4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

"4D portal" kao segment duhovno-planetarnog networka

8235

- "4D portal" je u ovoj temi indirektnije prisutan, ali, zbog atraktivnosti i izazivanja pozornosti ugrađen je u naslov. - "Institucija" duhovnog učitelja kao nesvesni OPS-KONCEPT duhovnog pomaganja, nasuprot suvremenim formama (duhovni sajtovi, forumi, portali...) kao OPD-KONCEPTI duhovnog (samo)pomaganja.

 

 

Tekst koji se nenadano rađa, u predvečerje rujanskog, kišovitog, sumornog dana, pre planiranog drugog teksta, koji je "predgovor" za planirani treći tekst. Nenadano nastaje, nakon citiranja, u komentaru ispod "Rizika i moći našeg fokusa", nekih delova iz odličnog teksta, širokog pregleda OPS-OPD opzicije, gospodina Pancirova, a koji navode na neka malo dublja promišljanja i povezivanja, te izvođenja zaključaka:

 

>> OPD i OPS pojmovi, okrenuti prema sebi ili prema drugima

 

Ne udaljavam se, ovim neplaniranim sagledavanjima, ili se ne udaljavam mnogo, od malo drugačijeg smera naznačenog u prethodnom tekstu, smera koji prioritetno cilja praksu i oslobađanje od iskustveno neproverenih, delimice i od praktično slabo upotrebljivih koncepata.

 

Gde smo mi, na "4Dportalu", sa "4Dportalom", i sa drugim duhovnim portalima i intenetskim formama komuniciranja, a gde su duhovni učitelji?

 

Opet duhovni učitelji! Reći će, ako se uopće upusti u ovaj tekst, čitatelj koji je ispod nekoga od prethodnih tekstova, koji su se bavili duhovnim učiteljima, ostavio komentar, otprilike: ništa drugo do ego, da se ne bih osećao inferiornim, me nagoni da kritiziram duhovne učitelje, kao nesporne duhovne veličine. Stav iz prethodnog teksta, ukoliko nam je prihvatljiv i "pije vodu", o nastojanju na slamanju konceptualnih ograničenja, možemo reći i - stereotipa, ovde nam može biti od značajne pomoći.

 

Da, za početak, prenesem nekoliko akcenata iz Pancirovljevog teksta:

 

"Kod OPD nema manipulacije svijesti i slobodne volje drugih, dok će se OPS često odlučivati za tu opciju u nekim slučajevima racionalizirajući je u smislu da “drugi ne znaju što je za njih dobro”. Manipulacija tuđe slobodne volje, bilo da se radi o jedinkama s iste razine denziteta ili onih ispod, podrazumijeva “standardnu operativnu proceduru” entiteta OPS frekvencija. Što su oni razvijeniji, utoliko je i njihovo varanje više sofisticirano, tako da su njihove zamke često zamaskirane skoro do perfekcije.

(..) Kod OPD, nema vođe, svako preuzima odgovornost za sebe, a informacije se šire horizontalno ili mrežno (network). Radi se o istinskoj suradnji individua koje su na sličnim “valnim dužinama”. OPD individue preuzimaju na sebe odgovornost za sebe.

(...) OPS će raditi na sebi, odnosno na svojoj promociji po svaku cijenu, ulazit će u ezoterijska ili gnostička društva gdje vladaju hijerarhijska pravila, upražnjavat će rituale (...), dok će OPD ići prirodnijim putem, radit će na samima sebi i dijeliti svoja iskustva s onima koji su također za to zainteresirani (network).
"

 

Odakle, u razradi ponuđenih objašnjenja da krenemo? Svakako od DUHOVNIH UČITELJA, jer oni, njihova uloga i njihov odnos prema duhovnim aspirantima je STEREOTIPNI KONCEPT kojeg se treba oslobađati. Da li sam baš siguran? Pa... pokušavam da slobodnog uma i svesti preispitujem neke uvrežene koncepte, orijetiri iz citiranog teksta su od dragocene pomoći. Ko bi  da pokuša da ovo preispitivanje nepristrasnije sagleda - morao bi da iskorači iz koncepta o duhovnim učiteljima, kojem, eventualno, robuje. (Uzgred, da ne bude da se opet dosadno bavim duhovnim učiteljima, ovde je suština u nekim drugim zaključcima.)

 

Nesporno je da ima ljudi koji postignu veći duhovni nivo, nesporno je da se od njih ima šta čuti i naučiti. MEĐUTIM, DA LI JE POTREBNO DA NAS ONI, IZ TIH RAZLOGA, PO DUHOVNOM PUTU VODAJU KAO PSIĆE NA UZICI? Kako god da se stvar okrene ili postavi - podrgnuti se vođstvu duhovnog učitelja: ZNAČI PODVRGNUTI SE ODREĐENOJ, MINIJATURNOJ ILI IMPROVIZIRANOJ HIJERARHIJI!

 

Tačno je da mi ne možemo ovde govoriti o svesno postavljenoj HIJERARHIČNOSTI, ali o odnosu NADREĐENOSTI-PODREĐENOSTI očigledno možemo.

 

U ovozemaljskim relacijama ta hijerarhičnost u odnosu duhovnog učitelja i učenika i nije baš naglašena, ali, bar u nekim objašnjenjima tih odnosa na višim nivoima - jeste. Na primer, kod T. Mikušine se govori o "HIJERARHIJI Bića Svetlosti", pa sam i ja, poveden (ili zaveden, ali - možda je to bila samo jedna moja nužna faza) logikom tih tumačenja, u jednom davnašnjem periodu nešto pisao o njima, otuda sam zapamtio i princip koji je u osnovi te hijerarhičnosti, a koji se nekako i podrazumeva: postoji STROGA POTČINJENOST nižeg višem (da podsetim, radi se o "Bićima Svetlosti"!), uz neku vrstu ublažavanja - viši služe (HM!) nižima, ali, kako su viši (pleonazam, ali je neophodan) na višem nivou - otuda sa višeg nivoa više vide i više (sve?!) znaju, pa (im) je neophodna poslušnost nižih (u Hijerarhiji).

 

Rekoh - u ovozemaljskim odnosima duhovnog učitelja i učenika nemamo sve to baš do kraja i tako direktno iskazano, ali - TONOVI su svakako prepoznatljivi.

 

Dakle, ne namakne li sebi konceptualna ograničenja svako ko nabaci sebi za vratom nekakvog duhovnog učitelja?! Bunio se on ili ne bunio, ako je beskompromisno iskren prema sebi - to si mora priznati.

 

Možda mu Štajner pomogne da se orijentira: on negde kaže kako je u današnje (ili u njegovo, koje možemo tretirati kao današnje) vreme prošla potreba za vođstvom duhovnih učitelja, budući da svako može da ima na dohvta ruke bilo koje duhovno tumačenje, delo, teoriju, tome možemo dodati - to tek osobito važi za vreme u kojem mi živimo, zaronjeni u moru duhovnih tumačenja, teorija, dela, kojima još možemo dodati i suvremene forme - video-zapise, duhovne sajtove, portale, pa ispada kao veći problem izazivanje konfuzije od mnoštva duhovnih infomacija, nego neobaveštenost.

 

Niko ne spori da ima nečeg u prisustvu i živom kontaktu sa osobom koja ima veću duhovnu snagu, ALI - NE MOŽE TAKVA OSOBA DRUGOME UDAHNUTI SOPSTVENU SNAGU, te ono što takva osoba drugome može da kaže na daljinu, ILI KROZ KNJIGE I TEKSTOVE, suštinski se ne menja u odnosu na situaciju živog kontakta.

 

Smisao ovakvog konceptualnog ograničenja se, otprilike, nazire: TEŽIŠTE SE SA NAŠEG LIČNOG TRAGANJA, SAMORADA, ODGOVORNOSTI I EKSPERIMENTIRANJA - POMERA NA UČITELJA, SVE TO SE STAVLJA U NJEGOVE RUKE.

 

Shvatam da duhovni učitelji ne rade svesno PO OPS-KONCEPTU, shvatam da su jednostavno robovi KONCEPTUALNIH OGRANIČENJA koja su nam svima nabačena, u ovom slučaju u domenu duhovnosti, i koja su nam duhovnom tradicijom prenošeni iz nekih dalekih kutova historije, ali - to nije razlog da se ne borimo da slamamo ta ograničenja, kao što je rečeno u prethodnom tekstu - nema nam slobode dok robujemo bilo kakvim iskustveno neproverenim (u smislu provere smisaonosti i efikasnosti) konceptima.

 

Ili, da dodamo još malo preciznosti ovom objašnjenju, povezujući ga sa Štajnerovim objašnjenjem: "institucija" duhovnog učitelja svakako je bila opravdana u nekim dalekim vremenima, možda i ne baš mnogo dalekim, kada nije bilo na raspolaganju drugih vidova prenošenja informacija, ili, kada knjige nisu bile široko rasprostranjene i dostupne. Ta "institucija" je danas očigledno izgubila svoju funkcionalnost. POSTALA JE ANAHRONA!

 

Pada mi na pamet Mooji, kojeg sam ranije već nešto spominjao. Simpatičan momak, ima dosta dobrih objašnjenja, ima i nekih koja su, sa mog stajališta diskutabilna, međutim, ovde je pitanje:  šta to onaj ko mu priđe, pri čemu Mooji, kao i svi u tzv. satsangu, sedi kao na nekakvom prestolu, i postavi neko pitanje, šta može APSOLUTNO NOVO I NJEGOVOJ KONKRETNOJ SITUACIJI PRIMERENO da čuje iz Moojijevih usta, ŠTO NE MOŽE DA NAĐE NA STOTINE MESTA U DUHOVNOJ LITERATURI?!

 

Nasuprot konceptu "institucije" duhovnog učitelja, koja je u današnje vreme nesvesno primenjen OPS-KONCEPT duhovnog pomaganja, imamo naširoko prisutan, možda ekspanzivno poslednje decenije, OPD-KONCEPT, najviše kroz suvremene forme komunikacije: duhovne sajtove, forume, portale... Prepoznajmo aspekte onako kako ih je naveo gospodin Pancirov:

 

1) "Kod OPD nema manipulacije svijesti i slobodne volje drugih." - Mi (uzimam "nas" kao učesnike neke od nabrojanih formi) jednostvano nismo ni u poziciji da manipuliramo svešću i voljom drugih, jer to forma komuniciranja ne dozvoljava. Kako ja mogu, na primer, preko foruma da nekome namećem svoje mišljenje ili da mu određujem šta će da radi?! Ja stavljam na uvid svoje ideje i iskustvo, a na drugima je da ih (ne) koriste onako kako sami odaberu.

 

2) "Kod OPD, nema vođe." - Ne samo da nema vođe, nego se načelo ravnopravnosti oseti sa samim zalaskom na bilo koju od ovih formi komuniciranja; neznamkoliko da je neko na visokom duhovnom nivou, sa ogromnim iskustvom i erudicijom, uvek će imati oponente koji će ga slobodno osporavati, relativizirati njegove stavove, čak i verbalno-grublje napadati, TU NEMA PADANJA PRED NJEGOVE NOGE, TU NEMA STRAHOPOŠTOVANJA, RAVNOPRAVNO SE RAZMENJUJU MIŠLJENJA I STAVOVI, SLOBODNO SE DOVODE U PITANJE TUĐE IDEJE, pa, taj ko je eventualno sa nekim većim duhovnim postignućem - neka se snađe i neka to svoje postignuće demonstrira u veštoj diskusiji!

 

3) "Svako preuzima odgovornost za sebe. (...) OPD individue preuzimaju na sebe odgovornost za sebe." - Svako za sebe traži, isprobava, kombinuje, bira ideje, pravi koncepte, isprobava, izvlači pouke, kreće pravo, zalazi na stranputice, pa se vraća, NEMA OSLANJANJA NA NEKAKVOG VOĐU ILI USMERIVAČA, svako je zaista SUVEREN, oslanja se na samog sebe u svojim duhovnim traganjima, podrazumeva se da preuzima odgovornost za sve što čini i što mu iz tog činjenja proizilazi. Da ovde dodam jednu ličnu opservaciju: odavno sam uočio, ponajviše nakon, tj. kroz iskustva sa nekim teškim unutranjim dešavanjima (a na njih se uvek fino nalepe i vanjska), da zaista nema osobe koja mi suštinski može pomoći, da jedino sam moram sa svim što me zapalo da se suočavam i da se u tome snalazim.

 

4) "A informacije se šire horizontalno ili mrežno (network)." - Nesuvislo bi bilo da ovo dodatno komentiram.

 

5) "Radi se o istinskoj suradnji individua koje su na sličnim “valnim dužinama”." - U nabrojanim suvremenim formama duhovne komunikacije suradnja se svodi na samu komunikaciju, na razmenu ideja i iskustava, nema (uglavnom) mogućnosti za fizičke kontakte, te za realiziranje nekih drugih vidova suradnje. Ali, da se radi, u ovim okvirima koji su mogući, o istinskoj suradnji ljudi koji su na "sličnim 'valnim dužinama'" vidi se po potpunoj slobodi u pristupu ovim vidovima kominukacije, kao i dozvoljenoj, a i najčešće korištenoj, anonimnosti pri učestvovanju u njoj. Odnosno, sve to nekako pojačava ili omogućava osećaj ravnopravnosti svih učesnika, BEZ PRINCIPA NADREĐENOSTI-PODREĐENOSTI.

 

6) "OPS će raditi na sebi, odnosno na svojoj promociji po svaku cijenu (...), dok će OPD ići prirodnijim putem, radit će na samima sebi i dijeliti svoja iskustva s onima koji su također za to zainteresirani (network)." - Da namere na samopromociji nema u osnovi ovih vidova komunikacije vidi se i iz momenta dozvoljene anonimnosti, kao i iz toga što se uglavnom ne ostvaruju i fizički kontakti, kada bi samopromocija dobijala jedno opipljivije utemeljenje, odnosno, u ovom vidu komunikacije ne može ni biti nekog drugog vida samopromocije. Deljenje iskustva sa drugima je već spomenuto, mada, to je, izgleda, manje korišteno kao mogućnost ove forme duhovnog pomaganja. Sećam se da nije bilo odziva na moje inicijative, dok sam svojevremeno bio aktivan na jednom duhovnom forumu, da malo više isprobavamo razne vidove duhovne prakse, te da o tome razmenjujemo svoja sasvim konkretna iskustva. No, tu se svakako radi o nekim drugim vidovima konceptualnih ograničenja (koja su nabrojana u prošlom tekstu).

 

Sve u svemu, učestvujmo PONOSNO na bilo kojem od nabrojanih vidova suvremene duhovne komunikacije, znajući da učestvujemo u OPD-KONCEPTU duhovnog (samo)pomaganja!

 

Ja ću prvi u tom smislu da budem ponosan, a ostali - kad ko stigne!

Tags:     duhovnost      učenje      prosvjetljenje      ops      opd      svijest      moć      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+5 #1 Bel-Mordok 2013-10-01 23:25
Ljudi idu previše u krajnosti (iz jedne u drugu), što je u stvarnoj prirodi čovjeka (neovisno o normama, doktrinama itd) i prirodi (okolini) poprilično neprirodno (produkt ponašanja kroz doktrine, norme itd), jer svi smo kombinacija OPD-a i OPS-a u isto vrijeme. Ne postoji ni zlatna sredina. Stvar je samo što su neki ljudi više skloni OPS-u, dok su drugi OPD-u. Norme su te koje pokušavaju nekoga i/ili nešto svrstati u ovo ili ono, i tu dolazi do same greške, jer čovjek kao biće ne funkcionira na principu "uključeno-isključeno", "crno-bijelo" i sl., nego je daleko kompleksnija pojava.

Što se tiče dimenzija (4D-a), jasno da nisu svi na istim valnim duljinama, no isto tako se neki trude shvatiti neke stvari, dok drugi na sve to odmahuju rukom. Isto tako, smatram da je svačiji život vlastito putovanje te osobe, s time da svaki pojedinac odlučuje prvenstveno kakva će biti osoba. Vanjski utjecaji su tu da čovjeku daju na uvid razne stvari, pa bili ti utjecaji ovakvi ili onakvi. Nakon svega, pojedinac odlučuje o svom životu, a priče o sudbini su za one koji ne znaju za bolje, jer "tako je lakše, tako su živjeli i naši stari, tako i okolina govori"...

Osobno smatram i ove etikete OPD i OPS potpuno nepotrebnim, jer svi smo mi bića, s kojekakvim razmišljanjima, stavovima itd., no iako smo dio veće svijesti i kolektiva, i sami imamo kakvu-takvu vlastitu svijest. Dalje, to što netko ima spoznaje o ovome ili onome, ne znači da ih treba prakticirati, odnosno, davati ih drugima, pogotovo tek tako, jer nije sve za svakoga (pogotovo za labilne umove). Ili kako to u narodu kažu, "ne bacajte bisere pred svinje".

S druge strane, "svinje" se neće previše vrzmati po ovakvim i sl. portalima, odnosno, tekstovima i temama, jer ih zanimaju druge stvari, stoga ne treba previše ni brinuti, jer kako će razumjeti složene stvari, kada ne znaju niti osnove? Biblija je savršen primjer predoslovnog shvaćanja od strane masa, odnosno, mnogih pojedinaca.

Ne vrijeđam ikoga, ali mislim da je jasno o čemu govorim. Oni koji shvaćaju više od prosjeka (i osobno smatram da je notorna laž da ljudi koriste do 10% mozga, jer to je eventualno tek prosjek gledajući na sveukupno stanovništvo, ali ne vrijedi za svakoga, jer mnogi koriste i daleko manje, dok drugi daleko više; sve je relativno i ovisi o pojedincu - IQ, EQ i sl.) će pokušati pokazati neke stvari drugima i to iz razloga jer im je odavno dosta toga da žive s "svinjama" (bez uvrede ikome, kako ljudima, tako i životinjama; ovo čisto karikiram), dok će neki upravo zato što imaju prošireno shvaćanje upotrijebiti to za vlastitu korist, a na štetu svih ostalih (političari i njihovi šefovi su odličan primjer, kao i njihovi poltroni).

Dosta puta su me ljudi pitali neke stvari o kojima se govori u ovom i sl. tekstovima, i prvo što sam im rekao da ne ulazim u te teme olako, a ako i uđem (razgovor), onda moraju biti svjesni da će čuti neke stvari koje će im na prvi pogled biti totalno ne samo nerazumljive, već i u najveću ruku i neprihvatljive, te da se najčešće ljudima ruše životi kao kule od karata, pošto su naviknuli na nekakav svoj bioritam/način života, da bi sad čuli nekakve drugačije stvari i sve im to zapravo i ima smisla. no unatoč tome se uplaše, pa postanu poprilično nesigurni u sebe i u sve oko sebe, pa naprave još i nekakvu štetu... Zato sam rekao da nije sve za svakoga.

Što se tiče ovog portala, ovo su tek osnove, no ima i nekih naprednijih stvari, samo to je ionako za osobe koje su spremne razmišljati više nego inače, istraživati, te eventualno nešto i naučiti, ali i sami reagirati na stvari koje su eventualno susreli. Oni s nešto jednostavnijim shvaćanjem na sve ovo ionako okrenu glavu, ili ako i pročitaju uplaše se, pa postanu nesigurni u sve, no i to je dio života, da čovjek shvati da postoji daleko više od onoga što se misli da postoji. Eto, jedan sam od pripadnika generacije bivše države u kojoj su nam govorili da je Tito jedan i jedini, da je Jugoslavija jedna i jedina, a sve ostalo (čitav svijet) da je nekakva crna rupa i ništavilo, kad ono, Jugoslavija je tek jako malen komadić zemlje ovog planeta, u Sunčevom sustavu i tko zna kojoj galaksiji u tko zna kojem svemiru, pa ti budi onda "Tito partija, omladina akcija!"...

Mnogi ljudi rade to što rade samo zato što to mogu, no to ne znači da i trebaju. Npr. ako netko ima moć raditi nešto loše, ne znači da to i treba samo zato što to može. Po meni je veća moć ne napraviti loše iako se može. S druge strane, dosta ljudi ne shvaća kada je previše, pa kad im daš prst, uzmu ti i ruku i tijelo i dušu i sve, i onda te šutnu kao zadnje smeće. Zašto? Zato jer to mogu. No takvi su ionako sami po sebi niža vrsta (intelektualno i emocionalno), pošto sami sebe svrstavaju u dotično stanje, pa kad-tad i sami shvate što su zapravo radili, a u istoj su poziciji kao oni kojima su pravili zlo, bude im teško i onda kukulele, "zašto ovo, zašto ono", bla, bla... Gadove ne mrzim, ali ih i ne žalim.

Dalje, naslušao sam se kojekakvih "učitelja", predavanja itd, i svi do jednog pričaju priče koje nikada nisu prošli, ne prolaze, niti će ikada proći, a i da prolaze, ne žive moj život. "Treba ovo, treba ono, budi ovakav, budi onakav, nemoj tako, nego ovako", pa mi daju razne savjete kojih se ni sami ne pridržavaju, ma sit sam toga od davnih dana! Radije živi kako misliš da treba, bez da ugrožavaš drugoga, odnosno, ne čini drugima ono što ne bi volio da se tebi čini. Ne treba tu nekakva posebna filozofija. Čist račun, [censored]a ljubav.

Što se tiče osobnog stanja, moj moto bi bio nešto u smislu: ne slijedi ikoga i/ili išta. Vodi. Budi svoj vođa. I pritom uči što je moguće više (literatura, observacija; ne kaže se bezveze da je bolje učiti na tuđim greškama, nego na vlastitim). Razmišljaj. I djeluj kada je potrebno. Ipak, džabe nekom govoriti bilo što, dok sam ne shvati, nema mu pomoći, no tad je najčešće kasno za mnoge stvari, jer se prođe i sito i rešeto. Zato, misli svojom glavom. Razmišljaj! Za koga vraga služi i ta glava (mozak), ako ne za razmišljanje?!

Doduše, na sve ovo najčešće mi se uzvrate tupi pogledi, pa čak i podsmijeh, no to me ni najmanje ne iritira, jer zanimljivo je to što se odmah prepoznaju oni koji su uskraćeni za nekakvo više razumijevanje. U prijevodu, kako je to govorio moj ujak, niska tarifa (jednodimenzion alne osobe s istim shvaćanjem). Zato samo kažem "ma pusti mene, pričam svašta", nasmijem se i to je to, pa nek si misle štagod im volja. Meni svejedno. To što znam neke stvari ne znači da ih trebam gurati drugima niz grlo. Osim toga, neki i vole da im je tako kako jest, iako se žale na stanje u kojemu su. Svatko zna svoje.

Što se tiče ljudi širih svjetonazora (većih umova), mnogi takvi ljudi se iritiraju zbog drugih koji žive jednostavnim životima (da tako kažem), pa postanu poprilično isfrustrirani, pa čak i depresivni, jer znaju da štagod učinili, ništa se ne mijenja, budale ostaju budale. Ipak, i od budale se može naučiti kako ne biti budala, iako je lakše ponašati se kao takva (društveno je prihvatljivije i nisi meta ozbiljnih pogleda, nego šale i ismijavanja). Sve u svemu, mislim da svatko određuje svoj život, pa kako si napraviš, tako ti je. Hoćeš negativu? Imat ćeš je, samo ne žali se kad ti se vrati, i to s kamatama. Hoćeš nešto dobro? Nije lako isto postići, ali ćeš koliko-toliko živjeti boljim životom, ili barem imati mirnu savjest i ljepši san znajući da si sam s svojim mozgom u miru. Sve je stvar percepcije, pa tko šta voli/želi.

P.S. Možda se nisam u svemu ovome najbolje izrazio, pošto pišem poprilično izmoren, no tko shvati, shvati, tko ne, i ne mora.


@merlin monro, "neki g. Pancirov" je osoba koja je napisala članak s ovog linka 4dportal.com/.../... , a kojega je gospodin Prvulović citirao u aktualnom članku (pri vrhu). :lol: Inače, dobar komentar. LP

@Marin Ra, dobro da si se prepoznao, pogotovo s tako "konstruktivnim komentarom".
www.youtube.com/.../
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9392

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7507

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6018

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7112

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11788

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7009

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8844

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7952

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8032

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7751

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7767

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7086

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9592

Više...

"Logika Stada" i promjene

- "Logika Stada", koja uvjerljivo dominira u masi čovječanstva - nije, tj. ne koristi se ovdje u smislu neke uvredljive kategorije kojom neki od nas, koji su je osvijestili i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8488

Više...
Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

- Religioznost ne znači sama po sebi rast svijesti. - Pravi faktori za rast svijesti su u sferi evolucionizma. - Ne Bog-Apsolut-Izvor (naravno da oni kao nekakva konceptualna poštapalica nisu...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10098

Više...
Shavasana i praksa izvankonceptualizma

Shavasana i praksa izvankonceptualizma

- Praksa izvankonceptualizma u trokutu između: meditacije, emocionalnog pročišćavanja (Dž. Raskina) i shavasane (joga nidre). - Kome ona u opisu djeluje kao banaliziranje duhovne prakse (kakva je to duhovna praksa...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7114

Više...
Hibernacija u Entropiji

Hibernacija u Entropiji

- Strategija s Entropijom, provjereni način: pojednostavljivanje svega u životu, svega onoga što od nas ovisi, na što možemo utjecati, te što više relaksacije.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8738

Više...
S. N. Lazarev, ljubav prema Bogu i praksa izvankonceptualizma

S. N. Lazarev, ljubav prema Bogu i praksa izvankonceptualizma

- U nekima od duhovnih učenja: um nam kreira i pokreće koncept preko kojeg želimo da osjećamo ljubav prema Bogu, što je pod znakom pitanja s obzirom na još uvijek...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11660

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno