Croatian English French German Italian Russian Spanish Swedish

4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Nova ili stara matematika?

16223

Antonio Jonjić dolazi iz Osijeka i objašnjava nam nove/stare zadivljujuće metode izračunavanja opsega kružnice, površine kruga, konstrukcije piramide, pa čak su tu jonjićeva konstanta i jonjićev zlatni rez. Više o ovom zanimljivom znanstvenom radu pročitajte u nastavku...

 

Jonjićeva kružnica i Jonjićev krug

Jonjićev krug je pravilni geometrijski lik kojeg omeđuje Jonjićeva kružnica. Jonjićeva    kružnica je cjelovita linija koja omeđuje Jonjićev krug.
Kvadrat i Jonjićev krug su pravilni geometrijski likovi, koji su međusobno povezani svojim dimenzijama, odnosno sve dimenzije Jonjićevog kruga možemo dobiti iz dimenzije kvadrata i sve dimenzije kvadrata iz dimenzija Jonjićevog kruga.
Dimenzije Jonjićevog kruga i Jonjićeve kružnice su u određenom pravilnom omjeru sa dimenzijama kvadrata izražene u matematičkim  konstantama.
Jonjićeva kružnica može biti izražena u zbroju dijelova jedne cijelovite linije. Veličina dijela cjelovite linije ovisi o udaljenosti između dva sijecišta na Jonjićevoj kružnici, sijecišta čine dva različita pravca koja prolaze kroz središte Jonjićevog kruga čineći određeni kut i presjecaju Jonjićevu kružnicu u dvije točke sjecišta.


Opseg Jonjićevog kruga

Opseg Jonjićevog kruga izražavamo sa umnoškom njegovog  promjera i Jonjićevom konstantom(JA). Prikazano formulom :

O = 2r * JA

O – opseg Jonjićevog kruga
r  -  radijus
JA – Jonjićeva konstanta ( 3,142696805...)

Opseg Jonjićevog kruga možemo prikazati na više načina.

O = a * 4,4444444444

O – opseg Jonjićevog kruga
a – stranica upisanog kvadrata u Jonjićev krug
4,4444444... – konstanta

4,4444444444...= √2 * JA

O = Okv * 10/9

O – opseg Jonjićevog kruga
Okv – opseg upisanog kvadrata u Jonjićev krug
10/9 –  ( 1,111111111...) konstantaO = Okv : 0.9

O – opseg Jonjićevog kruga
Okv – opseg upisanog kvadrata
0,9 – konstanta


Da je Jonjićev krug pravilni geometrijski lik dokazujemo i njegovim rezultatskim vrijednostima.

Stranica kvadrata     dijagonala kvadrata       O= a4          O=2r JA
a                            i promjer

1                            1,414213562                  4                4,444444444

2                            2,828427125                  8                8,888888888

3                            4,242640687                  12              13,33333333

4                            5,656854249                  16              17,77777777

5                            7,071067812                  20              22,22222222

6                            8,485281374                  24              26,66666666

7                            9,899494936                  28              31,11111111

8                            11,3137085                    32              35,55555555

9                            12,72792206                  36              40

10                          14,14213562                  40              44,44444444


Ovi rezultati vrijednosti opsega Jonjićevog kruga su idealni i prema tome je Jonjićev krug idealni geometrijski lik.Površina Jonjićevog kruga

Površina Jonjićevog kruga  se može izraziti kao umnožak kvadrata radijusa i  JA - Jonjićeve konstante.

P = (r * r ) * JA

P- površina Jonjićevog kruga
r – radijus Jonjićevog kruga
JA- Jonjićeva konstanta ( 3,142696805..)

Površinu Jonjićevog kruga možemo izraziti na više načina.

P = Pk * 1,272792206...

P – površina Jonjićevog kruga
Pk – površina kvadrata koji ima isti opseg kao i Jonjićev krug
1,272792206.. – grofova konstanta

P = a * ( d : 10/9 )

P – površina Jonjićevog kruga
a – stranica kvadrata koji ima isti opseg kao i Jonjićev krug
d – dijagonala kvadrata
10/9 – konstanta

P = a * R

P – površina Jonjićevog kruga
a – stranica kvadrata koji ima isti opseg kao i Jonjićev krug
R – promjer Jonjićevog kruga

P = a * ( d * 10/9 )

P – površina Jonjićevog kruga
a – stranica upisanog kvadrata u Jonjićev krug
d – dijagonala upisanog kvadrata u Jonjićev krugJonjićeva konstanta

Jonjićeva konstanta je konstanta koja predstavlja omjer opsega Jonjićevog kruga i njegovog promjera. Služi za proračun svih zaobljenih geometrijskih tijela, da li je upitanju opseg, površina, volumen ili neka druga vrijednost. Sva geometrijska tijela čije se vrijednosti dobiju upotrebom Jonjićeve konstante ulaze u grupu Jonjićevih geometrijskih tijela.

Vrijednost Jonjićeve konstante je 3,142696805...

Ona se može izraziti formulom  JA = √8 * 10/9

Može se dobiti iz dimenzija bilo kojeg kvadrata izraženo formulom

JA/4 = a : ( d : 10/9 )

JA/4 – četvrtina Jonjićeve konstante
a – stranica kvadrata
d – dijagonala kvadrata
Geometrijska konstrukcija Jonjićeve konstante


Nacrtamo kvadrat sa stranicom a = 10      O = 40    D = 10 * √2 = 14,14213562

Sada kada smo dobili dijagonalu D, tu istu dijagonalu podijelimo na devet jednakih
dijelova , sa 1/9  dijagonale D dobili smo polovinu Jonjićeve konstante JA/2 .

D/9 = 1,571348403... = JA/2

Zbrajanjem dvaju devetina dijagonale kvadrata dobijemo dužinu koja je iste vrijednosti kao i
Jonjićeva konstanta JA.

1,571348403... * 2 = 3,142696805...= JA
Kvadratura Jonjićevog kruga po opsegu

Kvadratura Jonjićevog kruga po opsegu je moguća. Za izračunavanje kvadrature Jonjićevog kruga po opsegu bitno je znati dvije sljedeće konstante.

Prva konstanta je 10/9 = 1,111111111          Druga konstanta je 9/10 = 0,9

Formula za izračunavanje kvadrature Jonjićevog kruga po opsegu je:

R = D : 10/9        ili            R = D * 0,9

R- promjer Jonjićeve kružnice
D – dijagonala zdanog kvadrata
10/9 – konstanta
0,9 – konstanta

Definicija: Ako dijagonalu zadanog kvadrata umanjimo za deseti dio te iste dijagonale
dobijemo promjer Jonjićevog kruga čiji je opseg jednak sa opsegom zadanog kvadrata.

Geometrijska konstrukcija kvadrature Jonjićevog kruga po opsegu :

Nacrtamo kvadrat stranica  a = 9    O = 36      D = 12,72792206...

Povučemo dijagonale iz kuteva i dobijemo centar Jonjićevog kruga, nacrtamo Jonjićev krug čija kružnica prolazi kroz vrhove kvadrata, vrijednost dijagonale kvadrata i promjera Jonjićevog kruga je jednaka  D = R
Iz formule za opseg Jonjićevog kruga dobijamo sljedeću vrijednost:

O= R * JA = 12,72792206 * 3,142696805 = 40


Opseg kvadrata sa vrijednosti 40 pripada kvadratu sa stranicama a = 10
Nacrtamo kvadrat sa stranicama a = 10 oko kvadrata a= 9. Sa time smo nacrtali geometrijsku konstrukciju kvadrature Jonjićevog kruga po opsegu.
Kvadratura Jonjićevog kruga po površini

Kvadratura Jonjićevog kruga po površini je moguća. Za izračunavanje kvadrature Jonjićevog kruga po površini trebamo poznavati dvije konstante.

Prva konstanta 1,253534364.. = √JA/2 = √1,571348403


Druga konstanta 1,128180928..= √1,272792206..

Formule za izračunavanje kvadrature Jonjićeva kruga po površini su :

A = a * 1,253534364...

A – stranica kvadrata koji ima istu površinu kao i Jonjićev krug
a – stranica upisanog kvadrata u Jonjićev krug

D = d * 1,253534364...

D – dijagonala kvadrata koji ima istu površinu kao i Jonjićev krug
d – dijagonala upisanog kvadrata u Jonjićev krug

D = R * 1,253534364..

D – dijagonala kvadrata koji ima istu površinu kao i Jonjićev krug
R – promjer  Jonjićevog kruga koji ima istu površinu kao i kvadrat

A = a * 1,128180928..

A – stranica kvadrata koji ima istu površinu kao i Jonjićev krug
a – stranica kvadrata koji ima isti opseg kao i Jonjićev krug

D = d * 1,128180928..

D – dijagonala kvadrata koji ima istu površinu kao i Jonjičev krug
d – dijagonala kvadrata koji ima isti opseg kao i Jonjićev krug

D = ( R * 10/9 ) * 1,128280928...

D – dijagonala kvadratakoji ima istu površinu kao i Jonjićev krug
R – promjer Jonjićevog kruga

Geometrijsku konstrukciju kvadrature Jonjićevog kruga po površini, možemo uraditi pomoću Jonjićevog trokuta i konstrukcije piramide Jonjićevom metodom.


Jonjićev trokut

Definicija Jonjićevog trokuta: Jonjićev trokut je pravokutni trokut u kojem je omjer veće katete i manje katete grofova konstanta ( 1,272792206..), a omjer hipotenuze i manje katete

Jonjićev zlatni rez ( 1,618641406...)

Osnovni Jonjićev trokut je sljedećih dimenzija

a= 1  -  manja kateta
b= 1,272792206..  – veća kateta
c= 1,618641406...  – hipotenuza

Dobijanje grofove konstante    √1,62 = 1,272792206...

Dobijanje Jonjićevog zlatnog reza    √2,62 = 1,618641406...


Geometrijska konstrukcija kvadrature Jonjićevog kruga pomoću Jonjićevog trokuta:

Ako imamo kvadrat sa stranicama a = 10    O = 40    D = 14,14213562

Jonjićev krug sa istim opsegom kao zadani kvadrat  O = 40  ima vrijednost promjera
R = 12,72792206  površina  P = 127,2792206

Formiramo Jonjićev trokut na sljedeći način : stranica  b = a * √1,62

b = 10 * 1,272792206 = 12,72792206    Površina pravkokutnika(Pp) kojeg čine dva Jonjićeva trokuta identična je površini Jonjićevog kruga

Pp = a * b = 10 * 12,72792206 = 127,2792206

c = a * √2,62 = 10 * 1,618641406 = 16,18641406

Dobijeni pravokutnik podijelimo na četiri jednaka pravokutnika, od njih napravimo kvadrat koji ima manji kvadrat u sredini. Površina tog kvadrata je veća za manji kvadrat od površine Jonjićevog kruga.Konstrukcija piramide Jnjićevom metodom


Prvi način : pomoću formule iz kvadrature Jonjićevog kruga po opsegu, a to je

R = D : 10/9

Imamo stranicu baze kvadratne piramide a = 10      O = 40    D = 14,14213562

Visina piramide (Vp) je identična radijusu Jonjićevog kruga koji ima isti opseg kao i baza piramide.

R = D : 10/9 = 14,14213562 : 1,111111111 = 12,72792206
R/2 = 6,363961032 = Vp

Visinu spajamo sa kutevima kvadratne baze i dobili smo piramidu.

U konstrukciji piramide imamo tri pravokutna  trokuta, koji svojim kutevima
potvrđuju prisutnost konstanti u svojoj konstrukciji.

Pvi trokut 

a = 6,363961031              a- visina piramide
b = 7,071067812              b- polovina dijagoonale baze piramide
c = 9,513148795              c – greben piramide

α= 41,9872125            tan α = 0,9

0,9 – konstanta za izračunavanje kvadrature jonjićevog kruga
po opsegu

β= 48,0127875            tan β= 1,1111111111...

10/9 – konstanta za izračunavanje kvadratTure jonjićevog kruga
po opsegu

Dobijanje vrijednosti grebena piramide (Vg)

Vg = a/2 * √3,62

Vg – visina grebena
a – stranica baze piramide
√3,62 – konstanta za dobijanje vrijednosti grebena ( 1,902629759...)

Drugi trokut

a = 5                                  a – plovica stranice baze
b = 8,093207028              b – visina plohe piramide
c = 9,513148795                c – greben piramide

α = 58,29214214            tan α = 1,618641406

1,618641406 – jonjićev zlatni rez

β = 31,70785786            tan β = 0,617802063

0,617802063 – jednak je sin α iz trećeg trokuta i upućuje na JA-jonjićevu konstantu
Treći trokut

a = 5                                a – polovica stranice
b = 6,363961031              b – visina piramide
c = 8,093207028              c – visina plohe piramide

α = 38,15580654            tan α = 0,785674201

0,785674201 – četvrtina jonjićeve konstante JA

β = 51,84419346            tan β = 1,272792206

1,272792206 – grofova konstanta

Ovaj trokut je zanimljiv po tome što predstavlja 1/8 ( jednu osminu ) površine jonjićevog kruga koji ima isti opseg kao i baza piramide. Spajanjem četiri manja pravokutnika ( sastavljenog od dva jonjićeva trokuta) u jedan veliki pravokutnik dobili smo pravokutnik sa identičnom površinom kao i jonjićev trokut,  čiji je radijus identičan visini piramide, a opseg jednak opsegu baze piramide. Ako četiri manja pravokutnika spojimo u kvadrat u sredini smo formirali mali kvadrat. Kvadrat sastavljen na taj način ima površinu uvećanu za površinu malog kvadrata u odnosu na površinu jonjićevog kruga. Ovo je geometrijska konstrukcija kvadrature jonjićevog kruga po površini pomoću konstrukcije piramide jonjićevom metodom.

 

Drugi način

Drugi način konstrukcije pravimo pomoću jonjićevog trokuta. Tu možemo izvesti dvije formule pomoću kojih pravimo konstrukciju.

Vp = a/2 * 1,272792206...

Vp – visina piramide
a/2 – polovina stranice baze piramide
1,272792206 – grofova konstanta

Vpl = a/2 * 1,618641406...

Vpl – visina plohe piramide
a/2 – polovina stranice baze piramide
1,618641406 – jonjićev zlatni rez


Dupliranje volumena

Za dupliranje volumena geometrijskih tijela  koristimo jednu konstantu, a  to je treći korijen iz dva ( 1,25992105 ).

Ako želimo duplo uvećati volumen nekog geometrijskog tijela napravimo umnožak bilo koje dimenzije tog tijela i konstante za dupliranje volumena 1,25992105

Koristimo sljedeću formulu

A = a * 1,25992105

A – stranica kocke sa uduplanim volumenom
a – stranica kocke kojoj uduplavamo volumen
1,25992105 – konstanta za dupliranje volumena ili treći korijen iz dvaJonjićeva kocka


a = √1,62          Opl = 5,091168824          Dpl = 1,8        Dpr = 2,204540769

Vk = 2,061923374

a – stranica kocke
Opl – opseg plohe kocke
Dpl- dijagonala plohe
Dpr – prostorna dijagonala
Vk – volumen kocke

Jonjićev krug koji ima isti opseg kao i ploha kocke

R = 1,62      R/2 = 0,81        Ojk= R * JA = 5,091168824   

Pjk = (R/2 * R/2) * JA = 2,061923374

Vk/ Pjk = 2,061923374 : 2,061923374 = 1

Zaključak: Jonjićeva kocka je specifična po tome da je njezin volumen identičan sa površinom jonjićevog kruga čiji je opseg identičan sa opsegom plohe jonjićeve kocke.Dupliranje volumena jonjićeve kocke

Stranica jonjićeve kocke    a = √1,62 = 1,272792206..  Vk = 2,061923374

Stranica kocke uduplanog volumena jonjićeve kocke A = √1,62 * 1,25992105

A = 1,603617693          Vk = 4,123846748 

Jonjićev krug koji ima isti opseg kao i ploha uduplane kocke

O = 6,41447077          R = 2,041072101  R/2 = 1,020536051

Pjk = 3,273099333

Vk/Pjk = 4,123846748 : 3,273099333 = 1,25992105

Kod kocke uduplanog volumena od jonjićeve kocke omjer volumena te kocke i površine jonjićevog kruga, koji ima isti opseg kao i ploha kocke uduplanog volumeena, je konstanta za izračunavanje dupliranja volumena ( treći korijen iz dva).Konstante


3,142696805...= √8 * 10/9    - Jonjićeva konstanta ( JA )


4.44444444... = √2 * JA        - konstanta za izračunavanje opsega Jonjićevog kruga


10/9 = 1,11111111...            – konstanta za izračunavanje kvadrature Jonjićevog kruga po opsegu, i za izračunavanje opsega Jonjićevog kruga

9/10 = 0,9                            - konstanta za izračunavanje kvadrature Jonjićevog kruga po opsegu, i za izračunavanje opsega Jonjićevog kruga

1,128180928 = √1,272792206      - konstanta za izračunavanje kvadrature jonjićevog kruga po površini

1,253534364 = √1,571348403      - konstanta za izračunavanje kvadrature jonjićevog kruga po površini

1,272792206 = √1,62                    - grofova konstanta


1,618641406 = √2,62                    - Jonjićev zlatni rez


1,902629759 - √3,62                    - konstanta za izračunavanje vrijednosti grebena piramide                                       

1,25992105                                  - konstanta za izračunavanje uduplanog volumena

 

Jonjić Antonio
Lokrumska 35
synmar@net.hr
Osijek 31000
Croatia

Tags:     jonjić      antonio      jonjićeva konstanta      4dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+3 #26 Bel-Mordok 2011-10-24 13:29
Pi
z0r.de/1976

Najpoznatiji matematičar danas, Grigori Perelman: 'Što će mi milijun kad upravljam svemirom?!'
4dportal.com/.../...

How Japanese kids learn to multiply in primary school
www.facebook.com/.../
ili
https
Citat
 
 
+1 #25 V.K. 2011-09-07 11:06
@Ivane interesantan naziv knjige! :-) Nisam je čitao, ali preporučujem knjigu na istoj temi dvoboja - "Nula" od Čarls Sajfa.
Citat
 
 
+6 #24 4Dportal 2011-09-07 09:14
Evo odlična knjiga za ovu temu:

Matematički Dvoboji
ljevak.hr/.../...

8)
Citat
 
 
-1 #23 Pi 2011-09-07 08:37
Vidim da se ovdje spomiljem pa da se i ja oglasim: dakle, ja iznosim 3,14159265....., a ovaj Jonjić me želi prekrojiti i neki JA (nekakva Jonjićeva konstanta), ma daj Jonjiću ne diraj se u mene ja sam konstantan i zna se tko sam i što sam.
Citat
 
 
+1 #22 Mate 2011-09-07 08:11
@Bel-Mordok, ovi linkovi ne tvrde da je pi pogrešan (u smislu iznosa konstante) već da je puno jednostavnije računati s njegovom dvostrukom vrijednošću koju su imenovali tau. Tu nema ništa sporno i priznajem da je tau puno elegantnije rješenje. Hvala na linkovima. Ali odnos opsega i promjera je još uvijek 3,141592653... a ne 3,142696805... kao što tvrdi gospodin Jonjić. Ispravite me ako sam u krivu.
Citat
 
 
+5 #21 V.K. 2011-09-06 16:47
@ O zaboga Mordok! Upravo se ono odnosilo na odliv ljudi van.
Da broj Pi ima mutnu radnju znali bi kritičari nauke, pogotovo teslolozi koji spajaju sumersku matematiku, Pi i pitagorejstvo. Ima naznaka da tu leži najdublji odgovor, ključ. Jedino kritičko pitanje u tome jeste beskonačnost i vječnost.
Ne bih se držao nikakvih filmova o broju Pi, jer to ne mijenja stvari. Stvari mijenjaju nove spoznaje sa naučnim analizama, filozofskim i matematičkim-onamo gdje se jasno pokazuje trulež sistema zadnjih cirka 106 godina.
Veliki pozdrav svima!
Citat
 
 
+6 #20 blabla2 2011-09-06 16:20
Imam osječaj da neki nisu shvatili o čemu se ovdje zapravo radi. Nitko se ne smije imenu (odnosno prezimenu) gospodina Jonjića, i da, dobro je što se je svoje krugove i ostalo nazvao sa Jonjićev krug, Jonjićevo nešto drugo, itd. Tako jedino možemo znati o čemu se govori.

Ovdje se radi o tome da po zaključku dotičnog gospodina omjer opsera i promjera kruga mijenja svoj iznos!!! Niti jedan od filmova koje je Bel-Mordok naveo ne govori o tome da iznos broja Pi nije točan, oni govore da bi u praksi upotreba broja Tau, koji iznosi 2*Pi, u mnogo slučajeva bila mnogo jednostavnija. Uostalom u raznim se područjima to i koristi, ali samo radi jednostavnosti, ne zato jer Pi nije točan.

A ono što gosp. Jonjić govori je da omjer opsega i promjera kruga ne iznosi 3,1415.. nego 3,1426.. - a to je nešto sasvim drugo.
Citat
 
 
+8 #19 Bel-Mordok 2011-09-06 16:10
V.K. To stoji, ali članak nije o Tesli, pa samim time drži se teme. Teslu i ostalo sam naveo samo kao primjer da se veliki umovi kod nas ne poštivaju jer su kontroverzni, odnosno, radi neke usporedbe s svim ostalim velikim umovima ovih prostora koji su također odbačeni od države, a dokraja su ti odbačeni ipak bili u pravu, a država jako "pametna", pa sada plaća korištenje tih patenata koji su u tuđem vlasništvu...

NIGGA STOLE MY BIKE 10 hours
www.youtube.com/.../

Nigga Stole My Bike ( real life version )
www.youtube.com/.../

Nigga Returned My Bike
www.youtube.com/.../
Citat
 
 
+4 #18 V.K. 2011-09-06 15:52
Broj Pi i pitagorejstvo su ključ Teslinih ideja. Zato sam i dao citat na početku. S obzirom da to koriste teslolozi koji se bave beskonačnošću pored kritike na vladajuću nauku, znali bi definitivno da je Pi u krivu i da ga treba odbaciti. Zna se taj problem oko broja, i on je čak i geomatrijskom obliku zigurata stare Mesopotamije i piramida u Egiptu rađene na osnovu zigurata. Isto je i sa majanskim piramidama.
Citat
 
 
+8 #17 Bel-Mordok 2011-09-06 15:23
@Mate
Razumijemo se mi, ali to ne mijenja činjenicu da se sve mijenja, kako mi, tako i spoznaje koje smo usvojili, pa tako i taj Pi. Imao sam nekoliko dokumentaraca o matematici u kojima govore vrhunski profesori i matematičari i koji su lijepo dokazali da se stvarni broj Pi razlikuje u nekim znamenkama, no evo, stavit ću par videoklipova koji to vrlo slikovito i jednostavnije pojašnjavaju...

Pi Is (still) Wrong
www.youtube.com/.../

Pi is wrong! Here comes Tau Day
www.youtube.com/.../

π really is wrong!
scientopia.org/.../...

The Tau Manifesto
tauday.com/

A što se tiče pojašnjavanja većih znalaca o tome, nemam ništa protiv, slobodno. :)

@ V.K. Ne bih o tome ovdje (u ovom članku, da ne pravim offtopic), jer nije korijen New Age-a u njegovom svjetonazoru, već je daleko daleko starije...

Kvadratura kruga - ključ u pravu matematiku
4dportal.com/.../...

Glazba skrivena u dimenzijama piramida
4dportal.com/.../...

Vedska matematika
4dportal.com/.../...
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

IDEJA - Spoj solarnih ploča (FV panela) i Teslinog Wardencliff tornja

IDEJA - Spoj solarnih ploča (FV panela) i Teslinog Wardencliff tornja

Ova ideja nastala je sasvim slučajno, poput nekog bljeska. Njena datacija je septembar 2009. godine. Tek nešto malo kasnije došlo je do razvijanja ideje.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:14710

Više...
Problem - Reakcija - Rješenje na hrvatski način

Problem - Reakcija - Rješenje na hrvatski način

  Svatko snima svakoga, a - oko na nebu sve nas - netko je jednom negdje rekao. Budistička filozofija kaže -Kada želiš naći rješenje vrati se na početak problema.

Komentari(4) Klikova:15241

Više...
Da li bi više EU novaca davali ili primali nakon ulaska?

Da li bi više EU novaca davali ili primali nakon ulaska?

  EU ima ozbiljnih problema. Osim (ne)čistoće zemlje i prosječno nepovoljnije klime tu su brojke: Javni (državni) dug po stanovniku  >> Hrvatska: 7864,00 USD // EU:  25.853,19 USD

Komentari(1) Klikova:11882

Više...
Kvadratura kruga - ključ u pravu matematiku

Kvadratura kruga - ključ u pravu matematiku

Kvadratura kruga je jedna od tri matematičke enigme ( dupliranje kocke, trisekcija kuta ) koja se provlači iz vremena pupanja ljudske civilizacije ( ovog civilizacijskog ciklusa ). Do danas nije...

Komentari(5) Klikova:21075

Više...
Neki koraci budućnosti - što god bilo poslije Opere

Neki koraci budućnosti - što god bilo poslije Opere

Doći će vrijeme kada ćete i na parobrodu koji plovi preko okeana svakodnevno moći da čitate novine s važnim vijestima iz svijeta, i kada ćete, koliko god daleko bili, pomoću...

Komentari(2) Klikova:17335

Više...
Glazba skrivena u dimenzijama piramida

Glazba skrivena u dimenzijama piramida

Riječ Piramida, što ona uopće znači? Pročitao sam jako puno pretpostavki i teorija o značenju riječi piramida, odnosno što je ona značila i predstavljala. Pored svega toga, ja sam osmislio...

Komentari(3) Klikova:19496

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 7. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 7. dio

Sedmi nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije. Teme su: nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije, male kosmičke meditacije, mjesta moći i zrela...

Komentari(3) Klikova:16709

Više...
Nova ili stara matematika?

Nova ili stara matematika?

Antonio Jonjić dolazi iz Osijeka i objašnjava nam nove/stare zadivljujuće metode izračunavanja opsega kružnice, površine kruga, konstrukcije piramide, pa čak su tu jonjićeva konstanta i jonjićev zlatni rez. Više o...

Komentari(26) Klikova:16224

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 6. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 6. dio

Šesti nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije. Teme su: nastanak nematerijalnih i materijalnih živih bića, znanja iz onostranog, nastanak i razvoj kosmosa - inteligencija materije, razvoj...

Komentari(10) Klikova:16145

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 5. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 5. dio

Peti nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije. Teme su: senzitivne točke planete Zemlje, Đavo, sveta znanja, mjesta moći, istina o Isusu Kristu, te razvoj ljudske civilizacije.

Komentari(8) Klikova:15938

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 4. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 4. dio

Četvrti nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije. Teme su: dimenzije Kosmosa, idealni poredak, te aktivni i pasivni tip prosvjetljenja i paraprosvjetljenje.  

Komentari(12) Klikova:18321

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 3. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 3. dio

Treći nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije. Počinjemo temom ljudske aure i nastanka bolesti. Pročitajte u nastavku...

Komentari(11) Klikova:14633

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 2. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 2. dio

Drugi nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije, počevši od teme svjetlećeg tijela. Tekst u nastavku...

Komentari(3) Klikova:14942

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 1. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 1. dio

Ovaj iscrpan tekst objavljen je na forumu 4Dportala, a kako bi ga više približili vama čitateljima (radi nedovoljne posjećenosti/aktivnosti samog foruma), odlučili smo ga objaviti u nekoliko dijelova u obliku...

Komentari(3) Klikova:23869

Više...
Boje - značenje i simbolika

Boje - značenje i simbolika

Nakon članka o značenju položaja spavanja u odnosu na Vaš karakter donosimo i članak o značaju boja po prijedlogu mog prijatelja Krešimira Mrvičina. Boje predstavljaju svojevrsnu neverbalnu komunikaciju i o...

Komentari(9) Klikova:32202

Više...
Simbol Sunca i filozofija elemenata stvaranja kroz istoriju

Simbol Sunca i filozofija elemenata stvaranja kroz istoriju

Kroz vjekove kultura čovjek je prikazivao i slavio energiju, svjetlost, život, stvaranje, godišnja doba i sve što se povezivalo sa Suncem pa tek onda s drugim zvijezdama. Nekako prirodno iz...

Komentari(7) Klikova:32167

Više...
Baner
Baner
Baner

Popularno

Novosti

KolumnePartneri

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno