4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Nova ili stara matematika?

22304

Antonio Jonjić dolazi iz Osijeka i objašnjava nam nove/stare zadivljujuće metode izračunavanja opsega kružnice, površine kruga, konstrukcije piramide, pa čak su tu jonjićeva konstanta i jonjićev zlatni rez. Više o ovom zanimljivom znanstvenom radu pročitajte u nastavku...

 

Jonjićeva kružnica i Jonjićev krug

Jonjićev krug je pravilni geometrijski lik kojeg omeđuje Jonjićeva kružnica. Jonjićeva    kružnica je cjelovita linija koja omeđuje Jonjićev krug.
Kvadrat i Jonjićev krug su pravilni geometrijski likovi, koji su međusobno povezani svojim dimenzijama, odnosno sve dimenzije Jonjićevog kruga možemo dobiti iz dimenzije kvadrata i sve dimenzije kvadrata iz dimenzija Jonjićevog kruga.
Dimenzije Jonjićevog kruga i Jonjićeve kružnice su u određenom pravilnom omjeru sa dimenzijama kvadrata izražene u matematičkim  konstantama.
Jonjićeva kružnica može biti izražena u zbroju dijelova jedne cijelovite linije. Veličina dijela cjelovite linije ovisi o udaljenosti između dva sijecišta na Jonjićevoj kružnici, sijecišta čine dva različita pravca koja prolaze kroz središte Jonjićevog kruga čineći određeni kut i presjecaju Jonjićevu kružnicu u dvije točke sjecišta.


Opseg Jonjićevog kruga

Opseg Jonjićevog kruga izražavamo sa umnoškom njegovog  promjera i Jonjićevom konstantom(JA). Prikazano formulom :

O = 2r * JA

O – opseg Jonjićevog kruga
r  -  radijus
JA – Jonjićeva konstanta ( 3,142696805...)

Opseg Jonjićevog kruga možemo prikazati na više načina.

O = a * 4,4444444444

O – opseg Jonjićevog kruga
a – stranica upisanog kvadrata u Jonjićev krug
4,4444444... – konstanta

4,4444444444...= √2 * JA

O = Okv * 10/9

O – opseg Jonjićevog kruga
Okv – opseg upisanog kvadrata u Jonjićev krug
10/9 –  ( 1,111111111...) konstantaO = Okv : 0.9

O – opseg Jonjićevog kruga
Okv – opseg upisanog kvadrata
0,9 – konstanta


Da je Jonjićev krug pravilni geometrijski lik dokazujemo i njegovim rezultatskim vrijednostima.

Stranica kvadrata     dijagonala kvadrata       O= a4          O=2r JA
a                            i promjer

1                            1,414213562                  4                4,444444444

2                            2,828427125                  8                8,888888888

3                            4,242640687                  12              13,33333333

4                            5,656854249                  16              17,77777777

5                            7,071067812                  20              22,22222222

6                            8,485281374                  24              26,66666666

7                            9,899494936                  28              31,11111111

8                            11,3137085                    32              35,55555555

9                            12,72792206                  36              40

10                          14,14213562                  40              44,44444444


Ovi rezultati vrijednosti opsega Jonjićevog kruga su idealni i prema tome je Jonjićev krug idealni geometrijski lik.Površina Jonjićevog kruga

Površina Jonjićevog kruga  se može izraziti kao umnožak kvadrata radijusa i  JA - Jonjićeve konstante.

P = (r * r ) * JA

P- površina Jonjićevog kruga
r – radijus Jonjićevog kruga
JA- Jonjićeva konstanta ( 3,142696805..)

Površinu Jonjićevog kruga možemo izraziti na više načina.

P = Pk * 1,272792206...

P – površina Jonjićevog kruga
Pk – površina kvadrata koji ima isti opseg kao i Jonjićev krug
1,272792206.. – grofova konstanta

P = a * ( d : 10/9 )

P – površina Jonjićevog kruga
a – stranica kvadrata koji ima isti opseg kao i Jonjićev krug
d – dijagonala kvadrata
10/9 – konstanta

P = a * R

P – površina Jonjićevog kruga
a – stranica kvadrata koji ima isti opseg kao i Jonjićev krug
R – promjer Jonjićevog kruga

P = a * ( d * 10/9 )

P – površina Jonjićevog kruga
a – stranica upisanog kvadrata u Jonjićev krug
d – dijagonala upisanog kvadrata u Jonjićev krugJonjićeva konstanta

Jonjićeva konstanta je konstanta koja predstavlja omjer opsega Jonjićevog kruga i njegovog promjera. Služi za proračun svih zaobljenih geometrijskih tijela, da li je upitanju opseg, površina, volumen ili neka druga vrijednost. Sva geometrijska tijela čije se vrijednosti dobiju upotrebom Jonjićeve konstante ulaze u grupu Jonjićevih geometrijskih tijela.

Vrijednost Jonjićeve konstante je 3,142696805...

Ona se može izraziti formulom  JA = √8 * 10/9

Može se dobiti iz dimenzija bilo kojeg kvadrata izraženo formulom

JA/4 = a : ( d : 10/9 )

JA/4 – četvrtina Jonjićeve konstante
a – stranica kvadrata
d – dijagonala kvadrata
Geometrijska konstrukcija Jonjićeve konstante


Nacrtamo kvadrat sa stranicom a = 10      O = 40    D = 10 * √2 = 14,14213562

Sada kada smo dobili dijagonalu D, tu istu dijagonalu podijelimo na devet jednakih
dijelova , sa 1/9  dijagonale D dobili smo polovinu Jonjićeve konstante JA/2 .

D/9 = 1,571348403... = JA/2

Zbrajanjem dvaju devetina dijagonale kvadrata dobijemo dužinu koja je iste vrijednosti kao i
Jonjićeva konstanta JA.

1,571348403... * 2 = 3,142696805...= JA
Kvadratura Jonjićevog kruga po opsegu

Kvadratura Jonjićevog kruga po opsegu je moguća. Za izračunavanje kvadrature Jonjićevog kruga po opsegu bitno je znati dvije sljedeće konstante.

Prva konstanta je 10/9 = 1,111111111          Druga konstanta je 9/10 = 0,9

Formula za izračunavanje kvadrature Jonjićevog kruga po opsegu je:

R = D : 10/9        ili            R = D * 0,9

R- promjer Jonjićeve kružnice
D – dijagonala zdanog kvadrata
10/9 – konstanta
0,9 – konstanta

Definicija: Ako dijagonalu zadanog kvadrata umanjimo za deseti dio te iste dijagonale
dobijemo promjer Jonjićevog kruga čiji je opseg jednak sa opsegom zadanog kvadrata.

Geometrijska konstrukcija kvadrature Jonjićevog kruga po opsegu :

Nacrtamo kvadrat stranica  a = 9    O = 36      D = 12,72792206...

Povučemo dijagonale iz kuteva i dobijemo centar Jonjićevog kruga, nacrtamo Jonjićev krug čija kružnica prolazi kroz vrhove kvadrata, vrijednost dijagonale kvadrata i promjera Jonjićevog kruga je jednaka  D = R
Iz formule za opseg Jonjićevog kruga dobijamo sljedeću vrijednost:

O= R * JA = 12,72792206 * 3,142696805 = 40


Opseg kvadrata sa vrijednosti 40 pripada kvadratu sa stranicama a = 10
Nacrtamo kvadrat sa stranicama a = 10 oko kvadrata a= 9. Sa time smo nacrtali geometrijsku konstrukciju kvadrature Jonjićevog kruga po opsegu.
Kvadratura Jonjićevog kruga po površini

Kvadratura Jonjićevog kruga po površini je moguća. Za izračunavanje kvadrature Jonjićevog kruga po površini trebamo poznavati dvije konstante.

Prva konstanta 1,253534364.. = √JA/2 = √1,571348403


Druga konstanta 1,128180928..= √1,272792206..

Formule za izračunavanje kvadrature Jonjićeva kruga po površini su :

A = a * 1,253534364...

A – stranica kvadrata koji ima istu površinu kao i Jonjićev krug
a – stranica upisanog kvadrata u Jonjićev krug

D = d * 1,253534364...

D – dijagonala kvadrata koji ima istu površinu kao i Jonjićev krug
d – dijagonala upisanog kvadrata u Jonjićev krug

D = R * 1,253534364..

D – dijagonala kvadrata koji ima istu površinu kao i Jonjićev krug
R – promjer  Jonjićevog kruga koji ima istu površinu kao i kvadrat

A = a * 1,128180928..

A – stranica kvadrata koji ima istu površinu kao i Jonjićev krug
a – stranica kvadrata koji ima isti opseg kao i Jonjićev krug

D = d * 1,128180928..

D – dijagonala kvadrata koji ima istu površinu kao i Jonjičev krug
d – dijagonala kvadrata koji ima isti opseg kao i Jonjićev krug

D = ( R * 10/9 ) * 1,128280928...

D – dijagonala kvadratakoji ima istu površinu kao i Jonjićev krug
R – promjer Jonjićevog kruga

Geometrijsku konstrukciju kvadrature Jonjićevog kruga po površini, možemo uraditi pomoću Jonjićevog trokuta i konstrukcije piramide Jonjićevom metodom.


Jonjićev trokut

Definicija Jonjićevog trokuta: Jonjićev trokut je pravokutni trokut u kojem je omjer veće katete i manje katete grofova konstanta ( 1,272792206..), a omjer hipotenuze i manje katete

Jonjićev zlatni rez ( 1,618641406...)

Osnovni Jonjićev trokut je sljedećih dimenzija

a= 1  -  manja kateta
b= 1,272792206..  – veća kateta
c= 1,618641406...  – hipotenuza

Dobijanje grofove konstante    √1,62 = 1,272792206...

Dobijanje Jonjićevog zlatnog reza    √2,62 = 1,618641406...


Geometrijska konstrukcija kvadrature Jonjićevog kruga pomoću Jonjićevog trokuta:

Ako imamo kvadrat sa stranicama a = 10    O = 40    D = 14,14213562

Jonjićev krug sa istim opsegom kao zadani kvadrat  O = 40  ima vrijednost promjera
R = 12,72792206  površina  P = 127,2792206

Formiramo Jonjićev trokut na sljedeći način : stranica  b = a * √1,62

b = 10 * 1,272792206 = 12,72792206    Površina pravkokutnika(Pp) kojeg čine dva Jonjićeva trokuta identična je površini Jonjićevog kruga

Pp = a * b = 10 * 12,72792206 = 127,2792206

c = a * √2,62 = 10 * 1,618641406 = 16,18641406

Dobijeni pravokutnik podijelimo na četiri jednaka pravokutnika, od njih napravimo kvadrat koji ima manji kvadrat u sredini. Površina tog kvadrata je veća za manji kvadrat od površine Jonjićevog kruga.Konstrukcija piramide Jnjićevom metodom


Prvi način : pomoću formule iz kvadrature Jonjićevog kruga po opsegu, a to je

R = D : 10/9

Imamo stranicu baze kvadratne piramide a = 10      O = 40    D = 14,14213562

Visina piramide (Vp) je identična radijusu Jonjićevog kruga koji ima isti opseg kao i baza piramide.

R = D : 10/9 = 14,14213562 : 1,111111111 = 12,72792206
R/2 = 6,363961032 = Vp

Visinu spajamo sa kutevima kvadratne baze i dobili smo piramidu.

U konstrukciji piramide imamo tri pravokutna  trokuta, koji svojim kutevima
potvrđuju prisutnost konstanti u svojoj konstrukciji.

Pvi trokut 

a = 6,363961031              a- visina piramide
b = 7,071067812              b- polovina dijagoonale baze piramide
c = 9,513148795              c – greben piramide

α= 41,9872125            tan α = 0,9

0,9 – konstanta za izračunavanje kvadrature jonjićevog kruga
po opsegu

β= 48,0127875            tan β= 1,1111111111...

10/9 – konstanta za izračunavanje kvadratTure jonjićevog kruga
po opsegu

Dobijanje vrijednosti grebena piramide (Vg)

Vg = a/2 * √3,62

Vg – visina grebena
a – stranica baze piramide
√3,62 – konstanta za dobijanje vrijednosti grebena ( 1,902629759...)

Drugi trokut

a = 5                                  a – plovica stranice baze
b = 8,093207028              b – visina plohe piramide
c = 9,513148795                c – greben piramide

α = 58,29214214            tan α = 1,618641406

1,618641406 – jonjićev zlatni rez

β = 31,70785786            tan β = 0,617802063

0,617802063 – jednak je sin α iz trećeg trokuta i upućuje na JA-jonjićevu konstantu
Treći trokut

a = 5                                a – polovica stranice
b = 6,363961031              b – visina piramide
c = 8,093207028              c – visina plohe piramide

α = 38,15580654            tan α = 0,785674201

0,785674201 – četvrtina jonjićeve konstante JA

β = 51,84419346            tan β = 1,272792206

1,272792206 – grofova konstanta

Ovaj trokut je zanimljiv po tome što predstavlja 1/8 ( jednu osminu ) površine jonjićevog kruga koji ima isti opseg kao i baza piramide. Spajanjem četiri manja pravokutnika ( sastavljenog od dva jonjićeva trokuta) u jedan veliki pravokutnik dobili smo pravokutnik sa identičnom površinom kao i jonjićev trokut,  čiji je radijus identičan visini piramide, a opseg jednak opsegu baze piramide. Ako četiri manja pravokutnika spojimo u kvadrat u sredini smo formirali mali kvadrat. Kvadrat sastavljen na taj način ima površinu uvećanu za površinu malog kvadrata u odnosu na površinu jonjićevog kruga. Ovo je geometrijska konstrukcija kvadrature jonjićevog kruga po površini pomoću konstrukcije piramide jonjićevom metodom.

 

Drugi način

Drugi način konstrukcije pravimo pomoću jonjićevog trokuta. Tu možemo izvesti dvije formule pomoću kojih pravimo konstrukciju.

Vp = a/2 * 1,272792206...

Vp – visina piramide
a/2 – polovina stranice baze piramide
1,272792206 – grofova konstanta

Vpl = a/2 * 1,618641406...

Vpl – visina plohe piramide
a/2 – polovina stranice baze piramide
1,618641406 – jonjićev zlatni rez


Dupliranje volumena

Za dupliranje volumena geometrijskih tijela  koristimo jednu konstantu, a  to je treći korijen iz dva ( 1,25992105 ).

Ako želimo duplo uvećati volumen nekog geometrijskog tijela napravimo umnožak bilo koje dimenzije tog tijela i konstante za dupliranje volumena 1,25992105

Koristimo sljedeću formulu

A = a * 1,25992105

A – stranica kocke sa uduplanim volumenom
a – stranica kocke kojoj uduplavamo volumen
1,25992105 – konstanta za dupliranje volumena ili treći korijen iz dvaJonjićeva kocka


a = √1,62          Opl = 5,091168824          Dpl = 1,8        Dpr = 2,204540769

Vk = 2,061923374

a – stranica kocke
Opl – opseg plohe kocke
Dpl- dijagonala plohe
Dpr – prostorna dijagonala
Vk – volumen kocke

Jonjićev krug koji ima isti opseg kao i ploha kocke

R = 1,62      R/2 = 0,81        Ojk= R * JA = 5,091168824   

Pjk = (R/2 * R/2) * JA = 2,061923374

Vk/ Pjk = 2,061923374 : 2,061923374 = 1

Zaključak: Jonjićeva kocka je specifična po tome da je njezin volumen identičan sa površinom jonjićevog kruga čiji je opseg identičan sa opsegom plohe jonjićeve kocke.Dupliranje volumena jonjićeve kocke

Stranica jonjićeve kocke    a = √1,62 = 1,272792206..  Vk = 2,061923374

Stranica kocke uduplanog volumena jonjićeve kocke A = √1,62 * 1,25992105

A = 1,603617693          Vk = 4,123846748 

Jonjićev krug koji ima isti opseg kao i ploha uduplane kocke

O = 6,41447077          R = 2,041072101  R/2 = 1,020536051

Pjk = 3,273099333

Vk/Pjk = 4,123846748 : 3,273099333 = 1,25992105

Kod kocke uduplanog volumena od jonjićeve kocke omjer volumena te kocke i površine jonjićevog kruga, koji ima isti opseg kao i ploha kocke uduplanog volumeena, je konstanta za izračunavanje dupliranja volumena ( treći korijen iz dva).Konstante


3,142696805...= √8 * 10/9    - Jonjićeva konstanta ( JA )


4.44444444... = √2 * JA        - konstanta za izračunavanje opsega Jonjićevog kruga


10/9 = 1,11111111...            – konstanta za izračunavanje kvadrature Jonjićevog kruga po opsegu, i za izračunavanje opsega Jonjićevog kruga

9/10 = 0,9                            - konstanta za izračunavanje kvadrature Jonjićevog kruga po opsegu, i za izračunavanje opsega Jonjićevog kruga

1,128180928 = √1,272792206      - konstanta za izračunavanje kvadrature jonjićevog kruga po površini

1,253534364 = √1,571348403      - konstanta za izračunavanje kvadrature jonjićevog kruga po površini

1,272792206 = √1,62                    - grofova konstanta


1,618641406 = √2,62                    - Jonjićev zlatni rez


1,902629759 - √3,62                    - konstanta za izračunavanje vrijednosti grebena piramide                                       

1,25992105                                  - konstanta za izračunavanje uduplanog volumena

 

Jonjić Antonio
Lokrumska 35
synmar@net.hr
Osijek 31000
Croatia

Tags:     jonjić      antonio      jonjićeva konstanta      4dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+3 #6 Bel-Mordok 2011-10-24 13:29
Pi
z0r.de/1976

Najpoznatiji matematičar danas, Grigori Perelman: 'Što će mi milijun kad upravljam svemirom?!'
4dportal.com/.../...

How Japanese kids learn to multiply in primary school
www.facebook.com/.../
ili
https
Citat
 
 
+6 #5 4Dportal 2011-09-07 09:14
Evo odlična knjiga za ovu temu:

Matematički Dvoboji
ljevak.hr/.../...

8)
Citat
 
 
+8 #4 Bel-Mordok 2011-09-06 16:10
V.K. To stoji, ali članak nije o Tesli, pa samim time drži se teme. Teslu i ostalo sam naveo samo kao primjer da se veliki umovi kod nas ne poštivaju jer su kontroverzni, odnosno, radi neke usporedbe s svim ostalim velikim umovima ovih prostora koji su također odbačeni od države, a dokraja su ti odbačeni ipak bili u pravu, a država jako "pametna", pa sada plaća korištenje tih patenata koji su u tuđem vlasništvu...

NIGGA STOLE MY BIKE 10 hours
www.youtube.com/.../

Nigga Stole My Bike ( real life version )
www.youtube.com/.../

Nigga Returned My Bike
www.youtube.com/.../
Citat
 
 
+8 #3 Bel-Mordok 2011-09-06 15:23
@Mate
Razumijemo se mi, ali to ne mijenja činjenicu da se sve mijenja, kako mi, tako i spoznaje koje smo usvojili, pa tako i taj Pi. Imao sam nekoliko dokumentaraca o matematici u kojima govore vrhunski profesori i matematičari i koji su lijepo dokazali da se stvarni broj Pi razlikuje u nekim znamenkama, no evo, stavit ću par videoklipova koji to vrlo slikovito i jednostavnije pojašnjavaju...

Pi Is (still) Wrong
www.youtube.com/.../

Pi is wrong! Here comes Tau Day
www.youtube.com/.../

π really is wrong!
scientopia.org/.../...

The Tau Manifesto
tauday.com/

A što se tiče pojašnjavanja većih znalaca o tome, nemam ništa protiv, slobodno. :)

@ V.K. Ne bih o tome ovdje (u ovom članku, da ne pravim offtopic), jer nije korijen New Age-a u njegovom svjetonazoru, već je daleko daleko starije...

Kvadratura kruga - ključ u pravu matematiku
4dportal.com/.../...

Glazba skrivena u dimenzijama piramida
4dportal.com/.../...

Vedska matematika
4dportal.com/.../...
Citat
 
 
+8 #2 Bel-Mordok 2011-09-06 00:51
Ovaj članak je dosta zanimljiv, a već sam čuo o dotičnoj osobi prije nekog vremena. Naravno, čovjek je morao nekako nazvati svoje viđenje određenih formula, a dokraja nije ni bitno kakva su im imena, bitno je da stvar funkcionira, a to što je nekome toliko presmiješno da ga ide izrugivati samo zato što se čovjek tako preziva, odnosno, što je eto, nekako nazvao to svoje otkriće, samo govori o tim osobama da najvjerovatnije ni same ne razumiju o čemu se ovdje zapravo radi, a isto tako da im je samo do šale i zafrkancije, jer nisu sposobni shvatiti neke više stvari, pa tako ni ove u ovom članku... Mislim, ok, i meni je malo smiješno, priznajem, ali ne treba to gledati tako (a pogotovo ne kroz izrugivanje), sam naziv je manje bitan, već bitno je da stvar očito funkcionira.

Drugo, odavno je poznato da Pi nije baš 3,14..., već da ima odstupanja, samo to bi bila prevelika situacija da se to sve sad mijenja, pa se i dalje računa po starome.

Treće, a kada bi se ovaj rad i prihvatio, definitivno se ne bi zvao Jonjićev sistem ili kako već je sam autor zamislio (a što je napravio da bi se ipak znalo čiji je rad, odnosno, da se zna o čemu se radi, mislim to inače rade svi znanstvenici, pa u čemu je stvar...), već bi država ili neka tvrtka ili tko već kad tad to oteo i prisvojio, te nazvao nekim svojim imenima, baš kao što su pokradena mnoga znanstvena otkrića od ljudi s naših prostora (Tesla, Bošković, Radman, Đikić...), jer kod nas sve što valja zapravo ništa ne vrijedi, jer naš mentalitet pljuje po svemu i ponižava i do preko granica gluposti (sam Einstein je rekao da je ljudska glupost beskonačna), ali zato stranci, pogotovo "tupavi Ameri", kako mi to volimo reći, fino to otkupe i implementiraju u svoje društvo, pa su u samo 200 godina postala najjača i najrazvijenija sila svijeta (ne opravdavam ih, a osim toga, u današnje vrijeme se raspadaju, no u odnosu na nas žive u totalno nekom drugom svijetu), i unatoč svojim krizama itd. i dalje žive bolje nego mi, jer znaju uzeti i poštivati ono što valja, a ne pljuvati po tome...

Tako su isto isti ti tupavi Ameri preuzeli najviše rangirane naciste i znanstvenike i napravili NASA-u, te mnoge druge stvari i izume, pa sada s svim tim znanjem drmaju svijetom, a mi se pametni s poštenjačinama na čelu (kao što su Sanader i slični) i dalje koljemo svakih desetak godina u kojekakvim tupavim i nepotrebnim ratovima... Pa tko je onda pametan, a tko je onda lud? Zašto stalno ponižavamo naše ljude koji imaju kvalitete? Mnogi s ovih prostora su najviše priznati u svijetu, mnogi radnici koji odu živjeti vani su priznatiji i od samih Amera, Japanaca, Njemaca itd, a mi ih ovdje pljujemo kao da su stoka i budale... Čemu to? Po meni je to samo primitivizam i ljubomora, bezkarakternost ...

Zašto ne bi takve stvari kao što su ova otkrića ugradili u vlastito društvo i samim time imali bolji život, a ne tjerali pametne ljude s ovih prostora nekim tamo rednecima u Americi, samo zato što oni imaju para, koji otkupe njihove patente i prodaju ih kao svoje i na tome zarađuju masne pare i imaju globalni utjecaj, a imaju para jer znaju ulagati, eto zato imaju para, a ne kao mi, sve bi odjednom, pa dokraja šipak i onda smo ljuti na sve, osim na sami sebe... Eto, još jedan primjer, iz Slavonije se izvozi hrastovima i ostalo drveće u Njemačku, Italiju itd, od čega oni prave vrhunski namještaj, papire, čačkalice itd, a mi od njih kupujemo ne taj namještaj s punim drvetom (jer su cijepe paprene), već onaj koji je napravljen od piljevine, papir koji je naš na kojega mi opet šaljemo zahjtev Talijanima itd. da nam printaju časopise, što znači da duplo od njih kupujemo vlastite sirovine, te čačkalice... Mislim, jel se to isto ne može proizvoditi kod nas ili smo stvarno toliko tupavi da svi drugi znaju bolje baš sve bolje od nas samih, a mi smo tu samo da šutke plaćamo sve to...?

S druge strane, poštivaju se smradovi kao što su ovi na vlasti i u oporbi, bankama itd. koji nas danonoćno uništavaju na razne načine i još im se divimo, jer eto, imaju masu broševa i lijepa odijela, kravate i zalizane kosice, a u slobodno vrijeme idu na kojekakve krkanijade gledajući kojekakve druge krkane i Ksene žene-ratnice nikakve kvalitete pritom se busajući u prsa da su prave muškarčine, dok te nekakve ženskice u šljokicama glume kao da su ne znam šta nevjerovatno i da su sve nedodirljive, kraljisssee i sl. gluposti, pih...

Pokušajte sami nešto ovako izumiti (ili nešto bolje u drugom području znanosti), pa nazovite to kako god hoćete, pa ćemo vidjeti onda kakve će biti reakcije i hoće li vam se netko smijati samo zato što ste svoj izum nazvali po nekom imenu, prezimenu, planetu ili šta već, ili će vam ipak čestitati i reći "Bravo! Kako se ja toga nisam prije sjetio?" i biti vlasnik svoga izuma i proizvoda... A možete prodati sve strancima za neke male pare (jer oni su kao bolji od nas i znaju bolje, a njima je to ionako sve sića od iznosa), pa onda sve to isto otkupljivati po znatno višoj cijeni kao što je dosad slučaj... ;) Da su oni šabani poslušali Teslu i sve ostale naše znanstvenike i izumitelje, ne bi mi plaćali struju i telekomunikacij e nekakvom HEP-u, T-COM-u i ostalima koji su strano vlasništvo kojekakvih stranih šabana, već bi imali to kao svoje, pa možda čak i besplatno... I zašto da nama Coca-Cola određuje kakvu ćemo mi vodu piti i koliko? Mislim, ta tvrtka je privatizirala mnoge izvore kod nas, a eto i INA je također strano vlasništvo, primjera ima bezbroj... Sve ono što je dobro i što valja stranci pokupovaše, a nama ništa ne ostaje, jer ne poštivamo svoje, dok tuđu šušu i smeća dižemo u nebesa misleći da ćemo biti nešto uspješniji i bolji od ostatka naroda, a takve u svijetu gledaju kao nižu klasu, stoga, nije ni čudo što je ovakva situacija kod nas, kad sami sebe ne poštivamo i gledamo kako ćemo se još više uništiti... A stranci mlate pare i smješkaju se s golim ženama dok ispijaju koktele na kojekakvim plažama (pogotovo našom; Dubrovnik je sve više grad moćnih stranaca)... A kad stranac ima kontrolu, znanje i resurse, mislite li da je njega briga za ikoga od nas i da će nam pomoći kada nam bude trebalo?
Citat
 
 
+3 #1 4Dportal 2011-09-05 13:56
Vedska matematika
4dportal.com/.../...
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

IDEJA - Spoj solarnih ploča (FV panela) i Teslinog Wardencliff tornja

IDEJA - Spoj solarnih ploča (FV panela) i Teslinog Wardencliff tornja

Ova ideja nastala je sasvim slučajno, poput nekog bljeska. Njena datacija je septembar 2009. godine. Tek nešto malo kasnije došlo je do razvijanja ideje.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18701

Više...
Problem - Reakcija - Rješenje na hrvatski način

Problem - Reakcija - Rješenje na hrvatski način

  Svatko snima svakoga, a - oko na nebu sve nas - netko je jednom negdje rekao. Budistička filozofija kaže -Kada želiš naći rješenje vrati se na početak problema.

Komentari(1) Klikova:20190

Više...
Da li bi više EU novaca davali ili primali nakon ulaska?

Da li bi više EU novaca davali ili primali nakon ulaska?

  EU ima ozbiljnih problema. Osim (ne)čistoće zemlje i prosječno nepovoljnije klime tu su brojke: Javni (državni) dug po stanovniku  >> Hrvatska: 7864,00 USD // EU:  25.853,19 USD

Komentari(1) Klikova:16262

Više...
Kvadratura kruga - ključ u pravu matematiku

Kvadratura kruga - ključ u pravu matematiku

Kvadratura kruga je jedna od tri matematičke enigme ( dupliranje kocke, trisekcija kuta ) koja se provlači iz vremena pupanja ljudske civilizacije ( ovog civilizacijskog ciklusa ). Do danas nije...

Komentari(1) Klikova:27533

Više...
Neki koraci budućnosti - što god bilo poslije Opere

Neki koraci budućnosti - što god bilo poslije Opere

Doći će vrijeme kada ćete i na parobrodu koji plovi preko okeana svakodnevno moći da čitate novine s važnim vijestima iz svijeta, i kada ćete, koliko god daleko bili, pomoću...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:22766

Više...
Glazba skrivena u dimenzijama piramida

Glazba skrivena u dimenzijama piramida

Riječ Piramida, što ona uopće znači? Pročitao sam jako puno pretpostavki i teorija o značenju riječi piramida, odnosno što je ona značila i predstavljala. Pored svega toga, ja sam osmislio...

Komentari(1) Klikova:25075

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 7. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 7. dio

Sedmi nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije. Teme su: nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije, male kosmičke meditacije, mjesta moći i zrela...

Komentari(1) Klikova:22010

Više...
Nova ili stara matematika?

Nova ili stara matematika?

Antonio Jonjić dolazi iz Osijeka i objašnjava nam nove/stare zadivljujuće metode izračunavanja opsega kružnice, površine kruga, konstrukcije piramide, pa čak su tu jonjićeva konstanta i jonjićev zlatni rez. Više o...

Komentari(6) Klikova:22305

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 6. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 6. dio

Šesti nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije. Teme su: nastanak nematerijalnih i materijalnih živih bića, znanja iz onostranog, nastanak i razvoj kosmosa - inteligencija materije, razvoj...

Komentari(3) Klikova:21018

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 5. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 5. dio

Peti nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije. Teme su: senzitivne točke planete Zemlje, Đavo, sveta znanja, mjesta moći, istina o Isusu Kristu, te razvoj ljudske civilizacije.

Komentari(3) Klikova:20891

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 4. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 4. dio

Četvrti nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije. Teme su: dimenzije Kosmosa, idealni poredak, te aktivni i pasivni tip prosvjetljenja i paraprosvjetljenje.  

Komentari(4) Klikova:23471

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 3. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 3. dio

Treći nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije. Počinjemo temom ljudske aure i nastanka bolesti. Pročitajte u nastavku...

Komentari(2) Klikova:19665

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 2. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 2. dio

Drugi nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije, počevši od teme svjetlećeg tijela. Tekst u nastavku...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:19415

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 1. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 1. dio

Ovaj iscrpan tekst objavljen je na forumu 4Dportala, a kako bi ga više približili vama čitateljima (radi nedovoljne posjećenosti/aktivnosti samog foruma), odlučili smo ga objaviti u nekoliko dijelova u obliku...

Komentari(1) Klikova:29791

Više...
Boje - značenje i simbolika

Boje - značenje i simbolika

Nakon članka o značenju položaja spavanja u odnosu na Vaš karakter donosimo i članak o značaju boja po prijedlogu mog prijatelja Krešimira Mrvičina. Boje predstavljaju svojevrsnu neverbalnu komunikaciju i o...

Komentari(1) Klikova:40624

Više...
Simbol Sunca i filozofija elemenata stvaranja kroz istoriju

Simbol Sunca i filozofija elemenata stvaranja kroz istoriju

Kroz vjekove kultura čovjek je prikazivao i slavio energiju, svjetlost, život, stvaranje, godišnja doba i sve što se povezivalo sa Suncem pa tek onda s drugim zvijezdama. Nekako prirodno iz...

Komentari(1) Klikova:41031

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno