4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

10075

- Religioznost ne znači sama po sebi rast svijesti. - Pravi faktori za rast svijesti su u sferi evolucionizma. - Ne Bog-Apsolut-Izvor (naravno da oni kao nekakva konceptualna poštapalica nisu štetni), već - Evolucija i Rast! U tom smislu mnogi ateisti mogu biti bolji implicitni vjernici od mnogih eksplicitnih vjernika! - Rast i Evolucionizam, kao ključni orijentiri, kao ključne vrijednosti, kao ključni ciljevi! A u vezi sa njima - UM nam je od ključnog značaja! - Ostaje pitanje Energije za ovakav poduhvat, a dodatni priliv energije imamo preko INTENZIVIRANJA metoda relaksacije. Kada zađemo u bilo koji vid opuštanja: mi zaustavljamo oticanje energije na bilo šta vanjsko, te stupamo u proces akumuliranja Energije, a na nama je kako ćemo ju nakon toga koristiti. - Priliv Energije za rast nam je potreban, priliv ostvaren kroz molitvu, meditaciju, kroz praksu izvankonceptualizma, itd, ali - tu Energiju ulažemo u "projekte" uma,  kroz misaono-praktičku djelanost, pri realiziranju planova i ciljeva koje smo postavili. Bez tog napora i bez njih: Energija se samo akumulira i - promjena nema.

Čim netko počne da se okreće Bogu (Apsolutu, Izvoru) - znači da mu je svijest nadomak izdizanja iznad razine Iluzije, znači da je spreman za fokusiranje na više vrijednosti. Mada je cijela ova zona široko i šaroliko polje: religioznost je široko ukorijenjena u zapadnjačkom svijetu, a u okvoru njega se ipak tone i tone, kolektivno i individualno, u ralje Iluzije. No, u nekoj višoj zoni religioznosti postoje makar samo impulsi nadilaženja puke fizičko-materijalno-financijske ravni, te otvaranje svijesti za prave više vrijednosti.

Vjera u Boga bi trebalo, "po difoltu", da znači i rast svijesti, ukoliko rast svjesti znači zalaženje u zone ponad pukih materijalno-fizičkih i sve šire i sve dublje spoznavanje, pronicanje u dubinsko-duhovne pozadine svega postojećeg. I sigurno je da sve religije sadrže te mehanizme, kao potencijalno korisne za rast svijesti: a) sam fokus na višem, svejedno u kojem vidu, dakle, sam svjetonazor koji ima takve temelje; b) djela, spisi tzv. svetih knjiga te onih koje se uopće bave problematikom Boga, tj. svega što bi moglo, trebalo da ima veze s rastom svijesti; c) bilo koji vid duhovne prakse (molitva, meditacija, mantra) koji pomažu, trebalo da bi pomažu rastu svjesti, u nekom užem smislu (za razliku od prethodnih aspekata koji to rade u širem smislu).

No, religioznost i svi nabrojani aspekti religioznosti - ne znače sami po sebi i rast svijesti! Da je tako možemo pratiti u koncentičnim krugovima od okoline u kojoj živimo, do planetnog domena: ponašanje, govor, nazori... kako svećenika i ljudi koji su "pasioniranije" okrenuti vjeri, tako i onih na višim razinama crkvenih hijerarhija. Da, refleksi viših razina svijesti mogu biti maglovita kategorija, ali, i bez mnogo "filozofiranja" sve prethodno rečeno možemo itekako jasno i diferencirano učavati ili detektovati. Zar kršćanska Crkva nije kroz srednjevjekovnu historiju činila zla (inkvizicija, itd.)?! Zar nitko nije ništa čuo ili pročitao o pedofiliji, ne baš kao usamljenim slučajevima, i na višim razinama crkvene hijerarhije?! Uzmimo samo ove grube pokazatelje. Da vjera u Boga i vjerska praksa znače automatski rast svijesti - ni jedan jedini usamljeni refleks loših psiholoških mehanizama kod bilo kojeg pripadnika bilo koje vjere ne bi bio moguć ni u zametku. Valjda je to logično.

Ovaj kritički osvrt ne znači i tezu o štetnosti religioznog opredjeljenja. Naprotiv, ima ono svoju ulogu, može ju imati, na određenim etapama rasta svijesti. Osvrtom se samo ukazuje na neke generalne pogreške u poistovjećivaju rasta svijesti i religioznosti. Dakle, ipak izvjesna konfuzija u svemu ovome postoji...

Vjernik se trudi i uspijeva, kako tko, da smisao postojanja ne vidi u ovozemaljskim vrijednostima, otvara svoju svijest za Više. Šta je njegov cilj? Opet i ovo individualno ovisi o samom vjerniku, ali, načelno - svakako to mogu biti: stvaranje ili utjecaj na stvaranje boljih uvjeta u kojima se ovdje živi, i/ili - dospijevanje u neke ljepše razine Postojanja, nakon smrti, što je odvojeno ili u paketu sa idejom o "povratku Bogu", i/ili, možda kao rjeđe - ideja o osobnom poboljšanju, u karakteru, u ponašanju. Tu je, kao logistička podrška, koncept o Biću koje je stvorilo sve što postoji, o Biću koje je planiralo dešavanja u svemu što postoji (Božji Plan ili Božja Volja), u okviru toga i svaki naš individualni put. Što se mi više usklađujemo sa tim Planom ili Voljom, to je korisnije po našu dušu, itd.

A kakav je taj naš koncept o Bogu?! On mora biti, silom prilika našeg ovozemaljskog konceptualističkog mišljenja - PERSONALIZIRANO Biće. Ne možemo mi, kolikogod se trudili i misaono-vizuelno upinjali, a da Boga-Apsolut-Izvor da  vidimo kao biće-Biće, koje makar rudimentarno mora funkcionirati kao mi. Biće, koje je Negdje-Tamo, svakako van nas, a koje nas je stvorilo i sada nas nadgleda. Ako pokušamo da sebe percipiramo kao sićušnu stanicu tog Bića: opet imamo druge vrste problema - kako da sebe percipiramo istodobno i kao sićušnu stanicu apsolutnog Bića, i kao individuu koja funkcionira u ovome svijetu, koja ide platiti račun za struju, koja zove nekoga telefonom, gleda televiziju, itd. Da ne idemo u banaliziranja, koja su u ovom kontekstu sasvim umjesna: da zamislimo sistem gradske kanalizacije kao djelić Tijela toga Bića. U drugoj krajnosti imamo istočnjačko-duhovne koncepte božanstvenosti (čini mi se da ga je Osho najviše rabio), koji idu do poklika: "Ja sam Bog" (Meher Baba), i nije, u suštini, u krivu, ali - od kakve nam je to praktičke koristi?! Da su uvjeti Meher Babu postavili u običnu životnu poziciju, u skladu sa temom ovih kolumni - "Duhovni rast u okvirima masovne svijesti", te da je bivao prisiljen stojati u redu za plaćanje struje i ostalih dažbina, a sa tim osjećajem: "Ja sam Bog!", onda bi vidio kako je takav koncept tek samo karikiranje realne životne pozicije.

Ako, dakle, zađemo duboko u osobnu predodžbu o Bogu-Apsolutu-Izvoru, iskreno i oslobođeni svih iluzija, ne možemo a da ne dođemo do: Magle, Ničega, Praznine. Magla-Ništa-Praznina: u našoj predodžbi, ne u onome što je Realnost Postojanja. Uostalom, pogledajmo malo realnije: možemo li mi imati bilo kakvu predodžbu o centru naše Galaksije?! A o centru neke treće-četvrte galaksije, od naše?! A gdje je Beskraj?! Stoga i ne čudi što vjera u Boga ne može biti, ne mora biti sama po sebi pokretač za rast svijesti. Očito su tu neki drugi faktori u igri!

Religiozni koncept, koncept o Bogu-Apsolutu-Izvoru mogu biti korisni u smislu, kao što je već rečeno, otvaranja svijesti za Više, za više vrijednosti, za više razine Postojanja, za težnje svemu što je Više. Korisni u tome što se alfa i omega postojanja ne vezuje za ovozemaljsku razinu, odnosno za vidljivi fizički svijet van Zemlje. Ali, ako imamo one probleme sa konceptom o Bogu, koji su nabrojani (a svakako da bi se još toga otkrilo ako bismo išli u širu i dublju analizu), onda moramo potražiti te druge faktore, "koji su u igri", u igri vezanoj za čišćenje i rast svijesti, a koji su direktiniji, primarniji, učinkovitiji...

A ONI SU - UNUTAR SAMOG KONCEPTA EVOLUCIONIZMA I RASTA!

Ne Bog-Apsolut-Izvor (naravno da oni kao nekakva konceptualna poštapalica nisu štetni), već - Evolucija i Rast!

U tom smislu mnogi ateisti mogu biti bolji implicitni vjernici od mnogih eksplicitnih vjernika!

Netko može da uopće ne zasniva svoje svjetonazore na predodžbi o Bogu, a da ipak spontano nastoji na poboljšanju svega u sebi i oko sebe, na pobošljavanju svojeg ponašanja, reagiranja, svojih karakternih crta, može raditi na otklanjanju loših psiholoških mehanizama, na pomaganju drugima, na čistim i humanim odnosima prema drugima, itd. Te realno i činiti pomake u svemu tome.

Kao što, na drugoj strani, netko se može "ubiti" od molitvi i od propovjedi o religiji i o Bogu, a da realno i faktički tapka u mjestu sa osobnim rastom, može itekako robovati lošim psihološkim mehanizmima, može loše reagirati, imati loše emocije i misli, itd. MOŽE BITI KONZERVATIVAN, a na dogmatici i konzervativizmu se maltene sve religije zasnivaju, i - gdje ćete veći "grijeh" protiv ideje o povratku Bogu - od konzervativizma?!

Naravno da je religiozni koncept teorijski bolja startna pozicija za rast svijesti, bolja od ateizma, ali, kao što je već rečeno - nisu oni sinonimnog karaktera.

Dakle, Rast i Evolucionizam, kao ključni orijentiri, kao ključne vrijednosti, kao ključni ciljevi! A u vezi sa njima - UM nam je od ključnog značaja! Umom mi shvaćamo sve ovo, umom postavljamo ovakve ili onakve ciljeve, umom se opredjeljujemo za određene praktičke korake i umom stavljamo tijelo u pogon, na realiziranju zacrtanoga. Umom mi shvaćamo šta je dobro, a šta loše u našem ponašanju, reagiranju, umom donosimo odluku da to izmijenimo, umom tragamo za načinima na koje se to može izvesti, umom se pokrećemo na izvršenje. I više od toga, kao što je pokazano u mnogim kolumnama ovdje: umom možemo, pod određenim uvjetima, djelovati na sebe, svoje tijelo i svoju tzv. sudbinu, na kolosalnije načine od onoga što za sada, sa svim nabačenim nam ograničenjima, imamo kao stereotipne predodžbe. (Taj dio, koji se odnosi na našu intencionalnost, razrađivan je u serijalu, doduše nezavršenom, o transcendiranju postojećega, anakronoga svijeta.)

Postoji dio koncepta u kojem je um slab, "nenadležan",  o čemu je također bilo riječi u ranijim kolumnama, a to je regija emocija. Sa emocijama izlazimo na kraj ne preko djelatnosti uma, već kroz određene praktičke postupke ("emocionalno pročišćavanje", praksa izvankonceptualizma, itd.), ali opet - ovdje umom shvaćamo cijeli taj koncept, te se odlučujemo poduzimati korake, primjenjivati neku od tih praksi. Emocionalno pročišćavanje dolazi, dakle, u sklopu rada na osobnoj Evoluciji i Rastu.

Ostale aspekte Evolucije i Rasta definiramo u svojoj "osobnoj legendi". A nju možemo mijenjati u skladu sa rastom svijesti i uma.

I tu se suočavamo sa pitanjem energije ili Energije. Da to pitanje nije jedno od ključnih i u našem osobnom rastu - ne bi bilo ni globalno u svijestu u kojem živimo. Valjda se podrazumijeva da tu neka veza postoji! Mi vidimo, bar oni mi koji smo se oslobodili takoreći elementarnih iluzija o svojem postojanju na Zemlji, da živimo u Zatvoru, da smo zarobljeni uvjetima u kojima smo, i planetnim, i osobnim. Da smo energetski izrabljivani. Svakako da mi nismo izvorno kreirani tako da se mučimo u ovim paklenim zemaljskim uvjetima, te da imamo sva ova sadašnja ograničenja u percepciji i u mišljenju. Svakako da je više nego moguć bilo koji od onih scenarija po kojima su nam moćnija, viša, a tamna bića manipuliranjima, što preko DNA, što na druge načine, nabacili ova ograničenja i podvrgnuli nas energetskom iscrpljivanju, dakle, "locirali" nas u svemu ovome u čemu se nalazimo. Ako se načas vratimo nedostacima koncepta o Bogu: može li nam u bilo kojem smislu biti od pomoći vjera u Boga, a u datom činjeničnom stanju (planetnoj zarobljenosti, energetskom iscrpljivanju i nabačenim nam ograničenjima), od pomoći u razrješavanju tog Gordijevog čvora koji nam naša sadašnja pozicija na planeti znači?! Ni najmanje, ni od najmanje pomoći! Mi moramo najprije konstatirati, priznati postojeće realno stanje, te u skladu sa dijagnozom tragati za koracima (naravno, najprije na individualnoj razni) koji bi značili Evolucionizam i Rast, a koji nisu mogući u uvjetima totalne zarobljenosti i kontinuiranog enormnog energetskog iscrpljivanja. A možda je viša svrha naše zarobljenosti baš u tome da se napregnemo da ju savladamo?! Da prozremo sve zamke vezane za neuočavanje i opravadanje zarobljenosti (biti i dalje u postojećoj poziciji, jer je to Božja Volja!), te da naprežemo svoje potencijale da nađemo rješenje, izlaz, oslobođenje.

Put evolucionizma, čišćenja i rasta generalno je naznačen. Ostaje pitanje - ENERGIJE. Jer, svaki misaoni napor na čišćenju i rastu neminovno je povezan sa Energijom. U UVJETIMA SVAKODNEVNOG ENEROMNOG ENERGETSKOG ISCRPLJIVANJA - PITANJE JE: SA KOJIM TO ENERGETSKIM RESUSRIMA MOŽEMO RADITI NA PROMJENAMA. DAKLE, PRETHODNO MORAMO OBEZBIJEDITI DOVOLJAN PRILIV ENERGIJE ZA TAKAV EVENTUALNI PODUHVAT. Manevarski prostor nam je sveden na minimum! Imamo obaveze na poslu, te obaveze van toga, ako još ne obezbijedimo dodatni priliv energije - ONDA ĆE NAS NAS NAŠ RAD NA PROMJENAMA SAMO DODATNO ENERGETSKI ISCRPLJIVATI. TO JE TA FASCINANTNA ZAMKA U KOJOJ NAS DRŽE ONI ČIJA JE KOZMIČK AULOGA DA NAS DRŽE U POROBLJENOSTI I U FUNKCIJI "HRANE" (izvora energije). Paradoksalno: dodatni priliv energije imamo preko INTENZIVIRANJA metoda relaksacije, već sam objašnjavao kako mi se kao najučinkovitija pokazala praksa izvankonceptualizma, možda je bolje da se jednostavnije nazove - dubinskim opuštanjem. Intenziviranje znači: upražnjavati takve metode što više vremena dnevno možemo. Paradoksalno je, jer smo mi, po stereotipima po kojima živimo - navikli da nešto postižemo: sa što više aktivnosti, sa intenziviranjem aktivnosti. Zapadnjačkom logikom, logikom profita - odlično su nas zaveli, te naveli na intenziirano energetsko iscrpljivanje, koje za naše Čuvare i Iscrpljivače samo znači dodatnu hranu (energiju) "u usta". Ako smo podvrgnuti općoj Entropiji (bilo je kolumni i o tome), koja znači pojačavanje kaosa i pojačano energetsko iscrpljivanje svih aktera u zatvorenom sustavu: Zemlja kao zatvoreni sustav-Karantin, to se od Entropije nećemo osloboditi načinima koji znače pojačani utrošak energije, već modelima koji sadrže i "pojačane" načine prilive Energije, a to su, kao što je već rečeno - metode relaksacije. Kada, uz više vremena za relaksaciju u toku dana, u mjeri u kojoj nam uvjeti to dopuštaju, akumuliramo dodatnu energiju, mi ju možemo ulagati u misaoni rad (vizualizacija, sitinovski rad, itd.) na izvođenju promjena, u sebi, oko sebe, u smislu oslobađanja, itd. Misaoni rad ili poduzimanje praktičkih koraka, ukoliko imamo uvjete za njih.

Uzgred,vezano za metode relaksacije, postoji neko zanimljivo istraživanje, eksperiment, u kojem je konstatirano kako su molitva i meditacija po rangu isti u vezi sa - opuštanjem. Za mene neočekivano, jer je molitva ipak vezana za utrošak, makar suptilan, Energije. No, svakako da imamo razne razine opuštanja. Za nekoga može biti opuštanje slušanje muzike, i neki vid priliva Energije možda se ostvaruje i na taj način, međutim, činjenica je da se dubinskim, i sličnim, načinima postiže dublja razina opuštenosti, te da je sa dubljim razinama opuštenosti - potpuniji i intenzivniji priliv Energije. Valjda je i logično: ipak se neki vid ili neki intenzitet energije troši kada čitamo molitvu, ili kada držimo fokus na nečemu, na bilo kojoj meditativnoj temi, za razliku od našeg izvankonceptualističkog nepomičnog ležanja. Itd, no, ovde neka ostane po strani pitanje koji vid opuštanja je najučinkovitiji, u smislu priliva Energije, činjenica je da je jedan vid rada na rastu - imati dopunski priliv Energije, a drugi - misaono ju usmjeravati na promjene. Princip je: bilo čime da se bavimo, bilo na šta da nam je pozornost usmjerena - mi tu trošimo Energiju, pa neka je to i "opuštanje" u vidu gledanja televizije, kao i - čitanje duhovnih tekstova, ili tekstova o rastu svijesti. Kada zađemo u bilo koji vid opuštanja: mi zaustavljamo oticanje energije na bilo šta vanjsko, te stupamo u proces akumuliranja Energije, a na nama je kako ćemo ju nakon toga koristiti.

I u vezi s meditacijom i molitvom imamo neke duhovne stereotipe, kao i vezi s religiznošću: prakticiranje meditacije i molitve sami po sebi znače rast svijesti, dovoljno je da meditiramo ili da se molimo i - eto nam pomaka u svijesti. A vidjeli smo: oni znače priliv Energije, ali priliv Energije ne znači sam po sebi rast. Rast je napor, naprezanje, kretanje, ne Energija sama po sebi. Sjemenki biljke u proljeće - potrebna je Energija, u ovom slučaju energija sunca, ali biljka raste - po programu koji u sebi nosi, ona znači kretanje i "naprezanje" po programu koji u sebi nosi, da bi nastao korijen, korijen nastaje tako što se stanice korijena kreću i PROBIJAJU kroz zemlju, te je slično sa deblom, sa listovima. Sa energijom, a bez naprezanja i kretanja - sjemenka ostaje na nuli, ne ide nikuda.

Priliv Energije za rast nam je potreban, priliv ostvaren kroz molitvu, meditaciju, kroz praksu izvankonceptualizma, itd, ali - tu Energiju ulažemo u "projekte" uma,  kroz misaono-praktičku djelanost, pri realiziranju planova i ciljeva koje smo postavili. Bez tog napora i bez njih - Energija se samo akumulira i - promjena nema. Naporom tijela - razvija se tijelo, naporom uma - razvija se um, ako su oni u trojstvu-sprezi sa duhom: onda se rast duha mora odražavati i na ostale članove trojstva. Ima li tog rasta kod onih koje poznajemo kao istočnjačke tzv. prosvijetljene, a koji su propovijedali meditaciju samu po sebi kao temelj izvođenja promjena. Neka odgovor bude podložan subjektivnosti, tek - ako, na primjer, jedan od vrlo utjecajnih tzv. prosvijetljenih mjesecima pred smrt provede na bolničkim aparatima, ne bi se baš reklo da je demonstrirao silu posvećenosti meditaciji i njezinom utjecaju na trojstvo duh-um-tijelo.

Tags:     bog      religija      duhovnost      vjera      razvoj      svijest      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9372

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7493

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6001

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7099

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11770

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6998

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8816

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7937

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8020

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7740

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7752

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7073

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9582

Više...

"Logika Stada" i promjene

- "Logika Stada", koja uvjerljivo dominira u masi čovječanstva - nije, tj. ne koristi se ovdje u smislu neke uvredljive kategorije kojom neki od nas, koji su je osvijestili i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8477

Više...
Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

- Religioznost ne znači sama po sebi rast svijesti. - Pravi faktori za rast svijesti su u sferi evolucionizma. - Ne Bog-Apsolut-Izvor (naravno da oni kao nekakva konceptualna poštapalica nisu...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10076

Više...
Shavasana i praksa izvankonceptualizma

Shavasana i praksa izvankonceptualizma

- Praksa izvankonceptualizma u trokutu između: meditacije, emocionalnog pročišćavanja (Dž. Raskina) i shavasane (joga nidre). - Kome ona u opisu djeluje kao banaliziranje duhovne prakse (kakva je to duhovna praksa...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7098

Više...
Hibernacija u Entropiji

Hibernacija u Entropiji

- Strategija s Entropijom, provjereni način: pojednostavljivanje svega u životu, svega onoga što od nas ovisi, na što možemo utjecati, te što više relaksacije.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8725

Više...
S. N. Lazarev, ljubav prema Bogu i praksa izvankonceptualizma

S. N. Lazarev, ljubav prema Bogu i praksa izvankonceptualizma

- U nekima od duhovnih učenja: um nam kreira i pokreće koncept preko kojeg želimo da osjećamo ljubav prema Bogu, što je pod znakom pitanja s obzirom na još uvijek...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11640

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Važnost svjesnog disanja
15 Ožujak 2019, 12.00
Važnost svjesnog disanja
Priroda je uravnotežena, budi i ti
14 Ožujak 2019, 20.26
Priroda je uravnotežena, budi i ti

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno