4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Glazba skrivena u dimenzijama piramida

24508

Riječ Piramida, što ona uopće znači? Pročitao sam jako puno pretpostavki i teorija o značenju riječi piramida, odnosno što je ona značila i predstavljala. Pored svega toga, ja sam osmislio jedno novo značenje, zasada neizgovoreno, da riječ piramida u suštini znači tonska ili glazbena skala  PI – RA – MI – DA  ili DO – RE – MI – FA.

Da bih svoju teoriju nečim potkrepio odnosno priložio određene dokaze napravit ću sljedeći proračun dimenzija piramida. Prije svega napravit ću mali uvod da čitaoc može pratiti proračune dimenzija Velike Piramide.

 

Formule za dobijanje dimenzija Velike piramide:

Vp = (D : 10/9 ) : 2               Vpp= a/2 * √2,62                Vgp = a/2 * √3,62

a – stranica baze piramide

D – dijagonala baze piramide

Vp – visina piramide

Vpp – visina plohe piramide

Vgp – visina grebena piramide

√2,62 – Jonjićev zlatni rez

 

Ove formule su izvučene iz uradka "Konstrukcija piramide po Jonjićevoj metodi"

 

Ako proučimo konstrukciju piramide po Jonjićevoj metodi vrijednost stranice baze nije bitna, jer uvijek ispadne ista simbolika unutar kuteva (tangenski svih kuteva potvrđuju upotrebu navedenih konstanti) te odnosa stranica i dijagonala.

Ono što sam već naveo upućivalo je na upotrebu Jonjićeve konstante (3,142696805...) i ostalih konstanti navedenih u formulama, koje su do danas bile nepoznate tj. nisu se koristile.

Sve formule izvedene za Veliku piramidu unazad 150 godina (John Taylor, J.H. Cole, Newton i drugi) daju približne, ali ne i točne rezultate (poklapaju se u tri decimale). Ako u njihove formule uvrstimo moje konstante rezultati se poklapaju u svim decimalama.

 

Primjer: Visina piramide je radijus kruga, čiji je opseg jednak opsegu baze piramide, izraženo formulom 2r * Pi = 4a

Upotrebom broja Pi rezultat će se slagati u tri decimale, upotrebom Jonjićeve konstante rezultat će se slagati u svim decimalama. Sve rezultate možemo dobiti upotrebom drugih konstanti bez upotrebe Jonjićeve konstante (pogledati uradak "Jonjićev krug").

Zašto se rezultati kod upotrebe Pi slaže samo u tri decimale?

Zato što klasični Pi ne predstavlja omjer radijusa i opsega kruga, već predstavlja omjer radijusa i opsega nekog mnogokuta na bezbroj stranica, jer ako se Pi dobija aproksimacijom (umnožavanjem stranica) nekog mnogokuta na kraju aproksimacije on je i dalje mnogokut, prema tome nemože se pretvoriti u krug.

Graditelji su upotrebljavali Jonjićevu konstantu, što dokazuje način konstrukcije Velike piramide.

Inzistirajući baš na tim dimenzijama i kutevima koji imaju smisla samo pri upotrebi Jonjićeve konstante. Tada je kvadratura kruga po opsegu i kvadratura kruga po površini moguća. Što je matematički i geometrijski dokazivo u dimenzijama velike piramide. Mislim da se nitko nebi mogao upustiti u gradnju najvećeg objekta na svijetu, i u povjesti ljudske civilizacija, s pogrešnim konstantama i proračunima. Današnja civilizacija nema znanje da ponovo sagradi takav objekat, a ne vidi se ni smisao njene izgradnje. Prema tome došli smo do točke u kojoj možemo zaključiti da smo kroz ljudsku povijest nekakva znanja zaboravili ili ih izgubili, zašto kako, zbog čega možda će nam piramida dati odgovore.

 

Proračune ćemo raditi sa dimenzijama piramide koje je napisao Herod. On je u svom zapisu naveo da stranica baze piramide ima 440 svetih lakata dok je visina 280 svetih lakata, piramida je popločena sa 144 000 vapnenačkih ploča.

Započet čemo konstrukciju piramide sa stranicom baze od 440 svetih lakata.

a= 440           O= 1760           P = 193 600

D = 622,2539674              D/ 2= 311,1269837

 

Sada ćemo izračunati visinu piramide (možemo jedobiti na više načina)

Vp=( D : 10/9) : 2  =  280,0142854

R = D : 10/9 = 622,2539674 : 10/9 = 560,0285707

R/2 = Vp = 280,0142854

 

R- promjer kruga koji ima isti opseg kao i baza piramide

Proračun sa Pi    O = 2r * Pi = 560,0285707 * Pi = 1759,381644

 

Proračun sa svetim židovskim brojem Pi (22/7)

O = 2r *  22/7 = 560,0285707 * 3,142857143 = 1760,089794

 

Proračun sa Jonjićevom konstantom ( JA=3,142696805 )

O= 2r * JA = 560,0285707 * 3,142696805= 1760

Vpp= a/2 * √2,62 = 220 * √2,62 = 356,1011092

Vgp = a/2 * √3,62 = 220 * √3,62 = 418,578547

 

Iz ovih dimenzija na prvi pogled nema ništa neobično, međutim ako čovjek pogleda pravim pogledom otvara mu se svijet za koji nije očekivao da će mu se pokazati. Da to malo pojasnim i da vam otvorim oči. Jedan moj prijatelj je imao uzrečicu, koja mi je sada pala na pamet "Mačići progledaju za sedam dana, a nekim ljudima treba više godina", u ovom slučaju našoj civilizaciji je trebalo više tisuća godina. Analizirajući ove proračune i razmišljajući o simbolici svetog lakta došao sam do sljedećeg zaključka. Uzmemo li u obzir da se konstrukcija piramide može izvesti sa bilo kojom dimenzijom baze i dobit ćemo prikazanu istu simboliku u matematici i geometriji, graditelji dimenziju od 440 svetih lakata nisu uzeli slučajno. Za sveti lakat  nigdje u starim zapisima nema točna vrijednost, što je dosta čudno, ako su ga upotrebljavali u svakodnevnom životu, medjutim ako ga je simbolički upotrebljavala civilizacija ispred nas (tehnološki razvijena) njegovo se značenje izgubilo i nema ga u spisima.

Graditelji su pretpostavljali kad dođemo na određeni nivo tehnološkog i znanstvenog razvoja logički ćemo zaključiti što on znači i što on predstavlja. Dosadašnja razmišljanja i zapažanja su išli u objašnjavanje njegove vrijednosti u dužinu i sve se vrti oko toga ovoliko metara, ovoliko incha, ovoliko stopa, ja ću postaviti stvari malo drugačije.

Civilizacija graditelja piramida je znala da ćemo moći premjeriti piramidu i iz njenih dužinskih mjera dobiti konstante i druge rezultate vezane za proporciju piramida.

Znači kakav god da je metrički ili neki drugi sustav mjerenja današnje civilizacije, pretvarajući 440 svetih lakata u dužinsku mjeru dobit ćemo rezultate u našim mjernim jedinicama. Međutim nemožemo dobiti simbolikčku vrijednost svetog lakta, zato su graditelji insistirali da se generacijski prenese simbolička vrijedost stranice baze piramide od 440 svetih lakata i njene visine od 280svetih lakata, a ne dužinska mjerna jedinica.

Kada civilizacija dođe na nivo znanja iz opće nauke shvatit će pravo značenje 440 «svetih lakata» i sve će im biti daleko jasnije.Postavljam sljedeći zaključak: Sveti lakat nije mjera za dužinu već broj titraja zvuka u jednoj sekundi tj. jedan hertz (hz). Zašto su uzeli baš 440 svetih lakata je jasno ako znamo da je 440 hz ton A, to je središnji ton glazbene skala i po njemu se uštimavaju glazbeni instrumenti.Slučajnost? Nikako.

 

Znači postavljamo sljedeću vrijednost

1 sveti lakat = 1 hertz (hz)

 

Kako je to moguće pa to je otkrio Rudolf Hertz 1886 god.? Čini mi se da smo u povjesti nešto propustili. Moguće je ako idemo od spoznaje da je prije nas na Zemlji postojala tehnološki razvijena civilizacija. Do sada sve teme o prepotopnoj civilizaciji su bila nagađanja, pa ako netko vjeruje neka vjeruje, ako ne vjeruje neka ne vjeruje. E sada je došlo vrijeme da onaj koji ne vjeruje neće moći samo reći "ne vjerujem", nego će morati upotrijebit izraz "neću da vjerujem" što je sasvim nešto drugo. Ovoje sve matematički dokazivo.

Pozivam se na riječi Totha Atlantiđanina (stvarnog gradioca Velike piramide) koji kaže:

"Sve u prirodi se odvija na devet, kako gore tako i dole"

Jonjićeva konstanta (3,142696805...) ima interval na svakih devet brojeva i upotrijebita je u konstrukciji piramide.

"Kako gore tako i dole" da li ove riječi opisuju sinusoidu valnog titraja zvuka na slici, ja mislim da opisuje. Ako ruku savijemo u laktu da li vas asocira na jedan titraj prikazan sinusoidom, mene asocira "Sveti lakat".

Da li ste se ikad upitali zašto su stari Egipćani crtali onako nezgrapne likove sa savijenim rukama u laktu, prikazivali su "sveti lakat". Samo mi ne vjerujemo vlastitim očima, pa smo pomislili da nisu znali crtati, hmm smješno civilizacija koja je toliko toga sagradila da nije imala umjetnike za slikanje? Nema šanse!

Uzmite štap boga Hermesa sa dvostrukom isprepletenom zmijom, prikazuje dvostruku sinusoidu frekvencije. Takav štap nose cvi kršćanski velikodostojnici, mislite da je to slučajno. Pa recimo uzmite Hrvatski pleter dali je to iso ta simbolika? Naravno da je.

Tih simbola je prepun svijet oko vas samo trebate vidjeti. Sve se pretvara u Matrix, otvorila su se vrata za koja niste znali ni da postoje.

Bog govori Jeremiji "Pitaj me i pokazat ću ti stvari za koje si mislio da su nemoguće".

 

Vraćam se na značenje riječi piramida sa početka teksta , PI-RA-MI-DA tonska skala ili DO-RE-MI-FA. Sada su stvari već malo jasnije. Nastavljamo za prikazom dimenzija piramide u svetim laktima odnosno hertzima.

 

Stranica baze a          440                                   -        440hz ton A oktava 4

 

Stranica baze a/2       220                                   -        220hz ton A  oktava 3

 

Dijagonala baze  D     622,2539674                    -        622,254 ton DIS oktava 5

 

Dijagonala baze D/2   311,1269837                  -          311,127hz ton DIS oktava 4

 

Promjer Jonjićeve

Kružnice                      560,0285707                  -        skrivena nota

 

Visina piramide Vp      280,0142854                  -       skrivena nota

 

Visina plohe  Vpp        356,1011092                  -       349, 228 hz ton f oktava 4

 

Visina grebena Vg       418,578547                     -       417 solffeggio frekvencija

 

Opseg baze i

Jonjićevekružnice         1760                               -       1760hz ton A oktava 6

 

Sada ću objasniti skrivene note. One su nevidljive i kriju se iza ovih brojki.Kako?

Prvo moram upoznati ili podsjetiti čitaoca na solfeggio frekvencije. To su frekvencije stare tonske skale, koju je crkva zabranila jer je primjetila da se nešto čudno dešava sa vjernicima.

Vjerovatno usljed pozitivnih utjecaja tih frekvencija na tijelo i mozak ljudi postanu previše samostalni u djelovanju i razmišljanju, što ovima definitivno neštima. Budi ti mirna ovčica moga stada i nemoj previše misliti, nije to dobro za tebe, a za mene starog manipulatora definitivno.Samo stoji i ona « zaklela se zemlja raju da se sve tajne doznaju»

 

UT – 396 hz  - frekvencija oslobadjanje krivnje i straha

RE – 417 hz – frekvencija poništavanje situacije i omogućavanje promjene

MI – 528 hz – frekvencija transformacije i čuda

FA – 639 hz – frekvencija povezivanja

SOL – 741 hz – frekvencija izraza, riješenja

LA – 852 hz – frekvencija budjenja intuicije/ duhovnog stanja

 

Proračun sa promjerom Jonjićevog kruga:

560,0285707 : √1,62 = 440 hz

560,0285707 : √2      = 396 hz

560,0285707 :  √1,125 = 528 hz

 

Ove frekvencije su skrivene u dimenziji promjera Jonjićevog kruga.

 

Proračun sa visinom piramide Vp

280,0142854 : √1,62 = 220 hz

280,0142854 : √2      = 198 hz

280,0142854 : √1,125 = 264 hz

 

Ove frekvencije su skrivene u dimenziji visine piramide.

 

Poslije ovih rezultata čovjek se mora zapitati kako to da je prije nas postojala tehnološki razvijena civilizacija. Povijest  koju smo mi učili to negira, civilizacija na tom prostoru nije mogla biti na tom stupnju razvoja. Ovi proračuni govore da to nije tako, tamo su živjeli naši preci sa daleko većim znanjem nego što ga mi danas imamo, samo si mi to nemožemo priznati.

Šire objašnjenje  rada ovdje nisam poslao.

Ovaj rad sam poslao da vidite stvari drugim očima, da postoje ljudi koji drugačije vide, razmišljaju osjećaju. Ti ljudi nemoraju biti doktori nauka, nosioci katedri, akademici, nemoraju živjeti u velikim i razvijenim zemljama, nego mogu živjeti u vašem susjedstvu biti nezamjetni članovi ovoga društva, radit iz svojih malih kuća za dobrobit svih.

Pokušati otkriti tajne koje su bile sakrivene ljudskom oku. Oko iznad piramide znači da su tajne sakrivene ljudskom oku.

"Tko ima oči neka vidi, tko ima uši neka sluša"

Antonio Jonjić

Tags:     antonio jonjić      piramida      glazba      pi      konstanta      matematika      4dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

IDEJA - Spoj solarnih ploča (FV panela) i Teslinog Wardencliff tornja

IDEJA - Spoj solarnih ploča (FV panela) i Teslinog Wardencliff tornja

Ova ideja nastala je sasvim slučajno, poput nekog bljeska. Njena datacija je septembar 2009. godine. Tek nešto malo kasnije došlo je do razvijanja ideje.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18314

Više...
Problem - Reakcija - Rješenje na hrvatski način

Problem - Reakcija - Rješenje na hrvatski način

  Svatko snima svakoga, a - oko na nebu sve nas - netko je jednom negdje rekao. Budistička filozofija kaže -Kada želiš naći rješenje vrati se na početak problema.

Komentari(1) Klikova:19733

Više...
Da li bi više EU novaca davali ili primali nakon ulaska?

Da li bi više EU novaca davali ili primali nakon ulaska?

  EU ima ozbiljnih problema. Osim (ne)čistoće zemlje i prosječno nepovoljnije klime tu su brojke: Javni (državni) dug po stanovniku  >> Hrvatska: 7864,00 USD // EU:  25.853,19 USD

Komentari(1) Klikova:15835

Više...
Kvadratura kruga - ključ u pravu matematiku

Kvadratura kruga - ključ u pravu matematiku

Kvadratura kruga je jedna od tri matematičke enigme ( dupliranje kocke, trisekcija kuta ) koja se provlači iz vremena pupanja ljudske civilizacije ( ovog civilizacijskog ciklusa ). Do danas nije...

Komentari(1) Klikova:26940

Više...
Neki koraci budućnosti - što god bilo poslije Opere

Neki koraci budućnosti - što god bilo poslije Opere

Doći će vrijeme kada ćete i na parobrodu koji plovi preko okeana svakodnevno moći da čitate novine s važnim vijestima iz svijeta, i kada ćete, koliko god daleko bili, pomoću...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:22290

Više...
Glazba skrivena u dimenzijama piramida

Glazba skrivena u dimenzijama piramida

Riječ Piramida, što ona uopće znači? Pročitao sam jako puno pretpostavki i teorija o značenju riječi piramida, odnosno što je ona značila i predstavljala. Pored svega toga, ja sam osmislio...

Komentari(1) Klikova:24509

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 7. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 7. dio

Sedmi nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije. Teme su: nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije, male kosmičke meditacije, mjesta moći i zrela...

Komentari(1) Klikova:21485

Više...
Nova ili stara matematika?

Nova ili stara matematika?

Antonio Jonjić dolazi iz Osijeka i objašnjava nam nove/stare zadivljujuće metode izračunavanja opsega kružnice, površine kruga, konstrukcije piramide, pa čak su tu jonjićeva konstanta i jonjićev zlatni rez. Više o...

Komentari(6) Klikova:21741

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 6. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 6. dio

Šesti nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije. Teme su: nastanak nematerijalnih i materijalnih živih bića, znanja iz onostranog, nastanak i razvoj kosmosa - inteligencija materije, razvoj...

Komentari(3) Klikova:20520

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 5. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 5. dio

Peti nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije. Teme su: senzitivne točke planete Zemlje, Đavo, sveta znanja, mjesta moći, istina o Isusu Kristu, te razvoj ljudske civilizacije.

Komentari(3) Klikova:20412

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 4. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 4. dio

Četvrti nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije. Teme su: dimenzije Kosmosa, idealni poredak, te aktivni i pasivni tip prosvjetljenja i paraprosvjetljenje.  

Komentari(4) Klikova:22990

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 3. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 3. dio

Treći nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije. Počinjemo temom ljudske aure i nastanka bolesti. Pročitajte u nastavku...

Komentari(2) Klikova:19172

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 2. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 2. dio

Drugi nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije, počevši od teme svjetlećeg tijela. Tekst u nastavku...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18915

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 1. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 1. dio

Ovaj iscrpan tekst objavljen je na forumu 4Dportala, a kako bi ga više približili vama čitateljima (radi nedovoljne posjećenosti/aktivnosti samog foruma), odlučili smo ga objaviti u nekoliko dijelova u obliku...

Komentari(1) Klikova:29193

Više...
Boje - značenje i simbolika

Boje - značenje i simbolika

Nakon članka o značenju položaja spavanja u odnosu na Vaš karakter donosimo i članak o značaju boja po prijedlogu mog prijatelja Krešimira Mrvičina. Boje predstavljaju svojevrsnu neverbalnu komunikaciju i o...

Komentari(1) Klikova:39770

Više...
Simbol Sunca i filozofija elemenata stvaranja kroz istoriju

Simbol Sunca i filozofija elemenata stvaranja kroz istoriju

Kroz vjekove kultura čovjek je prikazivao i slavio energiju, svjetlost, život, stvaranje, godišnja doba i sve što se povezivalo sa Suncem pa tek onda s drugim zvijezdama. Nekako prirodno iz...

Komentari(1) Klikova:40211

Više...
Baner
Baner
Baner

Najnovije

Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti


Istina o Božiću
24 Prosinac 2018, 11.10
Istina o Božiću

KolumnePartneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno