4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

"Logika Stada" i promjene

8605

- "Logika Stada", koja uvjerljivo dominira u masi čovječanstva - nije, tj. ne koristi se ovdje u smislu neke uvredljive kategorije kojom neki od nas, koji su je osvijestili i nadišli ju, kao zastavicom pobjede mašu, sa prezrenjem se odnoseći prema onima nama koji joj još uvijek, možda i bez nade na (samo)oslobođenje, robuju. To je logika sa kojom se SVI MI rađamo, što preko DNK i zadatog nam mentalnog sklopa, što preko direktnog i indirektnog odgoja od prvih dana života. Takva logika je, dakle, u korijenima života na Zemlji i našeg funkcioniranja u njemu. Pravo je pitanje: da li i kako neki od nas uspijevaju, uspiju na kraju, da ju osvijeste kao podvalu i jednu od kruna manipulacije Sila Iluzije, te da ju nadiđu osobno uspostavljenom višom logikom (kao što S. N. Lazarev kaže: "Božanskom Logikom", nasuprot "ljudskoj logici"), ili u skormnijem vidu - makar nekom varijantom njoj sličnom.

Prije pet-šest i više godina kolege, ustaljena praksa u dane kada se očekuje plaća, obavijest o plaći preko mobitela, pitaju: "Je li 'legla'?". Ako je 'legla', onda blaženi osmijeh. Prije neki dan - ista priča, tj. ista reakcija: "Aaa, 'legla' plaća!", reakcija u smislu: "Sreća-sreća-radost!". Da, ovisimo svi mi u ovome svijetu o novcu, ali da on u takvim omjerima uvjetuje naše emocije - znači da ga mi maltene refleksno uvelike doživljavamo kao jednu od vrhunskih životnih vrijednosti, jer kada imate dostizanje neke od vrhunskih vrijednosti dobivate ispunjenje (makar privremeno, makar djelomično).

Razgovor jednog svećenika i učenika koji je završio srednju školu, te došao svećeniku da se pohvali dobrim uspijehom. Očekuje i svećenikovu radost, no ovaj ga pita:

- I - što onda?!

- Upisaću fakultet, završiću fakultet...

- I - što onda?!

Učenika pitanja sve više zbunjuju, ali nastavlja odgovarati.

- I onda... zaposliću se, oženiti, osnovati svoju obitelj.

- I - što onda?!

- Onda... odgajaću svoju djecu, izvesti ih na put, dočekaću mirovinu...

- I - što onda?!

- Pa... vući ću se po ambulantama i parkovima...

- I - što onda?!

- Onda... no, pa onda ću umrijeti...!

S. N. Lazarev je na jednom mjestu upotrijebio rusku sintagmu koja bi se bukvalno prevela kao: "stadno stanje", tj. stanje stada, stanje svijesti kao u stada. Jeste čovjek svjesno biće, ali - da životinje umiju da govore, a u okvirima njihova domena, svakako bi se odgovori na svećenikova pitanja "I - što onda?!" suštinski podudarali sa onima koje je gore dao učenik: imati dovoljno hrane, formirati "porodicu", ostvariti potomstvo, izbeći predatore, itd.

Kvalifikacija cijelog redoslijeda ciljeva - "logikom 'Stada'" dakako ne znači kako su to skroz pogrešni ciljevi, kako je idealno ostaviti sve, otići u šumu ili samostan i tamo se duhovno razvijati. Nisu to pogrešni ciljevi (završiti škole, zaposliti se, osnovati obitelj, itd.), ali jeste pogrešno njihovo lociranje u vrijednosnoj hijerarhiji: životinjama su slični ciljevi - ciljevi primarne kategorije, koji im donose puno, životinjsko ostvarenje, ostvarenje njihova životinjskog, ovozemaljskog poslanja; ljudima ne bi trebalo da su, ljudima bi trebalo da rast i razvoj svijesti budu ciljevi primarne kategorije, pa - i ako završe škole ili ih uopće i ne završe, ako se zaposle ili žive u nemaštini, ako osnuju obitelji ili ju ne osnuju, itd, uvijek oni imaju na raspolaganju mogućnosti za pravo ljudsko ostvarenje, za rast svijesti, za evolucionizam, za "povratak Bogu"... Dakle, i da ne ostvare nijedan od ciljeva u ovom nizu u kojemu se "logikom Stada" vidi maltene ljudska misija (škola, posao, obitelj...) - rastom svijesti čovjek, u višem smislu svakako realizira svoje ljudsko-ovozemaljsko poslanje. Uostalom, nisu škole i školska znanja, te sva druga znanja, pa posao, obitelj, itd. - momenti koje nosimo sa sobom nakon okončanja ovozemaljskog postojanja, već: opće vrijednosti svijesti, supstrat postignuća u svijesti, koji su se mogli realizirati samo na pozadini, dakle - na pozadini, fonu svih tih za "logiku Stada" primarnih ciljeva (škola, posao, obitelj...).

Reklo bi se: ali - znanosti i tehnologija se razvijaju, dakle, ima rasta u čovječanstvu, u napretku ljudske civilizacije. Da, u vanjskome ima pomaka, mada je pitanje jesu li ti pomaci uvijek EVOLUCIONISTIČKI čak i na razini vanjskoga, jer mnogo toga što je plod napretka znanosti i tehnologije postavljeno je protivu čovjeka, dakle, potencijalno je retrogradno i razarajuće. Pomaci u vanjskome, u nauci i tehnologiji - nikakve veze nemaju s pomacima u svijesti, odavno je to konstatirano i u nekima od tih istih znanosti.

I tih pomaka, odmaka od "stadnog stanja" neće ni biti sve dok se u odgovorima na pitanje "I - što onda?!" ne pojave evolucionizam i rast svijesti kao vrijednosne stavke.

Pojam "logike Stada" djeluje uvredljivo, ali - u sklopu naznačenog koncepta nikako nije i činjenično pogrešan. Također, što se mora naglasiti: ova sintagma ne smije značiti kako se prebacuje nekakva krivnja na stranu onih koji, i nesvjesni toga, ipak žive po inerciji "logike Stada". Ako izmanipulirate nečijim DNK, to znači i njegovim umom, te ga ubacite u ambijent u kojem ga na svakom koraku vrebaju zamke dodatnih, povrh nabačenih mu, ograničenja, manipuliranja, pa mu kažete kako je kriv što podliježe manipulacijama, što robuje iluzijama i krivoj percepciji, te naopakoj hijerarhiji životnih vrijednosti...! LJUDI NISU KRIVI ZBOG TOGA ŠTO ŽIVE PO INERCIJI "LOGIKE STADA"! Svaki čovjek je ušao, kao biće van ove ravni Postojanja, u tijelo, u sklop DNK, kakvi postoje na Zemlji, dio cijelog tog sklopa je i - "logika Stada". SVI ZAĐEMO U TAJ, TAKAV SKLOP, TJELESNI, MENTALNI! Drugo je pitanje kako nekima od nas uspijeva da snagom duha prozru tu logiku i nadiđu je, a nekima od nas to ne pođe za rukom do kraja života. Još jedanputa: ma koliko da sintagma logika stada djeluje uvredljivo - ipak ona znači samo odrednicu za DNK, sredinske, direktne i indirektne odgojne i druge okvire u koji su nam svima APRIORI zadati, u koje stupamo samom inkarnacijom na Zemlji.

"Logiku Stada" prije možemo promatrati kao vještinu Čuvara i Kreatora (tj. onih koji su svojom kreativnošću iskrivili prvotnu Kreaciju na Zemlji, a u skladu sa svojim interesima) Zatvora u kojemu smo kao ljudska bića. Iz "logike Stada" proizilaze mnogobrojne zamke preko kojih mi sami sebe, oni mi koji se nikada za tu logiku ne probude, držimo u konceptualnom zatvoru (bila je ovdje kolumna i o tome), na osnovu kojeg i ovaj vanjski Zatvor opstaje. Koje su to zamke?

A) "Logika Stada" - isključuje promjene, prave, suštinske, temeljitije promjene. Kategorija (kod onih koji su u vlasti ove logike) promjena se može pojavljivati samo i isključivo u domenu koji znači još dublje porobljavanje ili samo još dublje uranjanje svijesti u zamke Iluzije, dakle, u zamke konzervatorskih ili čak i retrogradnih procesa. Promjene se vide kao: veća plaća (do razine do koje je ispod optimalne i optimalnih životnih uvjeta i može se pravdati), napredovanje u karijeri koje rijetko, iznimno rijetko znači i realiziranje osobnih ljudskih potencijala, već prije samo jače podvrgavanje porobljenosti raznim sustavima, hijerarhijama, itd; te promjene u raznim drugim vidovima materijalnosti i životnih zadovoljstava, a koji se uklapaju u sliku samo dubljeg uranjanja u Iluziju, koje znači ovisnost od Iluzije, te tapkanje u mjestu ili čak nazadovanje svijesti (na primjer varijanta rezonovanja: dobra plaća, dobar stan, dobar auto, dobar posao, dobar provod - šta ćeš više, šta ćeš ljepše, šta bolje?!).

B) Čovjekova intencionalnost je također GENIJALNO stavljena u funkciju njegova porobljavanja ili učvršćivanja njegove porobljenosti. Doista genijalno (od strane Čuvara i Kreatora Zatvora)! U serijalu "Transcendiranje anakronoga svijeta" pokazano je, točnije - podsjeća se (jer je to davno konstatirano) na činjenicu da je čovjek intencionalno biće, biće težnji, namjera, djelanja... U vezi s namjerama, težnjama, djelanjima - čovjek prethodno uvijek ima ideje ili koncepte, vizije, makar samo djelomično, rudimentarno, u trenu, maglovito, ali ipak - ima ih. Od pomisli na hranu, koja prethodi uzimanju hrane, do vizije nekog velikog objekta, koja prethodi izgradnji tog objekta. Intencionalnost se možda u nekom užem smislu manifestira kroz impulse-težnje samih ideja-koncepata-pomisli-vizija da se manifestiraju, da se realiziraju, na bilo koje načine, od nekih simboličkih vidova do bukvalnog materijalno-fizičkog ostvarenja. Po davno uočenom principu: gdje nam je pozornost - tu nam otiče energija, osnažujemo takve sadržaje svojom energijom, potencijano ih privlačimo k sebi, stavljamo sebe i okolnosti u pogon za realizaciju. U postojećim uvjetima na Zemlji taj princip ne možemo tako jasno uočiti, ali - ako se malo na njega koncentriramo, uočićemo ga svakako.

Radnim i životnim ambijentom stavljeni smo u poziciju takoreći cjelodnevnog fokusa na sadržajima koji znače podržavanje pozicije porobljenih: posao i problemi na poslu, društveni i politički problemi van njega, problemi i problemi, teška i loša dešavanja na sve strane oko nas, kako u našem okruženju, tako i u medijima, itd. I - prisilno mi sve to, perfidno navedeni i zavedeni, MASOVNO, samo podržavamo svojom pozornošću i svojom energijom. To je ogromna količina energije na nivu cijelog čovječanstva, iz minute u minut ulagane energije u podršku kako Iluzije u kojoj smo, tako i Zatvora u kojemu smo također. Opet, i kada nema problema, samo naše funkcioniranje u postojećem Zatvoru, kroz iluziju normalnog i prirodnog, opet je i opet podrška tom istom Zatvoru, ili je opet samo manifestiranje "logike Stada" (dovoljno je ponovo pogledati dijalog sa početka).

Posljedično, sa životom u ovakvoj masi: normalno je da nam, onima nama nad kojima ima svoje "ingerencije" "logika Stada" - i ne pada na pamet ideja, mogućnost o promjenama, pravim i suštinskim promjenama. Odnosno, mi prisilno svoju intencionalnost stavljamo u funkciju (p)održavanja postojećeg: ma koliko da nam je, na primjer, posao koji radimo dehumanizirajući, čak i ako smo svjesni toga, ili ma koliko da vidimo kako je on u jednom dehumanizirajućem širem ambijentu i sustavima, opet smo prisiljeni raditi ga, jer treba da imamo sredstva za osobni opstanak, za opstanak obitelji, itd. Te mi svoj svakodnevni (npr.) osmosatni fokus držimo na takvim sadržajima, svoju osmosatnu energiju utapamo u takve sadržaje, preko čega ne iskoračujemo iz dehumanizirajućih uvjeta, već ih samo, opet i opet, podržavamo.

C) Nije samo po sebi štetno bavljenje problemima, onim što je loše, negativno. Problem se ne može rješavati dok se ne uoči, dok se ne proanlizira, dok se, na osnovu analize, ne dođe do rješenja i eventualnih koraka koje treba poduzimati na otklanjanju posljedica ili samog problema (ako je to izvodivo). U situaciji planetne Entropije, u kojoj kao da se problemi enormno gomilaju, od našeg osobnog života do života zajednice u kojoj smo, mi smo prisiljeni baviti se - samo problemima i onim što je negativno, loše. Te kao da postajemo pasionirani u tome, što u konstruktivnom kritičkom mišljenju, što u kriticizmu. Ali opet i opet - pozornost nam je na "postamentima" samog Zatvora, te nam i energija masovno otiče u ojačavanje tih "postamenata".

Summa summarum, u svojoj životnoj praksi imamo razna ukrštanja navedenih aspekata, preko kojih samo, nevoljno i nesvijesno, utvrđujemo svoju poziciju kozmičkih zarobljenika u planetnom Zatvoru-Matriksu, utvrđujući i osobni mentalni sklop sa "logikom Stada" u osnovi (oni mi kod kojih je to slučaj). Dakle, razna ukrštanja tih aspekata...! Na primjer...

"Tajnaši" govore o promjenama, i rade na promjenama, ali - unutar logike Zatvora, podržavajući Zatvor. Promjene u smislu i u pravcu: imati, dobiti, više, bolje... Čega?! Vanjskoga, vanjskih vrijednosti. NEMA TAJNAŠKOG MODELA KOJI PRIMARNO POLAZI OD SUŠTINSKIH PROMJENA NAS SAMIH, U NAMA SAMIMA, te tek na nekoj instanci, u nekom slijedu poteza dalje na vanjske vrijednosti i uvjete! Ako se taj domen (svijesti i unutarnjih vrijednosti) i pojavljuje, on je negdje na margini, maltene se spominje "reda radi" ili - kao uvjet da bi se dobilo vanjsko. Fokus na pozitivnom, biti pozitivan, misliti pozitivno, djelovati pozitivno! Tobože - takav fokus nas sam po sebi preobražava. TAKAV FOKUS NAS OGRANIČAVA, NIKAKO NE PREOBRAŽAVA! Naivnost je, da ne pretjeram i kažem baš - glupost, pjevati pjesmicu "Ala je lijep ovaj svijet, ovdje potok, ondje cvijet!", dok sam istodobno u jezivom zemaljskom Paklu i Zatvoru. Ja moram prethodno postati svjestan Pakla i Zatvora u kojima sam, da bih došao do toga da razmišljam kako da ih nadiđem. Nemoguća misija, ali očito misija koja nam je pala u dio! Isto se odnosi i na osobnu razinu: mi moramo najprije postati svjesni problema, loših psiholoških mehanizama, loših reakcija koje imamo, loših emocija, itd, te da ih možemo kao probleme rješavati, ili tragati za modelom preko kojeg ćemo ih rješavati. Fokus na pozitivnom ne rješava sam od sebe, sam po sebi, probleme koje imamo, sa problemima se, bar inicijalno, moramo suočiti. Drugo je pitanje fokusa na ishodu ili viziji postignute promjene.

Dakle, u tom smislu su na boljem putu oni koji se bave ickeovskim temama, teorijama urote, Iuminatima, prevarama i manipuliranjima, djelovanjima svjetske vlade, te nepreglednim mnoštvom mahinacija, manipulacija, i čega sve ne u konkretnim društvenim sredinama i državnim miljeima u kojima se svatko od nas osobno nalazi. E, ali tu je ona druga zamka: kada time postanemo opsjednuti - također idemo na ruku onima istima koje u takvim svojim viđenjima raskrinkavamo.

Promjene, smjer i način izvođenja promjena ne mogu se izvoditi strategijama lebdenja u vazduhu, strategijama nalik na dječju igru, fokusiranjem "na pozitivu", u pravim promjenama mi moramo imati stamenu analizu i duboku spoznaju logike onih koji nas drže u ovim uvjetima, te same Konstrukcije Pakla-Zatvora, bar u koncentričnim krugovima unutar kojih se osobno nalazimo. Bez tih analiza i spoznaja - "tajnaši" se naprosto igraju nekih neozbiljnih igara, egoističnih igara, koje mogu ići u njihovu korist, ali - koji ne idu u korist rješavanja širih problema. Na drugoj strani - ovi mi koji smo fokusirani na realnost, ne na pozitivu kojom se lebdi ponad ove realnosti, obično smo previše uronjeni u probleme te realnosti, obično premalo na vizije koje dolaze kao rješenja. Te i takvi među nama čine nam istu medveđu uslugu kao i "tajnaši". "Tajnaši" razmišljaju egoistički, cijela njihova strategija je u funkciji ostvarenja osobnih ciljeva, svjesni Zavora-Pakla razmišljaju globalno, ali - opet nesvjesno poklanjaju svoju energiju održavanju svega lošeg globalnog čega su postali svjesni.

Rješenje je očito u trokutu: duhovnjaci - tajnaši - "fanovi" raskrinkavanja teorija urote, Iluminata, itd. Dobra je fokusiranost tajnaša na vizijama izvedenih promjena, ulaganje energije u te vizije, zna se da naše misli i težnje imaju tendenciju ostvarenja, makar u vidu koji je u datim uvjetima izvodiv (ne kaže se uzalud: "Pazi se svojih misli i želja, mogu se ostvariti!"). Ali tajnaši nemaju dovoljnu ili čak nikakvu usidrenost u realnosti, u prethodnom ozbiljnijem snimanju realnosti, stanja u realnosti, te nemaju dubinu duhovnih analiza - "ne jede se sve što leti", tj. ne mora nam svaka naša želja biti dobra i korisna, kao što se kaže - "po našu dušu", tj. po naš rast. - Duhovnjaci imaju dublje i šire uvide u mehanizme našeg postojanja i funkcioniranja na Zemlji, fokusirani su na kozmološku bazu, ali - retko su spremni zalaziti u surovu realnost Zatvora, ipak olako shvaćaju put duhovnog rasta: meditacijom i još ponekim dodatnim pomeranjima u duhovnim i svjetonazorima - zaradi se nirvana ili prosvjetljenost, što smo svi mi na Zemlji isprepleteni teškim energijama koje u zatvorskim uvjetima generiramo - njih se ne tiče, ne kruni to njihovu iluziju velikog duhovnog postignuća, a da se Zatvor uopće i ne registira kao opstruirajući faktor. Dakle, manjka im i metodologija tajnaša, preko koje bi se šire djelovalo na nadilaženju pozicije Zatvora, i spoznaje relnih problema života u Zatvoru (svjetske manipluacije, repto-iluminatski zemaljski fon, itd.). - "Fanovi" raskrinkavanja Zatvora-Matriksa, raskrinkavanja naše pozicije u njemu i djelovanja zemaljskih "produženih ruku" Čuvara i Kreatora Zatvora-Matriksa: imaju dobru usidrenost u surovoj zemaljskoj realnosti, ali - manjkaju im i optimističniji koncept i metodologija duhovnjaka koji ne vide Zatvor-Matriks, kao i, opet, dobra metodologija tajnaša.

Naravno, nismo mi po ovim kategorijama bukvalno razdvojeni, ali - očito bi valjalo razmišljati o povezivanju svih dobrih elemenata iz svake od nabrojanih kategorija ili koncepata, o njihovu povezivanju u jedan cjelovitiji model duhovnog djelovanja.

Tags:     kontrola      manipulacija      DNK      ljudi      život      svijest      razvoj      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9532

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7645

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6146

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7234

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11956

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7120

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9012

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8089

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8170

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7878

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7888

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7187

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9749

Više...

"Logika Stada" i promjene

- "Logika Stada", koja uvjerljivo dominira u masi čovječanstva - nije, tj. ne koristi se ovdje u smislu neke uvredljive kategorije kojom neki od nas, koji su je osvijestili i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8606

Više...
Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

- Religioznost ne znači sama po sebi rast svijesti. - Pravi faktori za rast svijesti su u sferi evolucionizma. - Ne Bog-Apsolut-Izvor (naravno da oni kao nekakva konceptualna poštapalica nisu...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10255

Više...
Shavasana i praksa izvankonceptualizma

Shavasana i praksa izvankonceptualizma

- Praksa izvankonceptualizma u trokutu između: meditacije, emocionalnog pročišćavanja (Dž. Raskina) i shavasane (joga nidre). - Kome ona u opisu djeluje kao banaliziranje duhovne prakse (kakva je to duhovna praksa...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7211

Više...
Hibernacija u Entropiji

Hibernacija u Entropiji

- Strategija s Entropijom, provjereni način: pojednostavljivanje svega u životu, svega onoga što od nas ovisi, na što možemo utjecati, te što više relaksacije.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8873

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno