uma/tela/duha izraze one karakteristike koje će voditi do daljnjeg i bržeg razvoja spiritualnog kompleksa.

Ispitivač: Kako su te karakteristike vodile do spiritualnijeg razvitka?

Ra: Ja sam Ra. Podstaknute karakteristike su uključivale senzitivnost svih fizičkih čula da bi se izoštrila iskustva i jačanje kompleksa uma da bi se unapredila analiza tih iskustava.

Ispitivač: Kada je Yahweh sproveo te promene?

Ra: Ja sam Ra. Yahweh-grupa je pre 75.000 godina radila ono što nazivate kloniranjem sa entitetima sa planete Mars. Postoje nesuglasice, ali one leže u budućnosti kontinuuma vašeg vremena/prostora i mi ne možemo prekršiti Zakon Konfuzije.

Otprilike 2.600. – ispravka – 3.600. je bila vreme delovanja Orionske grupe kroz taj kulturološki kompleks; došlo je do serije susreta u kojima su oni, pod nazivom Anak, bili oplođeni novim genetskim kodom na način vaših fizičkih kompleksa, da bi organizmi bili veći i snažniji.

Ispitivač. Zašto su želeli jače i snažnije organizme?

Ra: Ja sam Ra. Yahweh-entiteti su nameravali da dovedu do razumevanja Zakona Jednog putem stvaranja celina uma/tela/duha, sposobnih da shvate Zakon Jednog. Eksperiment je iz perspektive željenih distorzija bio nedvosmislen neuspeh zbog činjenice da je umesto usvajanja Zakona Jednog nastala težnja da se takozvani socijalni kompleks ili sub-kompleks elita posmatra kao drugačiji i bolji od sopstva-drugih, jedna od tehnika služenja sebi.

Ispitivač: Onda je Orionska grupa stvorila taj veći telesni kompleks da bi kreirala elitu, kako bi Zakon Jednog bio primenjen u smislu koji nazivamo negativnim.

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Yahweh-entiteti su bili odgovorni za ovu proceduru, suzbijajući u pojedinim slučajevima Orionsku grupu.

Međutim, Orionska grupa je uspela da iskoristi ovu distorziju uma/tela da bi ulila misli o eliti pre nego koncentraciju na učenje/podučavanje jednosti.

Ispitivač: Onda je Yahweh bio iz Konfederacije?

Ra: Ja sam Ra. Yahweh je bio iz Konfederacije ali su njegovi pokušaji da pomogne bili pogrešni.

Ispitivač: Onda Yahweh-ove komunikacije nisu pomogle ili stvorile ono što je on želeo. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Rezultati ovih interakcija su bili veoma različiti. Tamo gde su entiteti posedovali sumu vibracionih svojstava koja su prijanjala uz jednotu, zahvati Yahweh-a su bili uspešni. Kada su entiteti slobodnom voljom izabrali manje pozitivno orijentisanu konfiguraciju totalnog vibracionog kompleksa, Orionska grupa je po prvi put bila u stanju da izvrši seriju napada na svest planetarnog kompleksa.

Ispitivač: Možete li mi reći šta je omogućilo da se izvrše najozbiljniji od tih napada Orionske grupe?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje opširno pitanje.

Posebno oni koji su snažni i inteligentni, imaju težnju da osete kako se razlikuju od onih koji su manje snažni i inteligentni. To je distorzija percepcije jednosti sa sopstvima-drugih. To je Orionskoj grupi omogućilo da stvori koncept svetog rata, kako biste ga nazvali. To je ozbiljna distorzija percepcije. Bilo je mnogo takvih ratova destruktivne prirode.

Ispitivač: Hvala vam. Kao što verovatno znate, ja radim sledeća tri dana, tako da bismo želeli da imamo sledeću seansu večeras, ako smatrate da je to moguće. Neće biti sledeće seanse u naredna četiri dana. Da li mislite da je druga seansa tokom noći moguća.

Ra: Ja sam Ra. Instrument je donekle slab. To je distorzija zbog nedostatka vitalne energije. Nega instrumenta preko fizičkog balansiranja će omogućiti drugu seansu. Da li razumete?

Ispitivač: Ne sasvim. Šta konkretno treba da uradimo radi balansiranja?

Ra: Ja sam Ra. Prvo – povedite računa o ishrani. Drugo – obradite kompleks tela tako da se olakša distorzija bola. Treće – podstaknite rad vaših vežbi, kako ih nazivate. Poslednje uputstvo: povedite računa o rasporedu predmeta tokom te druge seanse, tako da instrument dobije što veću pomoć od različitih simbola. Predlažemo vam da najbrižljivije proverite te simbole. Instrument je donekle pomeren u odnosu na odgovarajuću poziciju. Nije važno za ovaj put. Mnogo je važnije ako se ugovori sledeća seansa.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Stvoritelja. Idite, radujući se u snazi i miru jednog Stvoritelja. Adonai.

Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 19
08.02.1981.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Stvoritelja. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: U ovoj komunikaciji smo zainteresovani za evoluciju tela, uma i duha. Čini mi se da bi dobar početak bila tranzicija sa drugog denziteta na treći, da bismo onda detaljno istražili evoluciju trećeg denziteta na Zemlji, posvetivši posebno pažnju mehanizmima koji pomažu ili sprečavaju evoluciju.

Da li svi entiteti prelaze sa drugog na treći denzitet, ili ima nekih koji nikada ne prolaze kroz ovu tranziciju?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje pretpostavlja razumevanje prostorno/vremenskog kontinuuma inteligentne energije koja animira vašu iluziju. U kontekstu te iluzije možemo reći da ima onih koji ne prelaze sa jednog određenog denziteta na drugi, jer je taj kontinuum konačan.

U razumevanju koje mi imamo o univerzumu ili kreaciji kao o beskonačnom biću, njeno srce kuca živo u njenoj sopstvenoj inteligentnoj energiji i jedva da jedan otkucaj srca te inteligencije protekne od jedne kreacije do druge. U tom kontekstu svaki entitet svesti je doživeo/doživljava/doživeće svaki denzitet.

Ispitivač: Uzmimo tačku u kojoj je neki individualizovani entitet spreman za tranziciju na treći. Da li je to biće drugog denziteta ono što nazivamo životinjom?

Ra: Ja sam Ra. Postoje tri tipa drugo-denzitetskih entiteta koji postaju, da tako kažemo, prožeti duhom. Prvi je životinjski. To je najčešći slučaj. Drugi je biljni, preciznije rečeno, ono što nazivate „drvetom“. Ti entiteti su sposobni da daju i prime dovoljno ljubavi da bi postali individualizovani. Treći je mineralan. Ponekad neka lokacija/mesto postaje energizovano do individualnosti preko ljubavi koju prima i daje u odnosu sa treće-denzitetskim bićem, koje je u kontaktu sa njim. To je najređi tip tranzicije.

Ispitivač: Tokom tranzicije sa drugog na treći denzitet, kako taj entitet, bilo da je životinjski, (biljni) drvo ili mineralan, biva prožet duhom.

Ra: Ja sam Ra. Entiteti ne bivaju prožeti duhom. Oni postaju svesni inteligentne energije u svakom deliću, ćeliji, atomu, kako biste rekli, svoga bića.

Ova svest je svest o već datom. Od beskonačnog dolaze svi denziteti. Samo-svest dolazi data od katalizatora razumevanja izvesnih iskustava, kako biste vi nazvali tu posebnu energiju, spiralno se penjući ćelijama ili atomima ili svešću.

Možete videti da to neizbežno vodi ka konačnoj predstavi o sebi.

Ispitivač: Onda posle tranzicije na treći denzitet, ako tačno pretpostavljam – uzećemo Zemlju kao primer – entiteti bi izgledali kao mi? Oni bi bili u ljudskom obliku? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno, ako uzmemo vašu planetu kao primer.

Ispitivač: Kada su prvi drugo-denzitetski entiteti postali treći denzitet na ovoj planeti, da li se to dogodilo uz pomoć transfera bića sa Marsa ili su to bila drugo-denzitetska bića, koja su napravila transfer bez ikakvog uticaja?

Ra: Ja sam Ra. Bilo je nekih drugo-denzitetskih entiteta koji su diplomirali i prešli na treći denzitet bez spoljnjeg podsticaja, samo uz efektivno korišćenje iskustava.

Drugi na vašoj planetarnoj sferi su se pridružili treće-denzitetskom ciklusu zbog posledica žetve uz sličnu vrstu slanja vibracione pomoći kao što je ova koju Konfederacija šalje sada. Ta komunikacija je međutim bila telepatska a ne telepatsko/vokalna ili telepatsko/pisana, zbog prirode drugo-denzitetskih bića.

Ispitivač: Ko je poslao pomoć drugo-denzitetskim bićima?

Ra: Ja sam Ra. Mi nazivamo sebe Konfederacija Planeta u Službi Beskonačnog Stvoritelja. To je pojednostavljeno, da bi se olakšale teškoće razumevanja među vašim ljudima. Oklevamo da upotrebimo ovaj termin, razumevanje, ali on je najbliži našem značenju.

Ispitivač: Onda se ta tranzicija drugog denziteta na treći denzitet odigrala pre 75.000 godina? Otprilike?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Odakle su ta drugo-denzitetska bića dobila vozila treće-denzitetskog tipa, da bi se inkarnirala u njih?

Ra: Ja sam Ra. Među onima na drugo-denzitetskom planu je bilo oblika, koji su, izloženi treće-denzitetskim vibracijama, postali treće-denzitetski ljudski entiteti.

To je značilo gubitak dlaka na telu, odeću na telu da bi ga pokrila, promene u strukturi grla, vilice i čela, da bi se obezbedila lakša vokalizacija i razvoj lobanje karakterističan za potrebe trećeg denziteta. To je bila normalna transfiguracija.

Ispitivač: Tokom kog vremenskog perioda se odigrala ta transfiguracija? To je moralo biti veoma kratko.

Ra: Ja sam Ra. Pretpostavka je tačna, barem u našim terminima – tokom jedne i po generacije, u skladu sa vašim znanjem o tim stvarima. Oni koji su bili požnjeveni sa ove planete su bili u stanju da koriste novo kreirani fizički kompleks hemijskih elemenata, podesan za lekcije trećeg denziteta.

Ispitivač: Možete li mi reći na koji način je novo kreirani fizički kompleks bio podesan za treće-denzitetske lekcije i koje su to bile lekcije?

Ra: Ja sam Ra. Postoji jedna obaveza na trećem denzitetu. Ta obaveza je samo-svest ili samo-svesnost. Da bi bila sposobna za to, hemijska vozila moraju biti sposobna za apstraktno razmišljanje. Zbog toga je fundamentalna potreba kombinacija racionalnog i inituitivnog mišljenja. U trećem denzitetu su kratkotrajno postojali oblici koji su više operisali na osnovu intuicije, što je kroz praksu dalo korisne rezultate.

Treće-denzitetski um je bio u stanju da procesuira na način, koji omogućava apstraktno razmišljanje, i na način koji biste označili „nekorisnim“ u smislu opstanka. To je primarna alatka.

Postoje i druga važna svojstva: neophodnost da se slabo fizičko vozilo ohrabri da koristi um, razvoj već postojeće svesti socijalnog kompleksa. Takođe je bilo neophodno: razvoj fizičke spretnosti za korišćenje ruku, kako vi nazivate taj deo telesnog kompleksa.

Ispitivač: Izgleda da je to bila brižljivo planirana i konstruisana stepenica razvoja. Možete li mi reći nešto o poreklu tog plana ili tog razvitka?

Ra: Ja sam Ra. Vratićemo se na ranije informacije. Razmislite i zapamtite diskusiju o Logosu. Sa primarnom distorzijom slobodne volje, svaka galaksija razvija svoj sopstveni Logos. Taj Logos ima potpuno slobodnu volju da odredi putanje inteligentne energije koje pomažu lekcije svakog od denziteta, određujući uslove planetarnih sfera i sunčevih tela.

Ispitivač: Formulisao bih to onako kako razumem i zamolio vas da mi kažete da li je to tačno. Postoji fizički katalizator, kako bih ga ja nazvao, koji sve vreme deluje na entitet trećeg denziteta. Pretpostavljam da to na isti način deluje na drugom denzitetu. To je katalizator koji deluje preko bola i emocija. To je primarni razlog za slabije fizičko telo, nestanak dlaka na telu itd. tako da bi taj katalizator delovao snažnije i na um i na taj način kreirao proces evolucije?

Ra: Ja sam Ra. To nije potpuno tačno, mada je blisko povezano sa distorzijama vašeg razumevanja.

Zamislite na primer drvo. Ono je dovoljno sebi. Razmislite, ako želite, o treće-denzitetskom entitetu. On je dovoljan samom sebi samo uz teškoće i lišavanja. Teško je učiti sam, jer postoji ugrađeni hendikep, velika virtuoznost i veliki hendikep trećeg denziteta. To je razumsko/intuitivni um.

Zbog toga je slabije fizički telo, kako ga vi nazivate, kreirano da podrži distorziju entiteta tako, da oni ostvare kontakt jedni sa drugima. Na taj način, lekcija koja nagoveštava poznavanje ljubavi može da počne.

Katalizator je podeljen između ljudi kao važan deo razvoja svakog sopstva, podjednako kao i doživljaj sebe u tišini i sinteza svih iskustava u meditaciji. Najbrži način da se uči je da se bude u kontaktu sa sopstvima-drugih. To je mnogo jači katalizator nego kontakt sa sobom. Kontakt sa sobom bez sopstva-drugih je kao život bez onoga što biste nazvali ogledalom. Tada sopstvo ne može videti plodove svoga bivstva. Svako može pomoći svakome refleksijom. To je takođe i primarni razlog za slabije fizičko vozilo, kako vi nazivate taj fizički kompleks.

Ispitivač: Mi onda imamo drugo-denzitetsko biće sa primarnom motivacijom upravljenom prema sebi i možda malom motivacijom prema služenju drugima, svojoj neposrednoj porodici, i to biće prelazi na treći denzitet i neguje tu polarizaciju sa njima, ali je u poziciji gde će ta polarizacija polako biti modifikovana tako, da pomaže socijalnom kompleksu i najzad konačnom jedinstvu sa svime. Da li sam u pravu?

Ra: ja sam Ra. U pravu ste.

Ispitivač: Onda su novija treće-denzitetska bića, koja su tek prešla sa drugog, snažno polarizivana ka služenju sebi. Mora da postoji mnogo drugih mehanizama da se stvori svest o mogućnosti služenja drugima.

Pitam se, prvo o tom mehanizmu i pitam se gde je raskrsnica na kojoj je entitet sposoban da nastavi put ka služenju sebi koji će ga možda odvesti na četvrti denzitet.

Pretpostavljam da entitet može, recimo, početi na drugom denzitetu sa služenjem sebi i onda nastaviti i jednostavno ostati na stazi služenja sebi, a da nikada ne bude odvojen od nje. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Drugo-denzitetski koncept služenja sebi uključuje i one koji su povezani plemenom ili čoporom. Na drugom denzitetu se ne vidi separacija između sebe i sopstva-drugih. Sve se posmatra kao sopstvo, jer je u nekom obliku drugog denziteta; kako pleme ili čopor postane slabo, tako i entitet unutar tog plemena ili čopora.

Novi ili početni treći denzitet poseduje tu nevinost, da tako kažemo, polarizaciju ili distorziju i posmatra svoju porodicu, svoju zajednicu, kako biste to nazvali, možda svoju zemlju kao sebe. Mada distorzija nije od pomoći na trećem denzitetu, ona je bez polariteta.

Prelom postaje uočljiv kada entitet doživi druga bića kao sopstva-druge i svesno odluči da manipuliše sopstva-druge, da bi ostvario korist za sebe. To je početak puta o kome ste govorili.

Ispitivač: Onda se putem slobodne volje, u jednom trenutku sticanja iskustava na trećem denzitetu, staza razdvaja i entitet svesno bira – ili on možda ne bira svesno. Da li entitet svesno bira tu stazu od početnog položaja?

Ra: Ja sam Ra. Govorimo koristeći generalizacije koje u sebi uvek nosi opasnost netačnosti. Međutim, mi vidimo da vi tražite opšti pregled; tako ćemo izostaviti anomalije i govoriti o većini.

Većina bića trećeg denziteta daleko odmakne na stazi, pre nego što svesno razume izabranu stazu.

Ispitivač: Možete li mi reći kakav polaritet daje zamah u pravcu izabrane staze služenja sebi?

Ra: Ja sam Ra. Možemo govoriti samo u metaforama. Neki vole svetlo. Neki vole tamu. To je pitanje jedinstvenog i beskonačnog Stvoritelja koji bira i igra se iskustvima kao dete na pikniku. Neki uživaju u pikniku, nalaze da je sunce divno, da je hrana ukusna, da igre osvežavaju, osećaju radost stvaranja. Drugima je divna noć, njihov piknik je bol, teškoća, bol koju im pričinjavaju drugi, istraživanje perverznosti prirode. Oni uživaju u drugačijem pikniku.

Sva su ta iskustva dostupna. Slobodna volja entiteta je ta koja bira vrstu igre, vrstu zadovoljstva.

Ispitivač: Pretpostavljam da entitet na obe staze u bilo kom trenutku može odlučiti da promeni stazu i da se vrati, pri čemu je promena staze utoliko teža ukoliko je dalje odmakao na stazi. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Što je entitet, kako biste vi rekli, više polarizovan, utoliko će lakše moći da promeni polaritet, jer će entitet imate više snage i svesnosti.

Oni istinski bespomoćni su oni koji nisu izabrali svesno, već ponavljaju obrasce, nemajući znanja niti o ponavljanju, niti o značenju obrazaca.

Ispitivač: Mislim da je ovo veoma važna tačka. Izgleda da u toj polarizaciji postoji jedan ekstreman potencijal, kao u elektricitetu. Imamo negativan i pozitivan pol. Što veći naboj jednog od njih postignemo, to je veća potencijalna diferencijacija i veće mogućnosti da se obavi posao, kako mi to kažemo na fizičkom planu.

Čini mi se da je to ista analogija koju imamo u svesti. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je upravo tako.

Ispitivač: Onda izgleda da je to odnos između onoga što opažamo kao fizički fenomen, racimo fenomen elektriciteta, i fenomena svesti i da su one, budući da potiču od Jednog Stvoritelja, identične, ali imaju različito dejstvo. Da li je to tačno?

Ra: ja sam Ra. Pojednostavićemo da bismo pružili odgovor.

Fizički kompleks je kreiran od mnogo, mnogo energija ili elektromagnetskih polja, koja su u interakciji zahvaljujući inteligentnoj energiji, mentalnim konfiguracijama ili distorzijama svakog kompleksa, koji naknadno dodaju polja elektromagnetske energije i stvaraju distorziju fizičkih putanja energije, pri čemu spiritualni kompleks služi stvaranju naknadne kompleksnosti polja i sam po sebi je savršen, ali može biti realizovan na mnogo iskrivljenih i neintegrisanih načina od strane kompleksa energetskih polja uma i tela.

Na taj način, umesto magneta sa jednim polom u celini uma/tela/duha imate jedan bazičan polaritet, izražen u onome što biste nazvali energijom violetnog spektra, sumu energetskih polja, na koje se deluje svim vrstama misli generisanih iz celine uma, iz celine tela i brojnih odnosa mikrokosmosa, koji predstavlja entitet, i makrokosmosa u mnogim oblicima, koje možete prikazati posmatrajući zvezde, od kojih svaka daje sopstveni energetski spektar, koji ulazi u elektromagnetsku mrežu svakog pojedinca zahvaljujući njegovoj sopstvenoj individualnoj distroziji.

Ispitivač: Da li je to onda koren onoga što nazivamo astrologijom?

Ra: Ja sam Ra. Neka ovo bude poslednje pitanje za ovu seansu.

Koren astrologije, kako je vi nazivate, je jedan način posmatranja primarnih distorzija koje se mogu predvideti duž datih linija mogućnosti/verovatnoće, kosmičkog položaja i konfiguracija u trenutku ulaska duha u fizičku/mentalnu celinu i fizičke/mentalne/spiritualne celine u iluziju.

To daje mogućnost nagoveštavanja osnovnih oblasti distorzija. To nije više od toga. Uloga koju astrologija igra se može porediti sa jednim korenom među mnogima.

Ispitivač: Da li postoji nešto što možemo učiniti kako bi se instrument osećao udobnije?

Ra: Ja sam Ra. Instrument je dobro postavljen. Bili ste veoma savesni. Molimo vas samo da vodite računa da instrument nosi na nogama ono što vi svojim vibracionim kompleksom nazivate cipelama.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Stvoritelja. Idite, radujući se u snazi i miru jednog Stvoritelja. Adonai.

Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 20,
09.02.1981.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Stvoritelja. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: Da se vratimo na neke ranije informacije. Šta se dogodilo sa drugo-denzitetskim entitetima koji nisu mogli biti požnjeveni kada je započeo treći ciklus? Pretpostavljam da je bilo njih nekoliko koji nisu prešli na treći denzitet.

Ra: Ja sam Ra. Drugi denzitet je sposoban da ponovi deo svog ciklusa tokom trećeg denziteta.

Ispitivač: Onda su neki od tih drugo-denzitetskih entiteta, koji nisu požnjeveni na početku tog perioda od 75.000 godina, još uvek na planeti. Da li su neki od ovih drugo-denzitetskih entiteta požnjeveni na treći denzitet tokom tih 75.000 godina?

Ra: Ja sam Ra. To je u sve većoj meri tačno.

Ispitivač: Dakle, sve više i više njih prelazi na treći denzitet. Možete li mi dati neki primer entiteta koji je u nedavnoj prošlosti prešao na treći denzitet?

Ra: Ja sam Ra. Možda najčešća pojava diplomiranja sa drugog denziteta tokom treće-denzitetskog ciklusa su takozvani ljubimci.

Individualizujući uticaj kojem je životinja izložena preko veze sa treće-denzitetskim entitetom, uzrokuje naglo bujanje potencijala u tom drugo-denzitetskom entitetu, tako da se posle napuštanja fizičkog kompleksa celina tela/uma ne vraća u nediferenciranu svest vrste, ako tako želite.

Ispitivač: Možete li mi dati primer nekog entiteta, koji je neposredno stigao sa drugog denziteta? Kakav tip entiteta bi on postao ovde?

Ra: Ja sam Ra. Kada se drugo-denzitetski entitet vraća kao treći denzitet, da bi započeo proces učenja, taj entitet poseduje najniže oblike treće-denzitetske svesti, ako ćete tako nazvati ovu vibracionu distorziju; on je opremljen samosvešću.

Ispitivač: To bi bio čovek u našem obliku koji bi bio na početku razumevanja trećeg denziteta. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Govoreći o velikim promenama koje su se dogodile u fizičkom vozilu na prelasku sa drugog na treći denzitet: one su se odigrale za generaciju i po. Nestalo je dlaka sa tela i bilo je promena u strukturi.

Poznajem fiziku Dewey B. Larsona koji je tvrdio da je sve kretnja ili vibracija. Da li je tačna moja pretpostavka da ta bazična vibracija stvara promene u fizičkom svetu, kreirajući u tom kratkom vremeskom periodu između promene denziteta drugačiji set parametara, koji omogućava novi tip bića. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li je fizika Dewey B. Larsona tačna?

Ra: Ja sam Ra. Fizika vibraciono glasovnog kompleksa Deweya je tačan sistem do stepena do koga je on bio sposoban da ide. Postoje stvari koje nisu uključene u taj sistem. Međutim, oni koji dolaze posle tog entiteta će početi da razumeju ono što nazivate gravitacijom i stvari o kojima razmišljate kao o „n“ dimenziji. Neophodno je integrisati te stvari u mnogo univerzalniju, da tako kažemo, fizičku teoriju.

Ispitivač: Da li je taj entitet, Dewey, preneo taj materijal za upotrebu u četvrtoj dimenziji?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Juče smo razgovarali o tom razdvajanju koje se javlja kada entitet bilo svesno, bilo nesvesno izabere stazu koja vodi orijentaciji prema drugima ili orijentaciji prema sebi. Javilo se filozofsko pitanje zašto takvo razdvajanje uopšte postoji. Moj utisak je da kao kod elektriciteta, ako nema polariteta u elektircitetu, nema ni elektriciteta; nema dejstva. Zbog toga pretpostavljam da nešto slično važi i za svest. Ukoliko nemamo polaritet u svesti, nemamo ni dejstva ili iskustva. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Tačno. Možete koristiti termin akcija.

Ispitivač: Onda je koncept orijentacije prema sebi i orijentacije prema drugima neophodan ukoliko želimo da imamo akciju, bilo da je reč o svesti ili o mehaničkoj prirodi u Njutnovom konceptu fizike. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno uz jedan dodatak. Kalem, kako vi razumete taj termin, je namotan, potencijal, spreman. Ono što nedostaje bez polarizacije je napon.

Ispitivač: Onda napon obezbeđuje individualizovana svest. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Napon obezbeđuje individualizovan entitet koji slobodnom voljom koristi tokove ulazne i izlazne energiju.

Ispitivač: Hvala vam. Kada je pre 75.000 godina započeo treći denzitet i kada smo imali inkarnirane treće-denzitetske entitete, koliki je bio prosečan životni vek čoveka?

Ra: Ja sam Ra. Na početku tog određenog dela vašeg kontinuuma vremena/prostora prosečan životni vek je bio otprilike devetstotina vaših godina.

Ispitivač: Da li se prosečan životni vek produžavao ili skračivao kako smo napredovali tokom trećeg denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Dužina životnog veka se na trećem denzitetu koristi na poseban način i uz harmoničan način učenja/podučavanja životni vek fizičkog kompleksa bi ostao isti tokom čitavog ciklusa. Međutim, vaša planetarna sfera je oko drugog ciklusa razvila vibracije koje su dramatično skratile dužinu životnog veka.

Ispitivač: Ako uzmemo da jedan glavni ciklus traje 25.000 godina, koja je bila dužina životnog veka na kraju prvog glavnog ciklusa?

Ra: Ja sam Ra. Dužina životnog veka na kraju prvog ciklusa, koji nazivate glavnim, je bila sedamstotina vaših godina.

Ispitivač: Onda smo za 25.000 godina izgubili dvestotine godina životnog veka. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Možete li mi reći razloge za to skraćivanje životnog veka?

Ra: Ja sam Ra. Uzroci skraćivanja su uvek nesaglasje ili neharmonični vibracioni odnosi između sopstva-drugih. Tokom prvog ciklusa ono nije bilo naglašeno zbog raštrkanosti ljudi ali je postojao rastući kompleks/distorzija osećaja odvojenosti od sopstva-drugih.

Ispitivač: Pretpostavljam da je na početku nekog od tih ciklusa mogla postojati ili pozitivna polarizacija koja bi se u principu javila posle 25.000 godina ili negativna polarizacija. Da li je razlog za negativnu polarizaciju i skraćenje dužine života uticaj entiteta sa Marsa, koji su već bili donekle negativno polarizovani?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Nije došlo do jake negativne polarizacije zbog ovog uticaja. Skraćenje životnog veka je prevashodno usledilo zbog nedostatka pozitivne orijentacije. Ukoliko nema napretka, okolnosti koje omogućavaju napredak se postepeno gube. To je jedna od teškoća koje donosi nepolarizovano stanje. Šanse, da tako kažemo, za napredak se postepeno smanjuju.

Ispitivač: Kako ja to razumem, na početku tog ciklusa od 75.000 godina smo imali kombinaciju tih dvaju entiteta – onih koji su diplomirali sa drugog denziteta na Zemlji da bi postali treći denzitet i grupe entiteta sa Marsa koji su prešli ovamo da bi ovde nastavili treći denzitet. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Morate zapamtiti da su oni koji su prešli na ovu sferu bili u sredini svog ciklusa, tako da je to pre bila adaptacija nego početak.

Ispitivač: Koliki procenat tih entiteta je bio sa Marsa, a koliki su činili entiteti, požnjeveni sa Zemljinog drugog denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Otprilike polovinu su činili entiteti sa Crvene planete, Marsa. Možda jedna četvrtina sa drugog denziteta vaše planetarne sfere. Otprilike jedna četvrtina sa drugih planetarnih sfera, čiji su entiteti izabrali ovu planetarnu sferu za svoj treće-denzitetski rad.

Ispitivač: Kada su se inkarnirali ovde, da li su se te tri grupe mešale međusobno u zajednice ili grupe ili su bili odvojeni u posebne grupe ili zajednice?

Ra: Ja sam Ra. Dugo su ostali nepomešani.

Ispitivač: Da li je to nemešanje stvorilo mogućnosti za ratno dejstvo između grupa?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li je to doprinelo skraćenju životnog veka?

Ra: Ja sam Ra. To je onda skratilo životni vek, kako vi to nazivate.

Ispitivač: Možete li mi reći zašto je devetstotina godina optimalan životni vek?

Ra: Ja sam Ra. Celine uma/tela/duha trećeg denziteta imaju možda stotinu puta intenzivniji program katalitičkih dejstava, iz kojih destilišu distorzije i uče/podučavaju, nego bilo koji od denziteta. Zbog toga je učenje/podučavanje veoma zbunjujuće za celinu uma/tela/duha, koja je potopljena u okean iskustava.

Tokom prvih možda 150 do 200 godina, kako vi merite vreme, celina uma/tela/duha prolazi kroz period spiritualnog detinjstva. Um i telo nemaju dovoljno disciplinovan oblik, da bi pružili jasnoću duhovnim uticajima. Zbog toga je preostali životni vek dat da bi se optimizirala razumevanja koja proizilaze iz iskustva.

Ispitivač: Onda je naš današnji životni vek suviše kratak za one koji su novi u treće-denzitetskim lekcijama. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Oni entiteti, koji su naučili/podučili odgovarajuću distorziju za brz rast, sada mogu da uče u granicama kraćeg životnog veka. Međutim, ogromna većina vaših entiteta se nalazi u stanju koje biste mogli nazvati neprekidnim detinjstvom.

Ispitivač: Da se vratimo u period od prvih 25.000 godina, ili veliki ciklus. Kakvu je pomoć pružila Konfederacija entitetima u tom periodu, da bi dobili mogućnosti za rast?

Ra: Ja sam Ra. Članovi Konfederacije, koji nastanjuju unutrašnji plan egzistencije u planetarnom kompleksu vibracionih denziteta, su radili sa tim entitetima. Postojala je i pomoć onih iz Konfederacije koji su radili sa entitetima sa Marsa tokom tranzicije.

Učešće je većinom bilo ograničeno, jer je odgovarajući pristup bio da se dopusti delovanje mehanizma konfuzije u punoj meri, da bi planetarni entiteti razvili ono što oni žele kroz slobodu sopstvenog rasuđivanja.

Treće-denzitetski planetarni ciklus se često odvija na način da nije potrebno nešto spolja, niti pomoć sopstva-drugih, da tako kažemo, u vidu informacija. Entiteti su u stanju da rade jedni sa drugima u pravcu odgovarajućih polarizacija i ciljeva treće-denzitetskog učenja/podučavanja.

Ispitivač: Prema mojoj pretpostavci, da je postignuta maksimalna delotvornost tokom tih 25.000 godina, entiteti bi bili polarizovani ili u pravcu služenju sebi ili u pravcu služenja drugima. To bi ih pripremilo za žetvu na kraju tog perioda od 25.000 godina i u tom slučaju bi morali da se presele na druge planete jer bi ova bila na trećem denzitetu još 50.000 godina. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Razmrsićemo vašu pretpostavku koja je kompleksna i delimično tačna.

Originalna želja je da entiteti traže i postanu jedno. Ako bi entiteti to mogli da učine u trenutku, oni bi u trenutku i napredovali i zaista, da se to dogodilo tokom jednog glavnog ciklusa, treće-denzitetska planeta bi bila ispražnjena na kraju tog ciklusa.

Međutim, mnogo je češće ili više u skladu sa značenjem treće-denzitetskog razvoja kroz beskonačni univerzum da se posle prvog ciklusa odigra mala žetva; da se ostatak značajno polarizuje, da bi na kraju drugog ciklusa nastupila još obimnija žetva; ostatak bi se u još većoj meri polarizovao, treći ciklus bi dostigao vrhunac i žetva bi bila kompletna.

Ispitivač: Da li je Konfederacija posmatrala i na kraju perioda od 25.000 godina očekivala da vidi žetvu i koliki procenat će moći da bude požnjeven na četvrti denzitet orijentacije prema drugima, a koliki na četvrti denzitet orijentacije prema sebi?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Našu ulogu tokom prvih 25.000 godina možete posmatrati kao ulogu baštovana koji, poznajući sezonu, zadovoljno očekuje proleće. Ako proleće ne nastupi, seme neće dati izdanak; onda baštovan mora da radi u bašti.

Ispitivač: Onda, ako sam dobro razumeo, na kraju prvih 25.000 godina nije bilo žetve niti pozitivnih niti negativnih entiteta?

Ra: Ja sam Ra. Oni, koje nazivate Orionskom grupom, su tokom tog ciklusa pokušali da ponude informacije trećem denzitetu. Međutim, te informacije nisu doprele do onih koji su bili zainteresovani da slede tu stazu.

Ispitivač: Koje tehnike je koristila Orionska grupa da bi prenela te informacije?

Ra: Ja sam Ra. Korišćene su dve osnovne tehnike: prvo prenošenje misli, koje nazivate telepatijom. Drugo, aranžiranje kamenja da bi se nametnuo snažan osećaj moći. To su formacije kamenja u vašoj oblasti Pacifika, kako je sada nazivate, i u izvesnoj meri u Centralnoj Americi.

Ispitivač: Da li govorite o kamenim glavama na Istočnim ostrvima?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Kako bi takvo kamenje izvršilo uticaj na ljude da izaberu stazu orijentacije prema sebi?

Ra: Ja sam Ra. Zamislite, ako želite, entitete koji žive na takav način da su njihove celine uma/tela/duha u milosti sila koje ne mogu kontrolisati. Dajući osnaženom entitetu takvu statuu ili formaciju kamena, koja nije ispunjena ničim drugim osim moći, za slobodnu volju onih, koji posmatraju tu strukturu ili formaciju, postaje moguće da prisvoje tu moć, moć nad stvarima koje se ne mogu kontrolisati. To onda daje potencijal za dalju distorziju ka moći nad drugima.

Ispitivač: Kako su konstruisane te glave?

Ra: Ja sam Ra. Konstruisane su mislima posle skeniranja dubine uma, debla drveta uma, tražeći slike najsličnije onima koje će izazvati strahopoštovanje kod posmatrača.

Ispitivač: Da li je Orionska grupa to sama uradila? Da li su to izveli na fizičkom planu? Da li su sleteli ili su to uradili sa mentalnih planova?

Ra: Ja sam Ra. Gotovo sve te strukture i formacije su konstruisane sa daljine mislima. Veoma mali broj je stvoren kasnije. Njih su napravili entiteti na vašem zemaljskom planu/denzitetu, imitirajući originalne konstrukcije.

Ispitivač: Sa kog denziteta su bili Orionski entiteti koji su konstruisali te glave?

Ra: Ja sam Ra. Četvrti denzitet, denzitet ljubavi i razumevanja, je bio denzitet onih, koji su ponudili ovu mogućnost onima iz vašeg prvog velikog ciklusa.

Ispitivač: Vi koristite isti naziv za negativan četvrti denzitet kao i za pozitivan četvrti denzitet. Oba nazivate dimenzijom ljubavi i razumevanja. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Ljubav i razumevanje, bilo prema sebi ili prema sopstvima-drugih, je jedna.

Ispitivač: Kada su otprilike nastale te glave?

Ra: Ja sam Ra. To je bilo otprilike pre/oko 60.000 godina u prošlosti vašeg vremenskog kontinuuma.

Ispitivač: Kakve strukture su sagrađene u Južnoj Americi?

Ra: Ja sam Ra. Na toj lokaciji su sagrađene neke karakteristične statue, neke napravljene od onoga što zovete stena, neke koje sadrže zemlju i stenu.

Ispitivač: Da li su u to ukljućene i Nazca linije?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Budući da se one mogu videti samo iz daljine, od kakve su bile koristi?

Ra: Ja sam Ra. Formacije su bile od koristi jer su bile ispunjene moći.

Ispitivač: Malo sam zbunjen. Te Nazca linije bi teško mogao da razume entitet koji hoda po zemlji. Ne može se videti nište osim rascepa na tlu. Međutim, sa visine, sa veće udaljenosti, mogu se videti obrasci. Kako bi neko ko hoda po tlu mogao videti te obrasce?

Ra: Ja sam Ra. Sa vremensko/prostorne distance koja je sada vaša sadašnjost teško se može razumeti da je Zemlja u vremenu/prostoru pre 60.000 vaših godina bila formirana na način da je moćno aranžiran strukturni oblik bio vidljiv sa povoljnog položaja na udaljenim brdima.

Ispitivač: Drugim rečima, u to vreme su postojala brda koja su se nadnosila nad te linije?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje pitanje za ovu seansu.

Ravnica, kako danas vidite tu oblast, je na mnogim mestima bila uzdignuta, formirajući brda. Vremensko/prostorni kontinuum je nastavio da vetrom i meteorološkim prilikama erodira kako kolosalne strukture, stvorene u to vreme, tako i prirodu okolnog predela.

Ispitivač: Mislim da su te linije samo bleda kopija onoga što se tu nekada nalazilo?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Hvala vam. Trebalo bi da znamo da li je danas moguće nastaviti sa još jednom seansom i da li možemo učiniti nešto da bi se ovaj instrument osećao udobnije?

Ra: Ja sam Ra. Moguće je. Molimo vas da pažljivo posmatrate položaj ovog instrumenta. Inače, vi ste savesni.

Da li imate neko kratko pitanje pre nego što završimo?

Ispitivač: Nameravam da u sledećoj seansi stavim težište na razvoj pozitivno orijentisanih entiteta u prvih 25.000 godina. Znam da ne možete davati predloge. Da li možete dati bilo kakav komentar uz to sve?

Ra: Ja sam Ra. Izbori su vaši i u skladu sa vašim rasuđivanjem.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u svetlosti i ljubavi jednog beskonačnog Stvoritelja. Adonai.

Preneseno sa: 

Tags:     ra materijal      kanaliziranje      galaksija forum      new age      4dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

GORAN ŠARIĆ: Život poslije smrti

GORAN ŠARIĆ: Život poslije smrti

Povijesničar i teolog Goran Šarić održao je u MNIC Nikola Tesla predavanje na temu "Život poslije smrti", pogledajte video...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12946

Više...
TOP 10 dokaza putovanja kroz vrijeme

TOP 10 dokaza putovanja kroz vrijeme

Što je zapravo putovanje kroz vrijeme? Da li mi upravo sada putujemo kroz vrijeme? Kada pričamo o putovanju kroz vrijeme mnoga nam se pitanja nameću s time da je na...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17742

Više...
EGZORCIZMI U KOJIMA DEMONI OTKRIVAJU SVOJE NAJVEĆE TAJNE JER IH ISTJERUJE PASTOR JOSHUA! Kako i zašto opsjedaju ljude? Pogledajte svjedočanstva opsjednutih...

EGZORCIZMI U KOJIMA DEMONI OTKRIVAJU SVOJE NAJVEĆE TAJNE JER IH ISTJERUJE PASTOR JOSHUA! Kako i zašto opsjedaju ljude? Pogledajte svjedočanstva opsjednutih...

Temitope Balogun Joshua, poznatiji kao T. B. Joshua, pastor iz Nigerije, osnivač je crkve svih nacija (SCOAN), ima dva i pol milijuna sljedbenika na Facebooku i vrlo je popularan propovjednik...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17137

Više...
SVJETSKI POZNATI EGZORCIST:

SVJETSKI POZNATI EGZORCIST: "Ljudi koji se pretvaraju u reptile postoje, ja sam ih vidio!"

Gary Thomas, trenutno je egzorcist biskupije San Jose u Kaliforniji. Njegov put ka službi egzorcizma počeo je 2005. godine kada ga je njegov biskup, Patrick Joseph McGrath poslao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:24895

Više...
KAKO JE OVO MOGUĆE? Voodoo magijski ritual u kojem Zangbeto pleše sam od sebe

KAKO JE OVO MOGUĆE? Voodoo magijski ritual u kojem Zangbeto pleše sam od sebe

Stotine Haićana koji prakticiraju voodoo sudjeluje u godišnjem hodočašću u selu Souvenance. Kao dio rituala 'odavanja počasti duhovima' bude plesa, molitve i udaranja bubnjeva, ali i žrtvovanja životinja, nakon čega...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15640

Više...
Žena rodila čudovište!

Žena rodila čudovište!

Uznemirujuća video snimka tek rođenog djeteta kruži internetom, a koliko se iz priloženog videa može vidjeti, dijete je vjerovatno rođeno u Indiji gdje su ovakve pojave uobičajene - djeca s...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:27585

Više...
Vanzemaljac snimljen kako ulazi u svemirski brod

Vanzemaljac snimljen kako ulazi u svemirski brod

Internetom kruži najnovija video snimka vanzemaljca kako šeta njivom, a zatim ulazi u svemirski brod i odlazi u nepoznatom smijeru. Da li se radi o autentičnoj video snimci ili je...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16670

Više...
LOŠA GRAFIKA ILI NLO? Ufolozi ne sumnjaju – ulovili su svemirce kako bježe kroz portal iznad Rusije

LOŠA GRAFIKA ILI NLO? Ufolozi ne sumnjaju – ulovili su svemirce kako bježe kroz portal iznad Rusije

Malo je toga jasno na ovoj snimci, ali ju zato ufolozi nepogrešivo tumače – NLO uhvaćen je kako leti iznad Rusije i potom ulazi u trapeziodni portal.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16636

Više...
CNN uživo prenosio invaziju vanzemaljaca - Projekt

CNN uživo prenosio invaziju vanzemaljaca - Projekt "Bluebeam"?

Sinoć u kasnim satima po našem lokalnom vremenu CNN putem Facebook stranice uživo je prenosio invaziju vanzemaljaca, istu onakvu kakvu ste mogli vidjeti u filmu "The War of the Worlds"....

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15829

Više...
Iskustvo bliske smrti i nelokalna svijest

Iskustvo bliske smrti i nelokalna svijest

Pim van Lommel, nizozemski je kardiolog, vodeći je svjetski autoritet kada su u pitanju iskustva bliske smrti. U ovom tekstu, slavni liječnik i pisac dokaze o stvarnim izvantjelesnim iskustvima i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12799

Više...
Chris Everard izdao knjigu o Zevitima i tajnom štovanju demona kroz povijest

Chris Everard izdao knjigu o Zevitima i tajnom štovanju demona kroz povijest

Poznati autor dokumentarnih filmova ('Illuminati', 'Spirit World', 'Secret Space') Chris Everard odvažio se na sve učestalije pisanje knjiga, a upravo mu je izašao i novi naslov.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12197

Više...
Preživjeti paranormalno (CBS Reality)

Preživjeti paranormalno (CBS Reality)

Paranormal Survivor, naziv je emisije koja se prikazuje na kanalu CBS Reality, a bavi se paranormalnim događajima, tj. osobama koje su doživjele paranormalna iskustva kao što su opsjedanja demona, poltergeisti,...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12117

Više...
Projekt

Projekt "Plava knjiga": Intervju s vanzemaljcem

Projekt "Plava knjiga", poznatiji pod nazivom "Blue book" je kodno ime vezano za NLO aktivnosti i istraživanja. Jedna takva aktivnost je zabilježena kamerom gdje su vanzemaljcu postavljali važna pitanja u...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:24701

Više...
Za vrijeme mise kip Isusa otvorio oči

Za vrijeme mise kip Isusa otvorio oči

Portal Adimensional koji se inače bavi paranormalnim fenomenima, prije nekoliko je dana objavio snimku navodnog čuda - kipa Isusa Krista koji otvara oči. Kontroverznu je snimku vidjelo dva milijuna ljudi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17825

Više...
Bliski susret treće vrste u Španjolskoj?

Bliski susret treće vrste u Španjolskoj?

Amaterska snimka koju je snimio jedan gost restorana u Španjolskoj prikazuje let NLO-a i zanimljiv događaj susreta treće vrste s vanzemaljcem kakav još niste vidjeli.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:23678

Više...
ZABRANJENA SNIMKA: Apollo 11 snimio vanzemaljca kako šeta po Mjesecu

ZABRANJENA SNIMKA: Apollo 11 snimio vanzemaljca kako šeta po Mjesecu

Na autentičnoj video snimci koju su snimli astronauti prilikom misije Apollo 11, a koja je dugo vremena bila strogo skrivana od javnosti, jasno se vidi čovjekoliko biće kako hoda po...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:31352

Više...
Riba zombi - Potpuno zaleđena riba OŽIVJELA!

Riba zombi - Potpuno zaleđena riba OŽIVJELA!

Videosnimak koji se pojavio na internetu prikazuje nesvakidašnju pojavu - riba koja je bila potpuno zamrznuta oživjela je nakon što je stavljena u vodu da se odledi.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18045

Više...
Priča o Johnu Titoru, vremenskom putniku iz 2036. godine

Priča o Johnu Titoru, vremenskom putniku iz 2036. godine

Ako je putovanje kroz vrijeme moguće, zašto nismo susreli nekog vremenskog putnika – pitanje je koje je postavio Stephen Hawking. No, što ako smo susreli vremenske putnike bez da smo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:29508

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno